Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 820 din 4 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Marian Paduraru în Dosarul nr. 11.153/196/2011 al Judecatoriei Braila - Sectia civila, care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 818D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în dosarele nr. 1.277D/2012 si nr. 1.302D/2012 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, exceptie ridicata de Ilie Ionel Ciuclea în Dosarul nr. 4.650/204/2011 al Judecatoriei Câmpina - Sectia civila, precum si exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. X din Legea nr. 202/2010, exceptie ridicata de Leonard Trifan în Dosarul nr. 39.070/245/2011 al Judecatoriei Iasi - Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 818D/2012, nr. 1.277D/2012 si nr. 1.302D/2012.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu masura conexarii.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.277D/2012 si nr. 1.302D/2012 la Dosarul nr. 818D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arata ca prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 si a fost respinsa, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002. Prin urmare, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 a devenit inadmisibila, iar cu privire la art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, se impune pastrarea jurisprudentei Curtii în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 19 martie 2012, 6 iunie 2012 si 30 martie 2012, pronuntate în dosarele nr. 11.153/196/2011, nr. 4.650/204/2011 si nr. 39.070/245/2011, Judecatoria Braila - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor "art. IX din Legea nr. 202/2010 prin care s-a modificat alin. (2) al art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001" si "art. X din Legea nr. 202/2010 prin care s-a modificat alin. (3) al art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002", Judecatoria Câmpina - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 si Judecatoria Iasi - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. X din Legea nr. 202/2010.

Exceptiile au fost ridicate de Marian Paduraru, Ilie Ionel Ciuclea si Leonard Trifan în cauze având ca obiect solutionarea plângerilor formulate împotriva unor procese-verbale de constatare si sanctionare a unor contraventii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arata ca prin dispozitiile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice se creeaza o discriminare între persoanele care nu pot ataca cu recurs hotarârile judecatoresti pronuntate în aceasta materie, în raport de ceilalti contravenienti care au la dispozitie calea de atac a recursului.

Totodata, textul de lege criticat aduce atingere accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, deoarece elimina posibilitatea atacarii cu recurs a hotarârii judecatoresti prin care se solutioneaza plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, lipsind astfel partile de posibilitatea de a uza de toate mijloacele procesuale pentru apararea unui drept sau interes legitim. Drepturile constitutionale anterior mentionate sunt restrânse fara respectarea conditiilor prevazute de art. 53 din Legea fundamentala.

Autorii exceptiei considera ca prevederile legale criticate aduc atingere atât dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, cât si celor ale art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventie deoarece persoanele ce savârsesc contraventiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 nu beneficiaza de garantiile specifice procedurii penale, respectiv examinarea declaratiei de vinovatie sau a condamnarii pronuntate în prima instanta de judecatorie de catre o jurisdictie superioara. Sunt invocate în acest sens Hotarârile Curtii Europene a Drepturilor Omului din 21 februarie 1975 si 16 decembrie 1992 pronuntate în cauzele Golder împotriva Marii Britanii si Edwards împotriva Marii Britanii.

Judecatoria Braila - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac prevazute de lege, legiuitorul fiind unica autoritate competenta sa reglementeze caile de atac împotriva hotarârilor judecatoresti, precum si modul de exercitare al acestora.

Judecatoria Câmpina - Sectia civila si Judecatoria Iasi - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 este întemeiata, întrucât contravenientii sanctionati potrivit acestora nu pot beneficia de doua grade de jurisdictie. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, respectiv sintagma cuprinsa în acestea, "daca prin lege nu se prevede altfel", se apreciaza ca aceasta este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, în dosarele nr. 818D/2012 si nr. 1.277D/2012, apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale, deoarece stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecata constituie atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala. Arata, de asemenea, ca îsi mentine punctele de vedere retinute de Curtea Constitutionala în deciziile nr. 151 din 23 februarie 2012 si nr. 242 din 15 martie 2012.

În Dosarul nr. 1.302D/2012 constata ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 a devenit inadmisibila, în urma pronuntarii de catre Curtea Constitutionala a Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost retinut în încheierile de sesizare a Curtii, îl constituie prevederile art. IX si art. X din Legea nr. 202/2010 si art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

Curtea observa ca în Dosarul nr. 1.302D/2012 a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. X din Legea nr. 202/2010, desi, astfel cum se observa din concluziile autorului exceptiei, obiectul acesteia îl constituie dispozitiile art. IX si art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010. În consecinta, Curtea se va pronunta asupra ambelor texte criticate.

Având în vedere art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, Curtea constata ca obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, astfel cum a fost modificat prin art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, precum si dispozitiile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, astfel cum au fost modificate si completate prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010. Acestea au urmatorul cuprins:

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: "(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotarârea judecatoreasca prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacata cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspenda executarea hotarârii.";

- Art. 118 alin (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002: "(3^1) Hotarârea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plângerea este definitiva si irevocabila."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca textele de lege criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 129 referitor la folosirea cailor de atac, precum si prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil si art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale art. 2 paragraful 1 si art. 14 paragraful 5 privind dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventie si din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, prin prisma art. 11 si art. 20 din Legea fundamentala.

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, Curtea retine ca, ulterior sesizarii sale prin actele mentionate, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca acestea sunt neconstitutionale.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale".

Prin urmare, retinând ca acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit între momentul sesizarii Curtii Constitutionale si momentul publicarii deciziei Curtii Constitutionale, aceasta urmeaza sa fie respinsa ca devenita inadmisibila.

2. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Curtea observa ca s-a pronuntat prin aceeasi decizie asupra unei motivari identice cu aceea din prezenta cauza, respingând ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea a retinut ca dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt criticate sub aspectul sintagmei "daca prin lege nu se prevede altfel", sintagma introdusa în urma modificarii acestui text de lege prin prevederile art. IX din Legea nr. 202/2010.

Curtea a mai observat ca acestea reglementeaza norme de procedura si ca, în jurisprudenta sa, a statuat ca art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege, si art. 129, în conformitate cu care împotriva hotarârilor judecatoresti partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecata, inclusiv a conditiilor de exercitare a cailor de atac.

În final, Curtea a retinut ca dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, respectiv sintagma cuprinsa în acestea, "daca prin lege nu se prevede altfel", nu aduc atingere, ca reglementare de principiu, accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, atât timp cât instantele de judecata, în exercitarea rolului activ, respecta garantiile unui proces echitabil si prezumtia de nevinovatie a contravenientilor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sa justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia pronuntata prin decizia mentionata cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Marian Paduraru în Dosarul nr. 11.153/196/2011 al Judecatoriei Braila - Sectia civila, de Ilie Ionel Ciuclea în Dosarul nr. 4.650/204/2011 al Judecatoriei Câmpina - Sectia civila, precum si de Leonard Trifan în Dosarul nr. 39.070/245/2011 al Judecatoriei Iasi - Sectia civila.

2. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de aceiasi autori în aceleasi dosare ale acelorasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 4 octombrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf