Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 825 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112^1 lit. c) si ale art. 112^2 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 lit. c) si art. 104 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Cadmin Prod - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 30/120/2010 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comerciala si de contencios administrativ. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 342D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila. În acest sens, arata ca aspectele învederate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate sunt probleme ce tin de interpretarea si aplicarea legii, fiind de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti, iar nu a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 octombrie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 30/120/2010, Tribunalul Dâmbovita - Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 lit. c) si art. 104 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Cadmin Prod - S.R.L. într-o cauza ce are ca obiect anularea unei decizii de impunere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece contravin prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii. Astfel, se ajunge ca dispozitiile de lege criticate sa contravina prevederilor art. 148 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comerciala si de contencios administrativ apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale. Astfel, se impune înlaturarea aplicarii dispozitiilor de lege criticate, în contextul în care prin Legea nr. 346/2004 au fost armonizate normele fiscale în materie cu reglementarile europene.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. Autoarea exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumita de modul de interpretare si aplicare a prevederilor legale de catre instantele de judecata la litigiul dedus judecatii, cu privire la definitia microîntreprinderii. Or, instanta de contencios constitutional a statuat, spre exemplu prin Decizia nr. 357/2011 sau Decizia nr. 1.474/2011, ca modul de interpretare si aplicare a normelor legale este atributul instantelor de judecata si nu intra în sfera contenciosului constitutional. De asemenea, Curtea Constitutionala nu se poate pronunta asupra eventualelor contradictii dintre prevederile a doua sau mai multe acte normative, respectiv asupra contradictiilor dintre dispozitiile art. 103 lit. c) si art. 104 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si cele ale Legii nr. 346/2004.

Avocatul Poporului arata ca prin textele de lege criticate au fost prevazute conditiile în care microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe venit. Aceste prevederi de lege, reglementând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, reprezinta optiunea legiuitorului, care astfel da expresie preocuparii statului pentru a asigura protejarea intereselor nationale în activitatea economica, financiara si valutara. Asa fiind, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Ulterior sesizarii Curtii Constitutionale, Codul fiscal a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010, dispozitiile de lege criticate regasindu-se, în prezent, sub o alta numerotare. Astfel, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 112^1 lit. c) si ale art. 112^2 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ce au urmatorul continut:

- Art. 112^1 lit. c): "Definitia microîntreprinderii

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: (...) c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei al 100.000 euro";

- Art. 112^2 alin. (5): "Optiunea de a plati impozit pe veniturile microîntreprinderii (...)

(5) Microîntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeana.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autoarea acesteia sustine ca se realizeaza o neconcordanta între prevederile legale ale Codului fiscal si cele ale Legii nr. 346/2004. În jurisprudenta sa constanta, instanta de contencios constitutional a statuat ca examinarea constitutionalitatii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din aceasta comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

De asemenea, Curtea retine ca aspectele învederate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate sunt probleme ce tin de interpretarea si aplicarea legii, fiind apanajul exclusiv al instantelor judecatoresti, neintrând în sfera contenciosului constitutional. Astfel, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112^1 lit. c) si ale art. 112^2 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112^1 lit. c) si ale art. 112^2 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Cadmin Prod - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 30/120/2010 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comerciala si de contencios administrativ.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf