Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 831 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1), art. 36 si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1), art. 36 si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Energie&Eko Pyt" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.310/4/2008* al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 816D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 483 din 10 mai 2012. Totodata, arata ca posibilitatea atacarii separat cu recurs a hotarârilor judecatorului-sindic reprezinta tocmai o garantie si o aplicare a principiului dublului grad de jurisdictie, nefiind încalcat nici dreptul de proprietate, întrucât, orice creditor diligent are posibilitatea de a se înscrie la masa credala atunci când are de valorificat o creanta certa lichida si exigibila, acesta neputând invoca propria culpa ori faptul ca nu poate obtine valorificarea creantelor datorita suspendarii oricarei actiuni judiciare sau extrajudiciare.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.310/4/2008*, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1), art. 36 si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Energie&Eko Pyt" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauza întemeiata pe prevederile Legii nr. 85/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, urmatoarele:

- prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 sunt contrare art. 126 alin. (6) din Constitutie, deoarece golesc de continut principiul dublului grad de jurisdictie ca urmare a faptului ca sunt definitive si executorii, înlaturând a priori dublul grad de jurisdictie, fiind puse în executare înainte de verificarea legalitatii primei hotarâri;

- prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2), întrucât îngradesc valorificarea dreptului de creanta, fie si temporar;

- prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 încalca dispozitiile art. 36 din Constitutie, în masura în care este interpretat ca fiind obstructionat dreptul la vot al creditorului în adunarea generala a creditorilor în absenta unei hotarâri irevocabile.

Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 12 alin. (1), art. 36 si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 sunt constitutionale, iar în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (3) din aceeasi lege apreciaza ca aceasta este inadmisibila.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 12 alin. (1), art. 36 si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dispozitiile criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 12 alin. (1): "(1) Hotarârile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs."

- Art. 36: "De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale."

- Art. 74 alin. (2): "(2) Dupa înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creantelor înregistrate în tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartitii de sume în caz de faliment în procedura simplificata."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 36 privind dreptul de vot, art. 44 alin. (1) si (2) referitor la dreptul de proprietate privata si art. 126 alin. (6) privind instantele judecatoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

1. Autoarea exceptiei de neconstitutionalitate a invocat în fata instantei judecatoresti, pe lânga prevederile retinute în dispozitivul încheierii de sesizare, si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 74 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, însa instanta de judecata a respins ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, motivând ca aceste prevederi sunt abrogate.

Totodata, se retine ca prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a constatat ca sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala în masura în care se interpreteaza în sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare.

Într-o asemenea situatie, autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate avea posibilitatea sa uzeze de prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, în sensul de a ataca cu recurs încheierea la instanta imediat superioara, în termen de 48 de ore de la pronuntare, în masura în care ar fi dorit sesizarea Curtii Constitutionale si mentinerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.

Asadar, Curtea observa ca nu a fost învestita cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si, prin urmare, nu are competenta de a se pronunta asupra acesteia.

2. În ceea ce priveste critica prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, considerate de autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate ca fiind contrare art. 126 alin. (6) din Constitutie, ca urmare a faptului ca hotarârile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii si sunt puse în executare înainte de a fi exercitata calea de atac, aceasta nu poate fi retinuta.

Dispozitiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 stabilesc ca hotarârile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii si pot fi atacate separat cu recurs. Or, se constata ca prin reglementarea criticata se prevede posibilitatea de a formula separat recurs împotriva hotarârilor judecatorului-sindic, fiind tocmai o consacrare a dublului grad de jurisdictie.

De altfel, Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat, de principiu, ca Legea fundamentala nu consacra numarul gradelor de jurisdictie ale unui proces, în acest sens fiind, spre exemplu Decizia nr. 320 din 14 septembrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004.

Mai mult, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege", precum si art. 129, care prevede ca, "împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecata, regulile de procedura cu aplicabilitate generala, dar si unele reguli speciale, în considerarea unor situatii deosebite, inclusiv a conditiilor de exercitare a cailor de atac.

În acest sens sunt si prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Legea nr. 85/2006, care stabilesc anumite derogari de la prevederile generale de procedura, respectiv ale Codului de procedura civila, si anumite exceptii de la suspendarea hotarârilor judecatorului-sindic de catre instanta de recurs.

3. Referitor la pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, Curtea observa ca nu este întemeiata, întrucât aceste prevederi nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2), sens în care este si jurisprudenta constanta a Curtii, spre exemplu, Decizia nr. 161 din 28 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 24 aprilie 2012.

Astfel, Curtea, cu referire la jurisprudenta sa anterioara, a statuat ca masura stabilita prin textul de lege criticat se justifica prin natura speciala a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006, procedura care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, concursual si egalitar în care creditorii unui debitor comun sa îsi poata valorifica drepturile împotriva debitorului aflat în stare de insolventa.

În aceste conditii, existenta unor actiuni paralele cu procedura concursuala prevazuta de lege ar produce incertitudine cu privire la masa credala, fapt ce ar face imposibila evaluarea activului si pasivului averii debitorului, în vederea distribuirii rezultatului lichidarii.

Acest fapt nu poate fi privit ca reprezentând o piedica pentru creditori de a actiona în vederea realizarii drepturilor lor. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, creditorii au posibilitatea ca, înscriind creantele pe care le au în tabelul creantelor împotriva debitorului, sa participe la procedura insolventei pentru acoperirea creantelor.

Prin urmare, Curtea a constatat ca prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei nu aduc vreo restrângere exercitiului dreptului de valorificare a creantei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionata îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

4. În ceea ce priveste critica prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, raportat la dispozitiile art. 36 din Constitutie, se observa ca prevederile constitutionale mentionate nu au incidenta în cauza, vizând dreptul constitutional la vot, ca drept cu caracter politic, si nu dreptul creditorilor de a vota în cadrul procedurii insolventei.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1), art. 36 si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Energie&Eko Pyt" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.310/4/2008* al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf