Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 836 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Ioan Adrian Alexe, Anita Cristina Balaban (nascuta Petrovici), Cristian Bors, Flavius Cristea, Adrian Constantin Grecu, Daniel Istrate, Valentin Mihai, Dan Paulet, Raluca Elena Preda, Miahaela Diana Sasu (nascuta Oltean) si Lorant Varga în Dosarul nr. 10.480/30/2010* al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului nr. 905D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata în Decizia nr. 259/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 25 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 10.480/30/2010*, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Ioan Adrian Alexe, Anita Cristina Balaban (nascuta Petrovici), Cristian Bors, Flavius Cristea, Adrian Constantin Grecu, Daniel Istrate, Valentin Mihai, Dan Paulet, Raluca Elena Preda, Miahaela Diana Sasu (nascuta Oltean) si Lorant Varga într-o cauza ce are ca obiect drepturi banesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 sunt neconstitutionale, în masura în care acestea produc efecte retroactive asupra unor drepturi câstigate sub imperiul prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, întrucât dispozitiile de lege criticate diminueaza drepturile salariale datorate de angajator începând cu data de 3 iulie 2010, data intrarii în vigoare a Legii nr. 118/2010, astfel încât nu se poate vorbi despre încalcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata în deciziile nr. 872/2010, nr. 874/2010 si nr. 1.655/2010.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta dispozitiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, care au urmatorul continut: "(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valuta, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%.

(2) În situatia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezulta o valoare mai mica decât valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, suma care se acorda este de 600 lei."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) din Constitutie privind neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 259 din 20 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012, aceasta a statuat ca, "în privinta criticilor de neconstitutionalitate ce vizeaza încalcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constata ca acestea sunt neîntemeiate, textele legale criticate aplicându-se numai cu privire la drepturile salariale viitoare". Dispozitiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 au avut aplicare începând cu data de 3 iulie 2010, atunci când legea a si intrat în vigoare, astfel încât nu se poate vorbi despre o încalcare a principiului neretroactivitatii legii în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Ioan Adrian Alexe, Anita Cristina Balaban (nascuta Petrovici), Cristian Bors, Flavius Cristea, Adrian Constantin Grecu, Daniel Istrate, Valentin Mihai, Dan Paulet, Raluca Elena Preda, Miahaela Diana Sasu (nascuta Oltean) si Lorant Varga în Dosarul nr. 10.480/30/2010* al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf