Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 848 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in ansamblul sau, precum si, in mod special, ale art. 2 lit. b), art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 si 35 din aceasta

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, în ansamblul sau, precum si, în mod special, ale art. 2 lit. b), art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 si 35 din aceasta, exceptie ridicata de Elena Mitrea (Matei) în Dosarul nr. 4.716/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 772D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal raspunde Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, prin consilier juridic Mihaela Jugaru, cu delegatie depusa la dosar, lipsind autoarea exceptiei, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent mentioneaza ca autoarea exceptiei a transmis, prin serviciul de registratura al Curtii, concluzii scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, ca temei suplimentar fata de cele precizate în motivarea scrisa a exceptiei, si prevederile art. 49 din Constitutie.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care solicita respingerea, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, în acord cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, indicând în acest sens Decizia nr. 557 din 29 aprilie 2010.

Reprezentantul Ministerului Public solicita, pe de o parte, respingerea, ca devenita inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) teza întâi din ordonanta de urgenta criticata, având în vedere Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012, prin care Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea sintagmelor "indiferent sub ce forma" si "relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii" din cuprinsul acestor dispozitii. Pe de alta parte, solicita respingerea, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate privind celelalte texte din ordonanta ce fac obiectul dosarului de fata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 22 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.716/2/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, în ansamblul sau, precum si, în mod special, ale art. 2 lit. b), art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 si 35 din aceasta, exceptie ridicata de Elena Mitrea (Matei) într-o cauza având ca obiect solutionarea recursului promovat împotriva unei sentinte prin care instanta de judecata a constatat calitatea recurentei de colaborator al Securitatii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 încalca flagrant dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este garantat la nivel constitutional si conventional, prin aceea ca persoanele vizate nu sunt considerate egale în fata justitiei, fiind instituita o discriminare si "o falsa clasificare pe criterii profesionale". Este nesocotit, totodata, si principiul neretroactivitatii legii, întrucât prin definitia data notiunii de colaborator al Securitatii se instituie o noua raspundere pentru fapte si activitati realizate de persoana verificata la un moment anterior instituirii acestui tip de raspundere si pentru chestiuni "care la acest moment sunt arhivate si pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie." Se încalca, în acest fel, si principiul legalitatii pedepsei, precum si regulile referitoare la previzibilitatea si claritatea legii. De asemenea, se sustine ca textele de lege criticate confera caracter jurisdictional Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Nu în ultimul rând, întregul act normativ contravine exigentelor referitoare la regimul ordonantelor de urgenta ale Guvernului, prevazute de art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece nu este justificata adoptarea unei ordonante de urgenta care sa reglementeze exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, cât si a celui de deconspirare a Securitatii.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 530 din 9 aprilie 2009 si nr. 436 din 15 aprilie 2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, notele scrise depuse de autoarea exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, în ansamblul sau, precum si, în mod special, ale art. 2 lit. b), art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 si 35 din aceasta, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, si aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.

Cu privire la dispozitiile art. 2 lit. b) din ordonanta de urgenta criticata, Curtea observa ca, la momentul invocarii exceptiei, acestea aveau urmatorul continut:

- Art. 2 lit. b): "În întelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: [...]

b) colaborator al Securitatii - persoana care a furnizat informatii, indiferent sub ce forma, precum note si rapoarte scrise, relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii, prin care se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat îngradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informatii cuprinse în declaratii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei si procesului, în stare de libertate, de retinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetata, fie judecata si condamnata, nu este considerata colaborator al Securitatii, potrivit prezentei definitii, iar actele si documentele care consemnau aceste informatii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborarii cu Securitatea, nu împlinisera 16 ani, nu sunt avute în vedere de prezenta definitie, în masura în care se coroboreaza cu alte probe. Colaborator al Securitatii este si persoana care a înlesnit culegerea de informatii de la alte persoane, prin punerea voluntara la dispozitia Securitatii a locuintei sau a altui spatiu pe care îl detinea, precum si cei care, având calitatea de rezidenti ai Securitatii, coordonau activitatea informatorilor."

Prin Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, Curtea Constitutionala a constatat ca sintagmele "indiferent sub ce forma" si "relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii" din cuprinsul art. 2 lit. b) teza întâi sunt neconstitutionale.

Cât priveste celelalte texte de lege criticate, acestea reglementeaza, în esenta, urmatoarele: art. 3 enumera, pe de o parte, persoanele sau entitatile care au dreptul de a fi informate, la cerere, în legatura cu existenta sau inexistenta calitatii de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, iar, pe de alta parte, persoanele cu privire la care se pot solicita informatiile respective; art. 7, 8, 10 si 11 cuprind dispozitii procedurale comune referitoare la nota de constatare si adeverintele emise de Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si la actiunea în constatare si calea de atac a hotarârii judecatoresti, art. 24 reglementeaza atributiile Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, iar art. 35 contine dispozitii cu privire la neaplicarea, asupra regimului documentelor care fac obiectul activitatii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, a unor texte din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii si din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996.

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, atât ordonanta în integralitatea sa, cât si textele de lege criticate în mod individual contravin urmatoarelor dispozitii din Constitutie: art. 1 alin. (3) si (4) referitoare la valorile supreme ale statului român si la principiul separatiei si echilibrului puterilor în cadrul democratiei constitutionale, art. 4 - Unitatea poporului si egalitatea între cetateni, art. 15 alin. (2) care consacra principiul neretroactivitatii legii civile, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) - (3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 22 - Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, art. 23 - Libertatea individuala, art. 24 - Dreptul la aparare, art. 30 - Libertatea de exprimare, art. 31 alin. (1) care consacra dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, art. 53 alin. (1) referitoare la conditiile în care este permisa restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 54 - Fidelitatea fata de tara, art. 55 - Apararea tarii, art. 57 - Exercitarea drepturilor si libertatilor, art. 115 alin. (6) referitoare la domeniile în care este interzisa reglementarea prin ordonanta de urgenta, art. 116 alin. (1) potrivit carora ministerele se organizeaza numai în subordinea Guvernului, art. 117 alin. (1) care vizeaza modalitatea de înfiintare, organizare si functionare a ministerelor, art. 124 alin. (2) potrivit carora justitia este unica, impartiala si egala pentru toti si ale art. 126 - Instantele judecatoresti. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la principiul legalitatii pedepsei. În plus, în concluziile scrise depuse pentru termenul de judecata a cauzei, autoarea exceptiei a invocat si art. 49 din Constitutie, privind protectia copiilor si a tinerilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea Constitutionala constata urmatoarele:

Prin Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, Curtea Constitutionala a constatat ca sintagmele "indiferent sub ce forma" si "relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii" din cuprinsul art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 sunt neconstitutionale. Art. 147 alin. (1) din Constitutie contine dispozitii referitoare la încetarea efectelor juridice ale prevederilor legale constatate ca fiind neconstitutionale la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii în Monitorul Oficial al României, daca în acest interval Parlamentul sau, dupa caz, Guvernul nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Având în vedere normele constitutionale mentionate, Curtea constata ca termenul de 45 de zile de suspendare de drept a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din ordonanta de urgenta supusa controlului s-a împlinit, astfel ca, în prezent, aceste norme legale si-au încetat efectele juridice, în lipsa interventiei legislative la care face referire art. 147 alin. (1) din Legea fundamentala.

Totodata, Curtea constata ca, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, "nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale".

Întrucât, la momentul sesizarii Curtii Constitutionale, aceste prevederi erau în vigoare în redactarea constatata ulterior de Curte ca fiind neconstitutionala, rezulta ca exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii urmeaza sa fie respinsa ca devenita inadmisibila.

Totodata, Curtea reaminteste ca, potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutie, coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, deciziile sale, prin care se constata neconstitutionalitatea unei dispozitii în vigoare, este definitiva si general obligatorie, precum si ca puterea de lucru judecat ce însoteste actele jurisdictionale, deci si deciziile Curtii Constitutionale, se ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta. În consecinta, efectele Deciziei nr. 672 din 26 iunie 2012 vizeaza orice situatie juridica pendinte, instanta de judecata urmând a se conforma considerentelor si dispozitivului acesteia, în procesul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008.

Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate referitoare la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 în ansamblul sau si, în special, la dispozitiile art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 si 35, precum si a celorlalte norme cuprinse în art. 2 lit. b) din aceasta, Curtea Constitutionala are o bogata jurisprudenta. În acest sens, cu titlu exemplificativ, pot fi enumerate Decizia nr. 46 din 20 ianuarie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2011, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) si b), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 si art. 24 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 sau Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012, care vizeaza toate prevederile actului normativ criticat, prin care Curtea a retinut, în esenta, ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 a produs o modificare substantiala a regimului juridic aplicabil persoanelor în legatura cu care s-a constatat ca sunt lucratori sau colaboratori ai Securitatii, fara sa promoveze raspunderea juridica si politica a acestora si fara sa creeze premisele unei forme de raspundere morala si juridica colectiva, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informatii, în conditiile lipsei de vinovatie si a vreunei încalcari a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Respingând exceptia, Curtea Constitutionala a raspuns, cu prilejul pronuntarii acestor decizii, unor critici de neconstitutionalitate asemanatoare celor formulate de autoarea prezentei exceptii, astfel ca argumentele ce au stat la baza solutiei adoptate în precedent îsi mentin valabilitatea si în aceasta cauza.

În ceea ce priveste solicitarea autoarei exceptiei, exprimata în notele scrise depuse la dosar, de a se analiza constitutionalitatea textelor legale criticate si sub aspectul încalcarii art. 49 din Constitutie, Curtea constata ca nu poate fi primita. În jurisprudenta sa, de pilda Decizia nr. 63 din 25 ianuarie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 14 februarie 2007, Curtea a aratat ca motivarea exceptiei, prin indicarea textelor constitutionale invocate, trebuie sa fie facuta chiar prin actul de sesizare a Curtii, pentru a fi posibila exercitarea controlului de constitutionalitate, deci în momentul ridicarii exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei de judecata, deoarece Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte numai în limitele sesizarii, iar invocarea în sustinerea exceptiei a unor dispozitii constitutionale direct în fata Curtii, si nu în fata instantei de judecata care a sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate, contravine atât dispozitiilor art. 10 alin. (2) si art. 29 alin. (1) - (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cât si celor ale art. 146 lit. d) din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1 - 3, art. 11 alin. (1) lit. A. d) si art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

I. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, în privinta sintagmelor "indiferent sub ce forma" si "relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii", exceptie ridicata de Elena Mitrea (Matei) în Dosarul nr. 4.716/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, în ansamblul sau, precum si, în mod special, a dispozitiilor art. 3, 7, 8, 10, 11, 24 si 35, precum si a celorlalte norme cuprinse în art. 2 lit. b) din aceasta, exceptie ridicata de aceeasi autoare în acelasi dosar al aceleiasi instante de judecata.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf