Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 844 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Orange România" - S.A., cu sediul în Bucuresti, în Dosarul nr. 471/93/2012 al Tribunalului Ilfov - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.202D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru presedintele comitetului creditorilor - Societatea Comerciala Fonomat - S.R.L. din Voluntari, prin lichidator RTZ&Parteners S.P.R.L. Filiala Alba, avocat Ovidiu Secosan, cu împuternicire avocatiala depusa la dosar, constatându-se lipsa celorlalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul avocatului prezent, care depune concluzii scrise si solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, întrucât nu au intervenit elemente noi fata de jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, deoarece nu îndeplineste exigentele prevazute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 19 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 471/93/2012, Tribunalul Ilfov - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Orange România" - S.A., cu sediul în Bucuresti, într-o cauza întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei încalca "dreptul de acces la instanta si dreptul la aparare".

Tribunalul Ilfov - Sectia civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, prin raportare stricta la conditiile si argumentele aduse de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, care nu face o veritabila critica de neconstitutionalitate, limitându-se la invocarea în mod formal a exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "(3) Contestatia trebuie sa fie înregistrata în termen de 3 zile de la depunerea raportului prevazut la alin. (1)".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 privind dreptul la aparare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, în ceea ce priveste pretinsa contradictie a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si cele privind dreptul la aparare, autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate nu motiveaza în concret în ce consta contrarietatea textelor criticate cu normele constitutionale invocate în cauza.

Or, exceptia de neconstitutionalitate trebuie sa îndeplineasca anumite exigente de ordin structural, respectiv autorul acesteia trebuie sa indice textul legal criticat, prevederile constitutionale considerate a fi încalcate si motivarea în concret a pretinsei contrarietati a textului dedus controlului de constitutionalitate. Simpla enumerare a textelor constitutionale nu satisface exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora "Sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate", Curtea neputând formula propriile critici, la care, ulterior, sa si raspunda.

Ca atare, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, astfel cum a fost formulata, urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Orange România" - S.A., cu sediul în Bucuresti, în Dosarul nr. 471/93/2012 al Tribunalului Ilfov - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf