Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 824 din 11 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Petrisor Virgil Florin în Dosarul nr. 13.649/62/2010 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 250D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 607/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 17 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.649/62/2010, Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Petrisor Virgil Florin într-o cauza ce are ca obiect solutionarea unui recurs împotriva unei sentinte civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca Ordonanta de urgenta criticata a fost adoptata cu nerespectarea prevederilor constitutionale ale art. 76 alin. (1), art. 108 alin. (3), art. 115 alin. (1) si (5) si cele ale art. 139 coroborate cu art. 61.

În acest sens, arata ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 au o forta juridica inferioara Legii nr. 571/2003, care este o lege organica. Astfel, modificarea realizata prin aceasta ordonanta încalca dispozitiile art. 4 din Codul fiscal, potrivit carora "prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni înainte de data intrarii în vigoare a acesteia. Orice modificare sau completare la prezentul cod intra în vigoare cu începere din prima zi a anului urmator celui în care a fost adoptata prin lege."

Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010.

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 76 alin. (1) referitor la adoptarea legilor si a hotarârilor, art. 108 alin. (3) referitor la actele Guvernului, art. 115 alin. (1) si (5) referitor la delegarea legislativa si cele ale art. 139 referitor la impozite, taxe si alte contributii coroborate cu art. 61 referitor la rolul si structura Parlamentului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca dispozitiile ordonantei de urgenta criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, instanta de contencios constitutional, prin Decizia nr. 607 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 23 iulie 2012, si prin Decizia nr. 430 din 3 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012, a statuat în sensul constitutionalitatii dispozitiilor ordonantei în raport cu critici similare cu cele formulate în prezenta cauza.

Cu acele prilejuri, Curtea a statuat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 a fost adoptata în temeiul delegarii legislative, potrivit art. 115 alin. (4) din Constitutie, având în vedere necesitatea mentinerii deficitului bugetar în limitele stabilite si realizarii unui echilibru între nivelul veniturilor si al cheltuielilor, în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele internationale, absolut necesare pentru asigurarea finantarii cheltuielilor publice si a mentinerii încrederii investitorilor în climatul socioeconomic românesc si ca urmare a faptului ca nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economica si financiara.

În ceea ce priveste invocarea încalcarii prevederilor art. 139 din Constitutie, Curtea a constatat ca aceasta nu poate fi retinuta. Sintagma "numai prin lege" din cuprinsul prevederilor constitutionale ale art. 139 alin. (1) nu are o semnificatie absoluta, în sensul art. 73 din Constitutie.

A conditiona adoptarea unor prevederi referitoare la bugetul de stat numai prin dezbatere parlamentara ar însemna a nu tine cont de realitatile concrete ale derularii procedurilor parlamentare, astfel încât, pe perioada vacantei parlamentare, sa nu poata fi adoptate astfel de reglementari, în conditiile prevederilor constitutionale referitoare la delegarea legislativa.

Sintagma "numai prin lege" urmareste, asadar, sa interzica stabilirea unor impozite si taxe pentru bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat prin acte inferioare legii, cum ar fi hotarâri ale Guvernului, ordine ale ministrilor etc., sintagma nefiind aplicabila în cazul adoptarii ordonantelor si ordonantelor de urgenta ale Guvernului în acest domeniu.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (1), Curtea a retinut ca, potrivit acestora, interdictia de a reglementa în domeniul legilor organice priveste ordonantele simple, si nu ordonantele de urgenta. Interdictia Guvernului de a reglementa în aceste domenii se refera, în mod expres, numai la ordonantele emise în temeiul legilor speciale de abilitare, în conditiile alin. (1) - (3) ale aceluiasi art. 115, nu si la ordonantele de urgenta.

Referitor la sustinerea potrivit careia dispozitiile ordonantei de urgenta criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (5) din Constitutie, Curtea a constatat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 a fost aprobata prin Legea nr. 88/2011, astfel încât nici aceasta critica nu poate fi primita.

Considerentele retinute de Curte în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fata, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.

În continuare, Curtea constata ca nu poate fi primita nici critica potrivit careia se realizeaza o neconcordanta între prevederile legale ale Codului fiscal si cele ale ordonantei de urgenta criticate. Astfel, în jurisprudenta sa constanta, instanta de contencios constitutional a statuat ca examinarea constitutionalitatii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din aceasta comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

În ceea ce priveste prevederile constitutionale ale art. 76 alin. (1) referitor la adoptarea legilor si a hotarârilor si cele ale art. 108 alin. (3) referitor la actele Guvernului, Curtea constata ca acestea nu au relevanta în cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Petrisor Virgil Florin în Dosarul nr. 13.649/62/2010 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf