Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 828 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Circe" - S.R.L. din Navodari în Dosarul nr. 3.983/212/2011 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 736D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 1.222 din 20 septembrie 2011. În ceea ce priveste sustinerea instantei de judecata referitoare la faptul ca dispozitiile criticate nu permit instantei sa verifice legalitatea sanctiunii contraventionale, aceasta este neîntemeiata, deoarece, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei suspenda executarea, astfel ca instanta judecatoreasca are posibilitatea verificarii legalitatii acestuia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 14 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.983/212/2011, Judecatoria Constanta - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea Comerciala "Circe" - S.R.L. din Navodari cu ocazia solutionarii unei cauze având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unor contraventii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii. În acest sens arata ca prin suspendarea activitatii pe o perioada de 3 luni societatea sanctionata ar deveni falimentara, având în vedere specificul activitatii acesteia, si, pe cale de consecinta, angajatii îsi vor pierde locul de munca.

Judecatoria Constanta - Sectia civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, prin raportare la prevederile constitutionale invocate de autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate, respectiv art. 41 din Constitutie, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Însa, distinct de acestea, apreciaza ca, prin raportare la prevederile art. 21 si art. 44 din Constitutie, dispozitiile criticate contravin Legii fundamentale. Astfel, arata ca forma actuala a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, potrivit carora sanctiunea se aplica de drept (ope legis) pe o durata de 3 luni, fara a lasa instantelor posibilitatea sa analizeze oportunitatea aplicarii unei asemenea sanctiuni într-o anumita situatie dedusa judecatii, precum si întinderea acesteia sub aspectul limitelor sale temporale, contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, prin aceea ca afecteaza accesul la o instanta de judecata si dreptul la un proces echitabil, iar pe cale de consecinta poate fi vatamat dreptul de proprietate al comerciantului, garantat de art. 44 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "(2) Nerespectarea de catre agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnica pâna în momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitatii unitatii pe o perioada de 3 luni."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

1. Prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu critici si prevederi constitutionale similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 667 din 10 octombrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006, sau Decizia nr. 124 din 19 februarie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 5 martie 2008, prin care Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate.

Astfel, cu acele prilejuri, Curtea a observat ca dispozitiile art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 vizeaza apararea intereselor generale privind respectarea legilor fiscale, iar masura dispusa de textul de lege criticat este justificata de imperativul protejarii interesului social si a ordinii de drept prin adoptarea unor masuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care genereaza sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscala.

Având în vedere finalitatea urmarita de legiuitor prin sanctiunea prevazuta de reglementarea criticata, Curtea a constatat ca nu poate fi retinuta existenta vreunei contrarietati între dispozitiile art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 si prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1).

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

2. Distinct de acestea, Curtea observa ca celelalte probleme relevate de autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate, referitoare la modul în care au fost respectate, interpretate si aplicate prevederile legale la speta dedusa judecatii, sunt de competenta instantelor de judecata.

3. Referitor la opinia instantei de judecata, care considera ca prin raportare la alte prevederi constitutionale, respectiv art. 21 si art. 44, dispozitiile criticate contravin Legii fundamentale, Curtea constata, pe de o parte, ca instanta nu se poate substitui autorului exceptiei de neconstitutionalitate, iar pe de alta parte, aceasta nu reprezinta o exceptie de neconstitutionalitate ridicata din oficiu, astfel cum prevad dispozitiile art. 29 alin. (2) si (4) din Legea nr. 47/1992.

Totusi, daca sustinerile instantei de judecata privind neconstitutionalitatea textului criticat raportat la art. 21 si art. 44 din Constitutie ar echivala cu o exceptie ridicata din oficiu, acestea nu ar putea fi retinute, întrucât, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, "împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia", iar potrivit art. 32 alin. (3) din aceeasi ordonanta, "plângerea suspenda executarea".

Instanta de judecata are posibilitatea si, totodata, obligatia ca, administrând un întreg material probatoriu, sa constate în ce masura fapta contravenientului este sau nu savârsita cu vinovatie (respectiv, daca neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnica pâna în momentul stergerii memoriei operative sunt fapte savârsite cu vinovatie) si sa anuleze procesul-verbal, în masura în care fapta nu este savârsita cu vinovatie. Daca textul legal presupune intentie în savârsirea faptei, este mai mult decât justificata aplicarea sanctiunii complementare.

În alta ordine de idei, nemultumirea instantei de judecata pleaca de la faptul ca textul criticat nu lasa la aprecierea sa aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii activitatii operatorului economic, nemultumire ce poate fi interpretata si ca o cerere de modificare a textului în sensul ca sanctiunea complementara sa fie lasata la aprecierea instantelor, ceea ce ar atrage inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Circe" - S.R.L. din Navodari în Dosarul nr. 3.983/212/2011 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf