Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 840 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Sofalvi Attila Csaba în Dosarul nr. 637/258/2011 al Tribunalului Harghita - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.049D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 642 din 28 aprilie 2009.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea nr. 2 din 29 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 637/258/2011, Tribunalul Harghita - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Sofalvi Attila Csaba cu ocazia solutionarii recursului declarat împotriva Sentintei civile nr. 144/2012, pronuntata de Judecatoria Miercurea-Ciuc, prin care s-a admis în parte cererea de chemare în judecata formulata de asociatia de proprietari.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate încalca dreptul la un proces echitabil, deoarece prin acestea asociatiile de proprietari sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru în cazul actiunilor pe care le promoveaza împotriva proprietarilor, iar proprietarii nu beneficiaza de aceasta facilitate.

Tribunalul Harghita - Sectia civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, si ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dispozitiile criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007: "(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.";

- Art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997: "Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la: [...]

p) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru;".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si cele ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca asupra prevederilor criticate s-a mai pronuntat, în raport cu critici si dispozitii constitutionale similare, respingând ca neîntemeiate criticile.

Astfel, prin Decizia nr. 1.573 din 6 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 25 ianuarie 2012, cu referire la jurisprudenta sa anterioara, Curtea a constatat ca pretinsa încalcare a art. 21 din Constitutie prin textul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 este dedusa prin raportarea la o ipoteza gresita, întrucât dreptul de acces liber la justitie al proprietarului unui apartament si/sau al spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri, nu poate fi îngradit printr-un text ce priveste scutirea de la plata taxei de timbru a asociatiilor de proprietari.

De asemenea, prin Decizia nr. 667 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012, Curtea a retinut ca accesul liber la justitie nu înseamna gratuitate. Nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecata prin hotarârea pe care o pronunta în cauza, plata acestora revenind partii care cade în pretentii.

În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat ca o caracteristica a principiului liberului acces la justitie este aceea ca nu este un drept absolut - Hotarârea din 28 mai 1985, pronuntata în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57. Astfel, acest drept, care cere prin însasi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitari, atât timp cât nu este atinsa însasi substanta sa.

De asemenea, Curtea a statuat ca, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, justitiabilii pot obtine scutiri, reduceri, amânari sau esalonari de la plata taxelor judiciare de timbru, în acest sens fiind, spre exemplu Decizia nr. 722 din 2 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 2 august 2011.

Atât obligatia de plata a taxelor judiciare, cât si exceptiile stabilite de lege se aplica deopotriva tuturor cetatenilor aflati în situatii identice, precum si tuturor litigiilor de aceeasi natura, neexistând discriminari sau privilegii contrare prevederilor art. 16 din Constitutie.

Totodata, Curtea a statuat ca instituirea unor exceptii de la regula generala a platii taxelor judiciare de timbru (scutiri de plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusa acestui principiu constitutional. Potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, "Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege", fiind, asadar, la latitudinea legiuitorului sa stabileasca scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situatii diferite, în acest sens fiind, spre exemplu Decizia nr. 727 din 1 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 27 iulie 2010.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Sofalvi Attila Csaba în Dosarul nr. 637/258/2011 al Tribunalului Harghita - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf