Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 849 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, exceptie ridicata de Remus Florinel Cernea în Dosarul nr. 38.151/299/2011 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului nr. 792D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal raspunde autorul exceptiei, personal, lipsind cealalta parte, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul partii prezente pentru sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. Acesta arata ca prevederile art. 26 din Legea nr. 60/1991 sunt abuzive si îngradesc libertatea de întrunire, garantata de art. 39 din Constitutie si de art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece nu prevad si posibilitatea unor întruniri sau manifestari publice spontane. Exista, în practica, diverse situatii conjuncturale ce pot declansa o puternica emotie sau euforie publica, exprimata printr-o manifestare publica, pasnica si spontana; or, Legea nr. 60/1991 - lege preconstitutionala - sanctioneaza orice fel de întrunire publica desfasurata fara a fi anterior declarata sau înregistrata. Autorul exceptiei invoca, în sprijinul pretinsei neconstitutionalitati a art. 26 din Legea nr. 60/1991, Hotarârea din 24 ianuarie 2012 pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în Cauza Brega si altii împotriva Republicii Moldova si Hotarârea din 27 iunie 2000 pronuntata de aceeasi instanta în Cauza Salman împotriva Turciei.

Reprezentantul Ministerului Public arata, fata de criticile de neconstitutionalitate formulate, ca Legea nr. 60/1991 nu prevede desfasurarea unor adunari publice spontane, dar nici nu le interzice. Conditia generala a desfasurarii adunarilor publice, prevazuta atât în legea româna, cât si în art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, este aceea ca respectiva manifestare publica sa nu contravina ordinii si unor interese publice, iar sub acest aspect, dispozitiile legale criticate instituie limitari rezonabile. Solicita, în concluzie, respingerea exceptiei ca neîntemeiata, apreciind ca autorul acesteia este, în realitate, nemultumit de modalitatea de interpretare si aplicare a textului legal criticat.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 38.151/299/2011, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, exceptie ridicata de Remus Florinel Cernea într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazute de art. 26 din Legea nr. 60/1991.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca prevederile de lege criticate sanctioneaza cu amenzi de la 1.000 la 10.000 lei inclusiv manifestarile de strada neanuntate si spontane, restrictionând libertatea întrunirilor, prevazuta de art. 39 din Constitutie. Exista situatii neprevazute, caracterizate prin rapiditatea derularii unor evenimente cu larga rezonanta publica (de exemplu, înlaturarea unui regim dictatorial dintr-o tara sau cazul unor succese sportive care genereaza o euforie generala), care nu permit anuntarea unor manifestari publice cu 3 zile înainte, dar care legitimeaza iesirea în strada. Legea nu ar trebui sa fie un temei pentru amenzi abuzive, ci sa prevada exceptii sau situatii în care adunarile spontane reprezinta o forma libera si legitima a libertatii întrunirilor.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, fiecare stat având posibilitatea sa adopte masuri rezonabile si adecvate pentru a asigura desfasurarea pasnica a manifestarilor licite ale cetatenilor sai.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza în punctul sau de vedere ca dispozitiile art. 26 din Legea nr. 60/1991 sunt constitutionale. Desfasurarea adunarilor publice doar cu conditia declararii lor prealabile nu contravine libertatii de întrunire, instanta de contencios al drepturilor omului retinând, în acest sens, ca fiecare stat este în masura sa adopte masuri rezonabile si adecvate pentru a asigura desfasurarea pasnica a manifestatiilor licite ale cetatenilor sai si ca pentru întrunirile ce au loc pe caile publice nu este exagerata impunerea obligatiei de a se obtine o autorizatie prealabila, întrucât autoritatile au posibilitatea, în aceste conditii, sa vegheze asupra respectarii ordinii publice si sa ia masurile necesare pentru ca libertatea manifestatiilor sa fie pe deplin asigurata (Hotarârile din 10 octombrie 1979 si din 17 octombrie 1985, pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în cauzele Rassemblement jurassien împotriva Elvetiei si Plattform "Arzte fur das Leben" împotriva Austriei).

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat, pâna la data întocmirii raportului, punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004, care au urmatorul cuprins:

"Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa întruneasca elementele constitutive ale unor infractiuni:

a) organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;

b) nerespectarea orelor de desfasurare, traseelor de deplasare sau locului si perimetrului destinat adunarii publice;

c) neluarea de catre organizatori a masurilor de întrerupere a adunarii publice, când constata ca au intervenit fapte de natura celor prevazute în art. 2;

d) participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si somatiile organelor de ordine facute potrivit legii;

e) instigarea prin orice mijloace, initierea sau recurgerea la actiuni violente sau alte manifestari, cu intentia de zadarnicire ori tulburare, în orice mod, a adunarilor publice;

f) refuzul de a parasi imediat adunarea, daca masura a fost dispusa de conducatorii actiunilor;

g) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate în acelasi timp si în acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;

h) introducerea sau desfacerea bauturilor alcoolice în locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, pe toata durata acestora;

i) refuzul de a parasi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.

Contraventiile prevazute la alin. 1 lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevazute la lit. d), e), f), g), h) si i), cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

Pentru contraventiile de la lit. a) - c) se sanctioneaza, dupa caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunarilor publice."

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 39 din Constitutie referitoare la libertatea întrunirilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea Constitutionala constata ca s-a mai pronuntat asupra conformitatii dispozitiilor art. 26 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice cu normele art. 39 din Constitutie si ale art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la libertatea de întrunire. Prin Decizia nr. 1.123 din 16 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, Curtea a respins exceptia, retinând ca, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, art. 11 din Conventie presupune ca fiecare stat este în masura sa adopte masuri rezonabile si adecvate pentru a asigura desfasurarea pasnica a manifestatiilor licite ale cetatenilor sai si ca pentru întrunirile ce au loc pe caile publice nu este exagerata impunerea obligatiei de a se obtine o autorizatie prealabila, întrucât autoritatile au posibilitatea, în aceste conditii, sa vegheze asupra respectarii ordinii publice si sa ia masurile necesare pentru ca libertatea manifestatiilor sa fie pe deplin asigurata.

Curtea observa însa ca în prezenta cauza criticile de neconstitutionalitate formulate nu releva un real raport de contrarietate între norma legala atacata si textul fundamental invocat, chiar daca se pretinde încalcarea art. 39 din Constitutie, ci evidentiaza, mai degraba, o lacuna legislativa, care, în interpretarea subiectiva a autorului exceptiei, are consecinte de natura sa afecteze dreptul fundamental la libera întrunire.

În acest sens, Curtea constata ca sustinerile autorului exceptiei, potrivit carora "legea nu ar trebui sa fie un temei pentru amenzi abuzive, ci sa prevada exceptii sau situatii în care adunarile spontane reprezinta o forma libera si legitima a libertatii întrunirilor", au caracterul unor propuneri de lege ferenda, referitoare la anumite completari sau exceptii pe care textul de lege criticat ar trebui sa le contina. Autorul exceptiei nu critica ceea ce dispozitiile legale examinate prevad expressis verbis, si anume sanctionarea adunarilor publice spontane, ci doreste, în realitate, reglementarea, în cuprinsul Legii nr. 60/1991, a unei exceptii de la regimul adunarilor publice, care sa permita desfasurarea, fara nicio conditionare, a unor asemenea manifestari publice spontane.

Or, formularea, în motivarea unei exceptii, a unor argumente ce tind la modificarea legislativa a textului legal criticat nu poate constitui o veritabila exceptie de neconstitutionalitate. În exercitarea rolului sau de garant al Constitutiei, Curtea Constitutionala nu se poate transforma în legiuitor pozitiv fara a încalca astfel dispozitiile art. 61 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1 - 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, exceptie ridicata de Remus Florinel Cernea în Dosarul nr. 38.151/299/2011 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf