Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 85 din 28 februarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor "art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar", exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului. Exceptia face obiectul Dosarului nr. 1.295D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru institutia Avocatul Poporului, consilierul Ecaterina Mirea, cu împuternicire depusa la dosar.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care, reiterând motivele de neconstitutionalitate invocate cu prilejul sesizarii Curtii Constitutionale, solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. În esenta, sustine ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale în ceea ce priveste amânarea intrarii în vigoare a art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, apreciind ca prin aceasta se creeaza o discriminare în interiorul categoriei de persoane ce beneficiaza de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001. Apreciaza ca prin prorogarea succesiva a datei de la care se acorda majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, în privinta persoanelor iesite la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dreptul acestor persoane la un cuantum majorat al pensiei devine unul teoretic si iluzoriu.

De asemenea, arata ca prin reglementarea de lege criticata se aduce atingere si spiritului pentru care a fost edictata Legea nr. 263/2010, avându-se în vedere ca la art. 2 lit. d) din acest act normativ se consacra principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeasi situatie juridica, în ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizata prin Decizia nr. 820/2006 si Decizia nr. 119/2012. Totodata, arata ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice nu a mai fost prorogat termenul pentru intrarea în vigoare a art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Cu Adresa nr. 8.319 din 3 august 2012, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a "prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar".

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, al art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului si al art. 11 alin. (1) lit. A.d) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si a fost înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 5.308 din 6 august 2012.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Avocatul Poporului sustine ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale si contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit carora "Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", în ceea ce priveste amânarea aplicarii art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010.

Autorul exceptiei arata ca unul din drepturile prevazute de Legea nr. 263/2010 priveste majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001. Acest drept este recunoscut în mod egal, atât în favoarea persoanelor înscrise la pensie anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010, cât si a celor înscrise la pensie în baza Legii nr. 263/2010. Cu toate acestea, prin reglementari legale succesive, respectiv prin art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 si art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011, persoanele vizate de textul art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, adica cele înscrise la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, nu au, efectiv, beneficiul recunoasterii dreptului la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, în vreme ce în cazul persoanelor înscrise la pensie dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 nu opereaza amânarea aplicarii prevederilor privind majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca, astfel încât acestia din urma beneficiaza chiar de la data înscrierii la pensie la drepturi de pensie majorate. Asadar, apreciaza ca prevederile de lege criticate instituie un tratament juridic diferit între persoane aflate în aceeasi situatie juridica, o discriminare în interiorul categoriei de persoane ce beneficiaza de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001.

Avocatul Poporului arata ca, prin efectul reglementarii criticate, se ajunge în situatia ca, prin prorogarea succesiva a datei de la care se acorda majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, în privinta persoanelor iesite la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dreptul acestor persoane la un cuantum majorat al pensiei devine unul teoretic si iluzoriu, cu atât mai mult cu cât acestea au vârste mai mari decât cei care beneficiaza de pensie, în baza Legii nr. 263/2010. În situatia în care legiuitorul a înteles sa prevada prin lege majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, apreciaza ca de acest drept trebuie sa beneficieze în conditii identice toate persoanele în favoarea carora a fost recunoscut.

În acest context, apreciaza ca criza economica existenta nu poate reprezenta un temei pentru adoptarea în mod discriminatoriu a unor reglementari privind masuri financiare, precum este amânarea acordarii majorarii punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca, iar aceasta cu atât mai mult cu cât este vorba despre dreptul la pensie, care este consacrat la nivel constitutional.

Asa fiind, Avocatul Poporului considera ca motivele mai sus invocate justifica declararea ca neconstitutionale a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 si art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Astfel, arata ca, "din modalitatea excesiv de generica în care a fost motivata critica prevederilor legale atacate, nu reiese existenta pretinsei discriminari pe care autorul exceptiei o invoca, deoarece prin argumentele sustinute nu sunt evidentiate elemente concrete care sa stabileasca o relatie efectiva de contrarietate dintre continutul normativ al prevederilor legale criticate si dispozitiile art. 16 din Legea fundamentala, pe care acesta le considera a fi încalcate."

Totodata, Guvernul apreciaza ca prorogarea, pâna la data de 1 ianuarie 2013, a termenului prevazut pentru intrarea în vigoare a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010, ce vizeaza persoanele înscrise la pensie anterior datei intrarii în vigoare a actului normativ mentionat, nu poate fi considerata a încalca principiul egalitatii, consacrat de art. 16 din Constitutie, deoarece aceasta masura se justifica în mod obiectiv si rezonabil prin existenta dificultatilor financiare ale statului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând exceptia de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de Avocatul Poporului, îl constituie prevederile "art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar".

Curtea constata ca Legea nr. 283/2011 aproba, cu modificari si completari, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar. Astfel, Legea nr. 283/2011, prin articolul sau unic, pe de-o parte, modifica titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, titlu care va avea urmatorul cuprins: "Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar", iar, pe de alta parte, introduce un nou articol, art. II, în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010.

Asa fiind, Curtea constata ca, de fapt, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, lege publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, si ale art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 283/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.

Prevederile de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010: "Prevederile art. 102 alin. (2) - (6), precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.";

- Art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010: "Termenul prevazut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2) - (4), art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pâna la data de 1 ianuarie 2013."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca aceste texte de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) potrivit carora "Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, potrivit art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prevederile art. 102 alin. (2) - (6), art. 169 alin. (6) si art. 170 din aceeasi lege, care se refera la majorarea punctului de pensie, cresterea punctajelor anuale realizate în perioadele în care asiguratii au desfasurat munca în grupa I si/sau grupa a II-a de munca, respectiv aplicarea unui indice de corectie la punctajul mediu anual calculat pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010, intrau în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. Prin art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, legiuitorul delegat proroga acest termen pâna la data de 1 ianuarie 2013, masura pe care Avocatul Poporului o considera ca fiind neconstitutionala, întrucât instituie o situatie discriminatorie între persoane, cauzata de modificarea în timp a legilor.

Curtea observa ca autorul exceptiei sustine ca reglementarea criticata instituie, prin efectele sale, un tratament discriminator si discretionar, sub aspectul perioadelor realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, în privinta persoanelor pensionate anterior datei intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010, fata de persoanele pensionate începând cu data intrarii în vigoare a acestei legi, desi ambele categorii de persoane au realizat perioade încadrate în conditii deosebite de munca.

Referitor la sustinerea autorului exceptiei potrivit careia "prin prorogarea succesiva a datei de la care se acorda majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, în privinta persoanelor iesite la pensie înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, dreptul acestor persoane la un cuantum majorat al pensiei devine unul teoretic si iluzoriu", prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, cu ocazia controlului a priori a Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Curtea a constatat ca acest act normativ nu contribuie la generarea unui climat de instabilitate legislativa, economica, politica ori sociala, ci, din contra, ajuta la crearea unui cadru legislativ mai coerent si unitar.

Astfel, Curtea retine ca în cuprinsul art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 se mentioneaza faptul ca prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001 (data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000, ce a fost ulterior abrogata prin Legea nr. 263/2010), se aplica si persoanelor înscrise la pensie anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010. Astfel, Curtea constata ca intentia legiuitorului a fost aceea de a acorda, din ratiuni sociale, beneficiul majorarii punctajului de pensie pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, fara a se crea o diferentiere în raport cu data iesirii la pensie, care poate fi ulterioara sau anterioara intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010. Pentru a nu se ajunge [în aplicarea art. 100 lit. a)], la situatii inechitabile în ceea ce priveste persoanele pensionate anterior datei intrarii în vigoare a Legii nr. 263/2010, fata de persoanele care se pensioneaza în baza acestui act normativ, legiuitorul a stabilit, chiar prin art. 169 alin. (6) din legea mai sus mentionata, al carui termen de intrare în vigoare a fost prorogat pentru 1 ianuarie 2013, ca si acestora sa li se aplice majorarea punctajului pentru perioadele realizate dupa data de 1 aprilie 2001, în conditii deosebite de munca.

Fata de critica referitoare la încalcarea principiului egalitatii în drepturi, cauzata de schimbarea succesiva a legii în materia asigurarilor sociale, prin Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, Curtea a statuat ca situatia diferita în care se afla cetatenii în functie de reglementarea aplicabila potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privita ca o încalcare a dispozitiilor constitutionale care consacra egalitatea în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si discriminari, si nici a celor care consacra dreptul la pensie.

Prin Decizia nr. 1.073 din 14 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 11 noiembrie 2008, Curtea a retinut ca, "potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, cetatenii au dreptul la pensie si la alte forme de asigurari sociale si masuri de protectie sociala, în conditiile stabilite de lege", însa "legiuitorul are libertatea sa stabileasca drepturile de asigurari sociale cuvenite, conditiile si criteriile de acordare a acestora, modul de calcul si cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilitatile create prin resursele financiare disponibile, si sa le modifice în concordanta cu schimbarile ce se produc în resursele economico-financiare."

Totodata, prin Decizia nr. 1.541 din 25 noiembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 ianuarie 2011, Curtea a statuat ca "principiul egalitatii se aplica în raport cu persoanele care au iesit la pensie în baza anumitor prevederi legale si nu în raport cu persoanele care au iesit la pensie într-un cadru legislativ diferit. Si, totusi, legiuitorul, pentru a nu se ajunge la situatii inechitabile, a stabilit ca si acestora sa li se aplice cresterile mentionate, ca masura de justitie sociala distributiva. Însa, prin prisma principiului egalitatii, legiuitorul poate prevedea diferite momente de aplicare a masurii pentru cele doua categorii de persoane. Este vorba de o egalitate materiala instituita, deci de o egalitate vazuta prin prisma rezultatului la care se doreste a se ajunge, iar legiuitorul este în drept sa aprecieze momentul rezonabil al distribuirii partilor de acordat."

În ceea ce priveste principiul fundamental al egalitatii, Curtea apreciaza ca fiind relevanta si Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, prin care s-a statuat ca "respectarea egalitatii în drepturi, precum si a obligatiei de nediscriminare, stabilite prin prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede fata de cei carora li se aplica în decursul perioadei în care reglementarile sale sunt în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementarile legale anterioare. Reglementarile juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferente determinate de conditiile obiective în care ele au fost adoptate."

De altfel, cu prilejul examinarii unei critici similare, prin Decizia nr. 1.278 din 12 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2010, Curtea a stabilit ca prevederile legale criticate cu acel prilej nu sunt "discriminatorii, în sensul ca perpetueaza existenta unei stari de inegalitate, legiuitorul fiind suveran sa decida momentul intrarii în vigoare a unei masuri reparatorii. Desigur, prorogarea repetata a intrarii în vigoare [...] nu este de dorit întrucât ar putea înfrânge, în final, chiar esenta dreptului la pensie, ceea ce este inadmisibil." Prin aceeasi decizie, Curtea a constatat ca aceasta posibilitate acordata legiuitorului de a proroga intrarea în vigoare a unei reglementari legale se justifica datorita dificultatilor financiare ale statului, situatie care nu permite acordarea rapida si de îndata a drepturilor de pensie pentru toate persoanele îndreptatite, motiv pentru care legiuitorul delegat a ales solutia amânarii termenului de la care se acorda drepturile de pensie cuvenite.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 28 februarie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf