Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 847 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Atanasie Blajan în Dosarul nr. 3.075/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.301D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, întrucât textele de lege criticate nu încalca prevederile constitutionale privind dreptul de proprietate privata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 decembrie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 3.075/300/2010, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Atanasie Blajan într-o cauza având ca obiect pretentii, respectiv plata cotelor de întretinere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate, respectiv art. 49 alin. (3) din Legea nr. 230/2007, se refera la penalitati, stabilind ca acestea pot fi folosite la diverse necesitati, respectiv cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa, ceea ce duce la încalcarea dreptului de proprietate privata, deoarece "fondul de rulment" ar trebui depus într-o banca pentru a se obtine o dobânda, în conditiile în care reparatiile si întretinerea blocului sunt obligatia fiecarui proprietar. De asemenea, arata ca art. 58 din Legea nr. 230/2007 este "restrictiv si abuziv".

Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece normele criticate au fost instituite pentru a asigura celeritatea recuperarii creantelor si evitarea întreruperii utilitatilor, aprecierea asupra oportunitatii reglementarii fiind de competenta legiuitorului, în plus, proprietarul are drept de regres împotriva tertilor cu care a contractat, pentru eventualele drepturi de creanta, nefiind vorba de vreo atingere adusa dreptului de proprietate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (3), art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 este neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. Cu privire la dispozitiile referitoare la raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de acord cu chiriasul, indiferent de statutul locuintei, arata ca aceste prevederi sunt în sensul garantarii dreptului de proprietate, întrucât proprietarul este tinut sa respecte dreptul de proprietate al celorlalti proprietari si sa contribuie în mod proportional la cheltuielile comune, având posibilitatea formularii unei actiuni în regres împotriva chiriasului pentru recuperarea platii efectuate pentru utilitatile publice.

Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. b), art. 36 si art. 44 din aceeasi lege, considera ca aceasta este inadmisibila, întrucât autorul sesizarii nu motiveaza încalcarea prevederilor constitutionale.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, întrucât nu aduc atingere dreptului de proprietate privata. Exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate privata nu trebuie absolutizata, legiuitorul fiind îndreptatit sa stabileasca continutul si limitele dreptului de proprietate, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. Mai mult, faptul ca proprietarul nu este absolvit de la obligatiile sale fata de asociatia de proprietari, în cazul în care chiriasul nu respecta obligatiile contractuale, nu este de natura a aduce atingere dreptului de proprietate privata, deoarece aceste norme au fost instituite tocmai pentru asigurarea cu celeritate a recuperarii creantelor si evitarea întreruperii utilitatilor, proprietarul având drept de regres împotriva tertilor cu care a contractat.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au urmatorul cuprins:

- Art. 27 lit. b): "Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii: [...]

b) adopta, modifica sau revoca hotarâri;";

- Art. 36: "Administratorul, persoana fizica sau juridica, are, în principal, urmatoarele atributii:

a) prestarea serviciilor în mod profesional;

b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti;

c) efectuarea formalitatilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si întretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;

d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna;

e) gestionarea modului de îndeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor în raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala a proprietarilor;

f) îndeplinirea oricaror alte obligatii expres prevazute de lege.";

- Art. 44: "Pentru riscurile cu privire la proprietatea comuna, asociatia de proprietari, în numele proprietarilor asociati, poate încheia polite de asigurare.";

- Art. 49 alin. (3): "(3) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.";

- Art. 52: "(1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Consiliile locale organizeaza în cadrul aparatului propriu un compartiment specializat în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari.";

- Art. 58 alin. (2): "(2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriasul, indiferent de statutul locuintei, precum si nerespectarea obligatiilor contractuale de catre chirias nu absolva proprietarul de la obligatiile sale fata de asociatia de proprietari prevazute în prezenta lege."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privata.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

1. Autorul acesteia este nemultumit, în esenta, de faptul ca sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de întârziere care se constituie în fondul de penalitati al asociatiei de proprietari se vor folosi si pentru cheltuieli ce reprezinta contravaloarea unor reparatii asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa, nefiind depuse la banca, considerând ca astfel îi este încalcat dreptul de proprietate asupra creantelor ce le-ar putea obtine din dobânzile aferente sumelor reprezentând "fondul de rulment".

Din economia prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 230/2007, Curtea observa ca acestea dispun ca sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de întârziere, sume ce se constituie într-un fond de penalitati, potrivit aceleiasi legi, sa se utilizeze numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.

Curtea constata, totodata, ca, pe de o parte, potrivit prevederilor constitutionale, dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate, însa continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege. Pe de alta parte, astfel cum a retinut Curtea în jurisprudenta sa, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.382 din 20 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2012, problema garantarii si ocrotirii constitutionale a dreptului de proprietate nu se poate invoca în favoarea unei persoane care nu este titularul acestui drept. Ca atare, Curtea nu poate retine pretinsa încalcare a prevederilor constitutionale ale art. 44, câta vreme autorul prezentei exceptii de neconstitutionalitate nu este titularul dreptului de proprietate asupra creantelor pretinse.

2. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, Curtea observa ca aceasta urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila, întrucât autorul acesteia nu motiveaza pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor criticate. Or, exceptia de neconstitutionalitate trebuie sa îndeplineasca anumite exigente de ordin structural, respectiv autorul acesteia trebuie sa indice textul legal criticat, prevederile constitutionale considerate a fi încalcate si motivarea în concret a pretinsei contrarietati a textului dedus controlului de constitutionalitate. Simpla enumerare a textelor constitutionale nu satisface exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora "Sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate".

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

I. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Atanasie Blajan în Dosarul nr. 3.075/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila.

II. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 52 si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de acelasi autor, în acelasi dosar, al aceleiasi instante de judecata.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf