Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 830 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata, din oficiu, de Judecatoria Râmnicu Vâlcea - Sectia civila în Dosarul nr. 2.516/288/2012. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 814D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.215/2010.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.516/288/2012, Judecatoria Râmnicu Vâlcea - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Exceptia a fost ridicata din oficiu de instanta de judecata într-o cauza având ca obiect solutionarea unei cereri de suspendare provizorie a executarii silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca, atât timp cât legea prevede o procedura speciala la îndemâna unui debitor urmarit în faza executarii silite, accesul la instanta pe aceasta cale nu poate fi limitat în functie de natura creantei, fara o justificare rezonabila. Obiectul verificarilor în aceasta procedura sumara, a suspendarii provizorii reglementate de art. 403 alin. (4) din Codul de procedura civila vizeaza aspecte de nelegalitate a actelor de executare afirmate cu o suficienta aparenta de temeinicie, care, ignorate, ar produce prejudicii imediate greu reparabile. Legiuitorul a prevazut, asadar, posibilitatea concretizarii unor asemenea aspecte si a reglementat un mijloc accesibil de oprire absolut temporara a executarii silite tocmai pentru a evita producerea unor astfel de pagube. Criteriul celeritatii si ritmicitatii încasarilor fiscale trebuie reevaluat în contextul de fata. Apare ca fiind evident discriminatorie fata de un debitor de drept comun situatia în care se regaseste debitorul fiscal, aceea de a fi obligat sa observe îndeplinirea actului contestat cu o rezonabila aparenta de temeinicie fara a avea la îndemâna remedii adecvate. În final, autorul criticii arata ca si postfactum remediul de restabilire a legalitatii este diferit pentru debitorul fiscal fata de debitorul de drept comun. De aceea, situatia de inegalitate în functie de natura creantei, situatie nascuta din reglementarea art. 172 din Codul de procedura fiscala, privita prin prisma accesului la o instanta, nu se justifica obiectiv, astfel încât este discriminatorie.

În consecinta, instanta de judecata sustine ca dispozitiile art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 si 21 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul cuprins: "Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, instanta de judecata invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si art. 21 referitor la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor criticate, de exemplu, prin Decizia nr. 553 din 9 aprilie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 27 mai 2009, Decizia nr. 248 din 16 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010, Decizia nr. 894 din 6 iulie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, si Decizia nr. 1.215 din 5 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 7 decembrie 2010. În esenta, Curtea a statuat ca nu se poate retine ca dispozitiile criticate din Codul de procedura fiscala îngradesc accesul liber la justitie pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime, garantat de prevederile art. 21 din Constitutie, ci, dimpotriva, dau posibilitatea partii interesate de a introduce, în anumite conditii, contestatie la executare si împotriva titlului executoriu. Curtea a retinut ca, la art. 136 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, legiuitorul a prevazut ca, în cazul în care debitorii nu îsi platesc de bunavoie obligatiile fiscale, pentru stingerea acestora organele fiscale competente vor proceda la executarea silita, iar, potrivit art. 141 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, "executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare [...]". Totodata, conform prevederilor art. 141 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, "titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent [...]". Prin urmare, executarea silita este o etapa procedurala ulterioara stabilirii obligatiilor fiscale prin actul administrativ fiscal (titlul de creanta fiscala), act administrativ fiscal împotriva caruia debitorul (contribuabilul) poate formula contestatie în temeiul art. 205 din Codul de procedura fiscala. Mai mult, în temeiul prevederilor art. 215 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, "instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pâna la 20% din cuantumul sumei contestate [...]", ceea ce presupune ca executarea silita nu mai poate avea loc. Asadar, Curtea constata ca acest mijloc procedural de contestare a titlului de creanta confera garantii suficiente în sensul efectivitatii dreptului de acces la justitie, astfel încât masura procesuala prevazuta de art. 403 alin. 2 din Codul de procedura civila ar fi de natura doar sa genereze tergiversarea executarii obligatiilor fiscale. În temeiul dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are deplina libertate sa reglementeze prin lege norme de procedura, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare Constitutiei. Împrejurarea ca nu se aplica dispozitiile referitoare la suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala, prevazute la art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila, nu are semnificatia încalcarii dispozitiilor art. 21 din Constitutie, câta vreme, anterior executarii silite, debitorul a putut uza de toate caile legale pentru a stabili cu claritate atât suma datorata, cât si termenul de plata sau a suspendat chiar, la instanta competenta, executarea actului administrativ fiscal, beneficiind astfel de suficiente garantii privind accesul liber la justitie. Întrucât nu au survenit elemente noi, care sa determine reconsiderarea jurisprudentei în materie, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata, fiind aplicabile, în acelasi timp, si criticilor de neconstitutionalitate aduse textului prin raportare la celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata, din oficiu, de Judecatoria Râmnicu Vâlcea - Sectia civila în Dosarul nr. 2.516/288/2012.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf