Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 850 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, exceptie ridicata de Cornel Iosif Borchescu în Dosarul nr. 8.288/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul Dosarului nr. 819D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea, ca neîntemeiata, a exceptiei, în acord cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia nr. 177/R din 19 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.288/30/2011, Tribunalul Timis - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, exceptie ridicata de Cornel Iosif Borchescu într-o cauza având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare si a unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate aduc limitari nepermise dreptului de acces la justitie, în conditiile în care prorogarea termenului de la care sedintele de judecata vor fi înregistrate a fost dispusa printr-o ordonanta de urgenta, act normativ care, potrivit art. 115 alin. (6) din Constitutie, nu poate afecta drepturile fundamentale. Sub acest aspect, autorul exceptiei apreciaza ca sistemul actual constitutional cunoaste o vadita lipsa de coerenta, deoarece, pentru ordonantele simple, Constitutia prevede ca nu pot fi adoptate în domeniul legilor organice, dar nu si ca nu pot afecta drepturile si libertatile fundamentale, aspect prevazut în mod expres în cazul ordonantelor de urgenta, care pot interveni si în domeniul legii organice. Per a contrario, ar rezulta ca prin ordonante simple se poate aduce atingere acestei categorii de drepturi.

Cât priveste dispozitiile criticate ale Legii nr. 304/2004, autorul exceptiei sustine ca instantele de judecata nu ar trebui sa fie subordonate, sub aspect financiar, Ministerului Justitiei, deoarece astfel se aduce atingere independentei judecatorilor si principiilor constitutionale ce guverneaza înfaptuirea justitiei.

Tribunalul Timis - Sectia a II-a civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece textele de lege criticate nu contravin principiului liberului acces la justitie, reclamantul având posibilitatea de a se adresa justitiei cu o cerere de chemare în judecata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, în concordanta cu punctele de vedere exprimate anterior în cauze similare si solutionate de Curtea Constitutionala prin deciziile nr. 1.259 din 8 octombrie 2009, nr. 492 din 20 aprilie 2010, nr. 112 din 9 februarie 2012, nr. 131 din 16 februarie 2012 si nr. 208 din 6 martie 2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare si motivarii scrise a autorului exceptiei, dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 noiembrie 2011, care au urmatorul continut: "Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pâna la data de 1 iulie 2012."

Termenul mentionat în textul de lege criticat a fost prorogat pâna la data de 1 iulie 2013 prin art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 7 iunie 2012. Având în vedere ca dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, initial criticate, si-au încetat aplicabilitatea, iar termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 este, în prezent, reglementat de art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, rezulta ca asupra acestor din urma prevederi urmeaza a se pronunta Curtea Constitutionala.

Totodata, obiectul exceptiei îl constituie si prevederile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, având urmatorul cuprins:

"(2) Bugetul curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor este gestionat de Ministerul Justitiei, ministrul justitiei având calitatea de ordonator principal de credite."

Textele din Constitutie invocate ca fiind încalcate sunt urmatoarele: art. 1 alin. (3) - (5) referitor la valorile supreme ale statului român, art. 16 alin. (1) - (2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) - (3) referitor la accesul liber la justitie si dreptul partilor la un proces echitabil, art. 52 alin. (3) care instituie raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, art. 53 alin. (1) care prevede expres si limitativ situatiile ce justifica restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 73 alin. (3) referitor la domeniile de reglementare prin lege organica, art. 115 alin. (6) privind domeniile în care este interzisa adoptarea ordonantelor de urgenta, art. 124 - Înfaptuirea justitiei, art. 126 alin. (2), alin. (5) teza întâi si alin. (6) referitor la instantele judecatoresti, stabilirea prin lege a competentei si a procedurii de judecata si, respectiv, la garantarea controlului judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice pe calea contenciosului administrativ si ale art. 148 alin. (2) - (4) cu referire la principiul aplicarii cu prioritate a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si a celorlalte reglementari cu caracter obligatoriu, fata de dispozitiile contrare din legile interne.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea Constitutionala constata ca aceasta urmeaza sa fie respinsa, pentru urmatoarele considerente:

Constitutionalitatea solutiei legislative de prorogare a termenului prevazut de art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, privind înregistrarea prin mijloace audio-video a sedintelor de judecata, a mai fost examinata, prin raportare la critici de neconstitutionalitate asemanatoare celor formulate în prezenta cauza. Cu titlu de exemplu pot fi retinute: Decizia nr. 574 din 15 mai 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Decizia nr. 1.259 din 8 octombrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 17 noiembrie 2009, Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011 sau Decizia nr. 666 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 22 august 2012. Respingând exceptia, Curtea a retinut, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate proroga unele termene în vederea unei bune administrari a justitiei ca serviciu public, tinând seama de gravele consecinte de ordin procedural care ar putea aparea în activitatea de judecata din cauza inexistentei suportului tehnic necesar si care ar putea fi invocate în cadrul proceselor pe rolul instantelor de judecata.

Întrucât, fata de aspectele analizate cu prilejul pronuntarii deciziilor mentionate, în prezenta cauza nu au fost relevate elemente noi, de natura a determina schimbarea acestei jurisprudente, cele acolo retinute îsi mentin valabilitatea si în acest dosar.

Având în vedere ca nu se poate retine încalcarea vreunuia dintre drepturile fundamentale invocate, Curtea nu poate sa constate nici încalcarea art. 115 alin. (6) din Legea fundamentala, care interzice ca prin ordonanta de urgenta sa fie afectate drepturile, libertatile si îndatoririle prevazute de Constitutie.

Cât priveste dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, Curtea constata ca acestea nu au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Critica de neconstitutionalitate formulata fata de aceste norme vizeaza o pretinsa lipsa de independenta a judecatorului si încalcarea principiilor constitutionale ce guverneaza înfaptuirea justitiei, vicii generate, în opinia autorului exceptiei, de subordonarea sub aspect financiar a instantelor judecatoresti fata de Ministerul Justitiei.

Curtea constata ca prevederile de lege criticate, potrivit carora "Bugetul curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor este gestionat de Ministerul Justitiei, ministrul justitiei având calitatea de ordonator principal de credite", nu sunt de natura a afecta înfaptuirea justitiei în concordanta cu principiile enumerate la art. 124 din Constitutie si nici nu pot afecta statutul constitutional al judecatorilor. Prin definitie, justitia este un serviciu public, fiind firesc si necesar ca activitatea instantelor si parchetelor sa fie finantata de la bugetul de stat, astfel cum prevede art. 131 alin. (1) din Legea nr. 304/2004. Faptul ca ministrul de justitie are calitatea de ordonator principal de credite si ca bugetul instantelor judecatoresti este gestionat de Ministerul Justitiei constituie doar un aspect legat de administrarea financiara, printr-un organ de specialitate al puterii executive, a activitatii desfasurate de acestea, fara a se crea astfel un raport de subordonare între cele doua categorii de entitati apartinând unor autoritati publice distincte. Instantele judecatoresti apartin puterii judecatoresti si nu au în competentele proprii activitati de executie bugetara, acestea fiind specifice institutiilor si organelor aflate în structura Guvernului. Principiul separatiei si echilibrului puterilor statului nu poate fi afectat prin aceea ca latura bugetara a activitatii de natura administrativa a instantelor judecatoresti este atribuita unei institutii ce apartine puterii executive, asa cum acest lucru nu poate echivala nici cu încalcarea independentei judecatorului sau a principiilor ce guverneaza realizarea actului de justitie. Atributia esentiala si definitorie a judecatorului, aceea de "a spune dreptul", concretizata în solutiile pronuntate si motivate, nu poate avea nicio legatura cu gestionarea bugetului unei instante judecatoresti.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1 - 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, exceptie ridicata de Cornel Iosif Borchescu în Dosarul nr. 8.288/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia a II-a civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf