Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 832 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Petruta Ghinea si Valentin Andrei Ghinea în Dosarul nr. 3.375/299/2011 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 823D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.168D/2012 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Claudia Strugut (fosta Iordache) în Dosarul nr. 574/227/2011 al Tribunalului Suceava - Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexarii dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.168D/2012 la Dosarul nr. 823D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 648 din 19 iunie 2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 23 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.375/299/2011, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Petruta Ghinea si Valentin Andrei Ghinea într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unui act de iesire din indiviziune - anularea unui certificat de mostenitor.

Prin Decizia nr. 1.126 din 29 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 574/227/2011, Tribunalul Suceava - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Claudia Strugut (fosta Iordache) într-o cauza având ca obiect solutionarea unei cereri de partaj a bunurilor comune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate în Dosarul nr. 823D/2012, autorii acesteia sustin, în esenta, ca prevederile criticate încalca principiul asezarii juste a sarcinilor fiscale, întrucât prevad obligatia de plata a taxei judiciare de timbru atât pentru operatiunea de stabilire a masei succesorale, cât si pentru activitatile care compun aceasta operatiune, ceea ce duce la o dubla impunere pentru acelasi serviciu public.

În Dosarul nr. 1.168D/2012, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate sustine, în esenta, ca prin stabilirea unei taxe judiciare de timbru "extrem de oneroase în plina criza economica" este limitat accesul cetatenilor la justitie, iar un cuantum excesiv al acesteia împiedica apararea corespunzatoare a dreptului de proprietate, în conditiile în care nu exista mijloace financiare suficiente pentru a achita aceasta taxa de timbru, mai ales daca exista posibilitatea ca valoarea taxei judiciare de timbru sa depaseasca valoarea emolumentului. De asemenea, arata ca scutirea sau esalonarea de la plata taxelor judiciare de timbru nu constituie un remediu eficient, din moment ce aceasta masura este lasata la dispozitia instantelor de judecata.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti arata ca textul criticat nu contravine art. 56 din Constitutie.

Tribunalul Suceava - Sectia civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 823D/2012, considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: [...]

c) cereri pentru:

- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;

- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reîntregita prin reductiunea liberalitatilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.

Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de împartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata în conditiile art. 2 alin. (1)".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 56 privind contributiile financiare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. În ceea ce priveste sustinerea referitoare la dubla impunere pentru acelasi serviciu public, Curtea observa ca taxarea are ca obiect prestarea unor servicii publice diferite, respectiv una este în materie succesorala, iar cealalta este o actiune în pretentii, care pot fi utilizate atât separat, cât si ambele deodata, fiecare fiind timbrata ca atare.

2. Prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu critici si prevederi constitutionale similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 197 din 6 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2012, Decizia nr. 648 din 19 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 8 august 2012, sau Decizia nr. 948 din 6 iulie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 4 august 2010, prin care Curtea a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea a retinut ca, potrivit dispozitiilor constitutionale, accesul liber la justitie nu echivaleaza cu gratuitatea serviciului prestat de instantele judecatoresti, legiuitorul având deplina legitimitate constitutionala de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în functie de obiectul litigiului.

Nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecata prin hotarârea pe care o pronunta în cauza, plata acestora revenind partii care cade în pretentii.

În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat ca o caracteristica a principiului liberului acces la justitie este aceea ca nu este un drept absolut - Hotarârea din 28 mai 1985, pronuntata în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57. Astfel, acest drept, care cere prin însasi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitari, atât timp cât nu este atinsa însasi substanta sa.

De asemenea, Curtea a statuat ca, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, justitiabilii pot obtine scutiri, reduceri, amânari sau esalonari de la plata taxelor judiciare de timbru, în acest sens fiind, spre exemplu Decizia nr. 722 din 2 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 2 august 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Petruta Ghinea si Valentin Andrei Ghinea în Dosarul nr. 3.375/299/2011 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si de Claudia Strugut (fosta Iordache) în Dosarul nr. 574/227/2011 al Tribunalului Suceava - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf