Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 845 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, exceptie ridicata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în Dosarul nr. 31.186/4/2011 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.231D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru partea Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (devenit Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2012), avocat Catalin Dinulescu, cu împuternicire avocatiala depusa la dosar, constatându-se lipsa celorlalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul aparatorului ales al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, aratând ca asupra prevederilor criticate Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 338 din 10 aprilie 2012, exceptia fiind ridicata chiar de acelasi autor, însa, într-o alta cauza. Totodata, depune concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 338 din 10 aprilie 2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 20 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 31.186/4/2011, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, exceptie ridicata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private într-o cauza având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate contravin art. 116 alin. (2) si art. 117 alin. (2) si (3) din Constitutie, deoarece prin inserarea dispozitiilor referitoare la obligatia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private de a finanta bugetul Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar se încalca principiile generale aplicabile organizarii si functionarii autoritatilor administrativ-autonome, componente ale administratiei publice centrale, precum si principiile generale referitoare la stabilirea bugetului.

De asemenea, arata necesitatea respectarii principiilor de independenta institutionala, operationala si bugetara.

Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila opineaza ca nu sunt încalcate prevederile constitutionale invocate, întrucât contributia cu o anumita suma la finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nu reprezinta o ingerinta în activitatea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, aratând ca prin contributia la finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nu este afectat statutul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private de autoritate administrativa autonoma, aflata sub controlul Parlamentului României.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, care la data sesizarii aveau urmatorul cuprins: "(2) Banca Nationala a României, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din România si Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România participa la finantarea Consiliului astfel:

[...]

(iv) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, în procent de 17% din totalul cheltuielilor prevazute în buget, potrivit prevederilor alin. (1);".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 116 alin. (2), potrivit caruia "Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autoritati administrative autonome", si art. 117 alin. (2) si (3) din Constitutie, care prevede ca "Guvernul si ministerele, cu avizul Curtii de Conturi, pot înfiinta organe de specialitate, în subordinea lor, numai daca legea le recunoaste aceasta competenta" si "Autoritati administrative autonome se pot înfiinta prin lege organica".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. Ulterior încheierii de sesizare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012.

Astfel, prin art. I pct. 1, titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 a fost modificat, în prezent având denumirea: "Ordonanta de urgenta privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea în interes public a profesiei contabile".

De asemenea, dispozitiile art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate au fost abrogate prin art. I pct. 14.

Având în vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmeaza a exercita controlul de constitutionalitate asupra prevederilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 care erau în vigoare la data încheierii de sesizare si care si-au produs efectele fata de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit principiului tempus regit actum.

2. Asupra prevederilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 Curtea s-a mai pronuntat, în raport cu critici si prevederi constitutionale identice, formulate chiar de autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 338 din 10 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2012.

Cu acel prilej, Curtea a retinut ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 a fost adoptata ca urmare a transpunerii în dreptul intern a dispozitiilor Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 157 din 9 iunie 2006, în vederea realizarii unei abordari armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, pentru asigurarea conformitatii auditului statutar din România cu cerintele directivelor europene, prin revizuirea permanenta a legislatiei în domeniu, precum si pentru crearea unui sistem de supraveghere publica pentru auditorii statutari si firmele de audit în baza principiilor europene.

Potrivit art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar este autoritate competenta în domeniul supravegherii publice a auditului statutar si functioneaza pe lânga Ministerul Finantelor Publice.

Prin dispozitiile legale criticate se reglementeaza participarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private la finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (devenit Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2012).

Astfel, legiuitorul a stabilit ca finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar sa se realizeze de la bugetul de stat în proportie de 40% din totalul cheltuielilor, iar 60% din totalul cheltuielilor - din contributiile institutiilor reprezentate în Consiliu, respectiv Banca Nationala a României, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din România si Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, care participa la finantarea Consiliului.

De asemenea, legiuitorul, la stabilirea modului de finantare a Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (finantarea Consiliului se asigura din contributii în proportie de 60% si din subventii acordate de la bugetul de stat în proportie de 40%) a avut în vedere ca aceasta finantare trebuie sa fie sigura si în afara oricaror influente exercitate de auditorii statutari, firmele de audit sau alte parti interesate, potrivit art. 77 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008.

În ceea ce priveste sustinerea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, referitoare la faptul ca prevederile criticate contravin art. 116 alin. (1) si art. 117 alin. (2) si (3) din Constitutie, Curtea a constatat ca aceasta nu poate fi retinuta.

Faptul ca o autoritate administrativa autonoma are obligatia legala de a contribui la bugetul altor institutii publice nu este contrara art. 116 alin. (2) si art. 117 alin. (2) si (3), întrucât dispozitiile constitutionale prevad modalitatile de înfiintare, respectiv ca organe de specialitate în subordinea Guvernului, autoritati administrative autonome sau ca organe de specialitate, si nicidecum modul în care este definita aceasta autonomie.

Autonomia acestor autoritati administrative îsi gaseste continutul juridic în prevederile legale care li se aplica. Legiuitorul constitutional a lasat legiuitorului ordinar sa o stabileasca si sa o defineasca, precum si drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta. Asadar, autonomia este una functionala si operationala, fiind realizata în cadrul legal existent, neputându-se sustine ca prin participarea unei astfel de autoritati la finantarea activitatii altei autoritati se încalca autonomia autoritatii finantatoare, cu atât mai mult cu cât autoritatea finantatoare este reprezentata în conducerea autoritatii finantate.

De asemenea, Curtea a observat ca, potrivit art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, veniturile bugetului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se constituie din: taxe pentru autorizare si avizare, taxe de functionare platite lunar si venituri provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale. Asadar, bugetul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se constituie tot în temeiul legii, chiar daca aceasta nu este finantata de la bugetul da stat, si tot legiuitorul ordinar a fost acela care a stabilit ca unele taxe sa se constituie în venituri proprii ale Comisiei, si nu sa se faca venit la bugetul de stat.

Într-o atare situatie, tot prin vointa legiuitorului se stabileste finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, respectiv prin cedarea unei sume, astfel cum prevad textele criticate.

Curtea mai observat ca textele constitutionale pretins încalcate, respectiv art. 116 alin. (2) si art. 117 alin. (2) si (3), raportate la criticile formulate, nu au aplicabilitate în cauza, întrucât autoarea exceptiei de neconstitutionalitate mai degraba este nemultumita de faptul ca prin obligatia de a contribui la finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar îi este încalcata autonomia bugetara.

Fata de cele prezentate, Curtea nu a constatat ca ar fi o imixtiune în activitatea acesteia prin care s-ar afecta statutul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca urmare a contributiei sale la finantarea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si nici încalcarea prevederilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceasta decizie îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea în interes public a profesiei contabile, exceptie ridicata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în Dosarul nr. 31.186/4/2011 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf