Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 839 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Marin Melinescu în Dosarul nr. 1.745/63/2012 al Tribunalului Dolj - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 959D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 14 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.745/63/2012, Tribunalul Dolj - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Marin Melinescu într-o cauza având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15, art. 21, art. 30 alin. (1) si (2), art. 56, art. 124, art. 126 alin. (3), art. 129, art. 131 alin. (1) si art. 132 alin. (1). "Se încalca accesul liber la justitie, întrucât cetateanul este pus în situatia de a nu mai beneficia de serviciile publice oferite de instantele de judecata, ceea ce face ca acest drept fundamental prevazut de Constitutie sa devina iluzoriu."

Tribunalul Dolj - Sectia I civila, facând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul continut:

- Art. 18 alin. (1) si (2): "(1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau, dupa caz, de Ministerul Justitiei.

(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.";

- Art. 20 alin. (1) si (2): "(1) Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

(2) Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în cuantumul legal, în momentul înregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. În cazul când se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate în actiune sau în cerere, dupa ce a fost înregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 15 referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 30 alin. (1) si (2) referitor la libertatea de exprimare, art. 56 referitor la contributii financiare, art. 124 referitor la înfaptuirea justitiei, art. 126 alin. (3) referitor la instantele judecatoresti, art. 129 referitor la folosirea cailor de atac, art. 131 alin. (1) referitor la rolul Ministerului Public si art. 132 alin. (1) referitor la statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textele de lege criticate au constituit în numeroase rânduri obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 1.668 din 15 decembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 23 februarie 2010, Decizia nr. 512 din 9 aprilie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 iunie 2009, Decizia nr. 627 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 4 iulie 2012, Decizia nr. 155 din 8 februarie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 26 aprilie 2011, si Decizia nr. 250 din 16 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 19 mai 2010, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, statuând ca acestea sunt constitutionale. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat, în esenta, ca nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

De asemenea, Curtea a statuat ca dispozitiile art. 18 din Legea nr. 146/1997 reglementeaza competenta si procedura în materia taxelor judiciare de timbru, potrivit abilitarii conferite legiuitorului prin prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, dar, întrucât nu este vorba despre un litigiu privind fondul dreptului, nu îsi gasesc aplicare mijloacele si garantiile procesuale prevazute de art. 21 alin. (3) din Constitutie. Asa fiind, procedura aplicabila în acest caz are ca finalitate satisfacerea imperativului celeritatii, si prin aceasta deroga de la dreptul comun.

Curtea a mai retinut ca procedura reexaminarii modului de stabilire a taxelor judiciare de timbru este o procedura incidenta în desfasurarea unui proces, care în principiu se realizeaza cu respectarea conditiei publicitatii impuse de art. 127 din Constitutie, conditie ce nu are însa un caracter absolut, legiuitorul având posibilitatea de a deroga de la aceasta.

În ceea ce priveste art. 20 alin. (1) - (3) din Legea nr. 146/1997, Curtea a retinut ca plata taxelor judiciare de timbru fiind o conditie legala pentru începerea proceselor civile, obligatia la plata anticipata a acestor taxe (în unele cazuri pâna la un termen ulterior, stabilit de instanta judecatoreasca) este justificata, ca si sanctiunea anularii actiunii sau cererii, în caz de neplata a acestora.

La finalul procesului judiciar, sarcina suportarii cheltuielilor judiciare, inclusiv a celor constând în plata taxelor de timbru, revine persoanei care a cazut în pretentii sau care, în cauzele nelitigioase, a beneficiat de prestatiile efectuate, în conditiile legii, de organele de justitie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât considerentele, cât si solutia acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Marin Melinescu în Dosarul nr. 1.745/63/2012 al Tribunalului Dolj - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf