Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 834 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) lit. B si art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) lit. B si art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Lorant Exchange" - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 7.863/111/C/2009/a4 al Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 857D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 698 din 17 octombrie 2006.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.863/111/C/2009/a4, Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) lit. B si art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Lorant Exchange" - S.R.L. din Oradea cu ocazia solutionarii recursului declarat împotriva Sentintei nr. 2.175 din 4 octombrie 2011, pronuntata de Tribunalul Bihor într-o cauza întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate încalca dreptul la un proces echitabil si libertatea economica, aratând ca, desi procedura insolventei este una judiciara, cu caracter de dezbatere contradictorie în care opereaza principiile procesului civil, se instituie un drept absolut, excesiv si necontrolabil în favoarea unui anumit creditor, în dauna debitorului si a altor creditori, iar dreptul si competenta judecatorului-sindic sunt formale, acesta neavând dreptul sa efectueze o cercetare privind posibilitatile reale de valorificare a planului de reorganizare, ci doar "ia act de pozitia creditorului".

De asemenea, arata ca statul trebuie sa garanteze accesul persoanei la activitatea economica; or, prevederile criticate nesocotesc dispozitiile art. 45 din Constitutie.

Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, aratând ca judecatorul-sindic îsi exercita atributiile de verificare a legalitatii actelor de procedura cu respectarea principiului constitutional prevazut de art. 21. De asemenea, prevederile criticate sunt în deplina concordanta cu regulile constitutionale privind libertatea economica, întrucât aceasta libertate se exercita în conditiile legii, statul, potrivit art. 135 din Constitutie, având obligatia de a impune reguli de disciplina economica.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 101 alin. (1) lit. B si art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins:

- Art. 101 alin. (1) lit. B: "(1) Judecatorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea planului în termen de 15 zile de la depunerea la tribunal de catre administratorul judiciar a procesului-verbal al adunarii creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judecatorul-sindic poate sa ceara unui practician în insolventa sa îsi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de confirmarea lui. Planul va fi confirmat daca vor fi îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

[...]

B. în cazul în care sunt doar doua categorii, planul se considera acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul;";

- Art. 107 alin. (1) lit. A.c): "(1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin încheiere, în conditiile art. 32, intrarea în faliment în urmatoarele cazuri:

A) [...]

c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptatite nu a propus un plan de reorganizare, în conditiile prevazute la art. 94, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si art. 45 privind libertatea economica.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. Referitor la pretinsa încalcare a prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) prin aceea ca sunt reduse competentele judecatorului-sindic, acesta neavând dreptul sa efectueze o cercetare privind posibilitatile reale de valorificare a planului de reorganizare, ci doar "ia act de pozitia creditorului", se observa ca aceasta critica nu poate fi retinuta.

Din analiza prevederilor criticate, Curtea observa ca acestea, pe de o parte, reglementeaza una dintre conditiile necesare a fi îndeplinite, cumulativ, pentru confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul-sindic, iar, pe de alta parte, se refera la atributiile judecatorului-sindic privind intrarea în faliment, care va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin încheiere, în conditiile art. 32 din Legea nr. 85/2006.

2. Curtea constata ca judecatorul-sindic decide intrarea în faliment a debitorului, în baza unui raport întocmit de administratorul judiciar prin care se propune intrarea în procedura simplificata, potrivit dispozitiilor art. 54 din Legea nr. 85/2006, sau în baza unui raport asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, dupa ce, în prealabil, propunerea privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura generala, a fost supusa aprobarii adunarii generale a creditorilor, conform prevederilor art. 59 si 60 din aceeasi lege.

Asadar, judecatorul-sindic analizeaza hotarârea adunarii creditorilor de aprobare a raportului prin care se propune intrarea în faliment, apreciind asupra situatiei de fapt prin raportare la prevederile legale si îsi exercita atributiile de verificare a legalitatii actelor de procedura, cu respectarea prevederilor constitutionale privind dreptul partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Or, nu se poate sustine ca decizia sa ar fi determinata exclusiv de hotarârea adunarii creditorilor, ci reprezinta rezultatul verificarii masurii în care aceasta hotarâre îndeplineste conditiile prevazute de lege.

3. În ceea ce priveste sustinerea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la faptul ca statul trebuie sa garanteze accesul persoanei la activitatea economica, Curtea observa ca normele legale criticate au fost edictate în lumina dispozitiilor constitutionale ale art. 61 alin. (1), care statueaza rolul Parlamentului de unica autoritate legiuitoare a tarii, coroborate cu cele ale art. 45 din Constitutie, potrivit carora accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora sunt garantate de textul constitutional, însa în conditiile legii, astfel ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) lit. B si art. 107 alin. (1) lit. A.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Lorant Exchange" - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 7.863/111/C/2009/a4 al Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf