Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 819 din 4 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. X pct. 2 si art. XI din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Tribeca Distributie - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 15.871/300/CV/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 716D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arata ca prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, introduse prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010, astfel ca exceptia a devenit inadmisibila. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XI din Legea nr. 202/2010 prin care a fost introdus art. 9 alin. (2) în Legea nr. 61/1991, devenit art. 8 alin. (2) în urma republicarii actului normativ mentionat, apreciaza ca aceasta este inadmisibila, deoarece nu are legatura cu solutionarea cauzei.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 3.802 din 12 decembrie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 15.871/300/CV/2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. X pct. 2 si art. XI din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala Tribeca Distributie - S.R.L. din Bucuresti într-o cauza având ca obiect solutionarea recursului declarat împotriva unei sentinte civile prin care s-a respins plângerea cu privire la un proces-verbal de constatare si sanctionare a unor contraventii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arata ca textele de lege criticate elimina posibilitatea atacarii cu recurs a hotarârii judecatoresti prin care se solutioneaza plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la regimul circulatiei pe drumurile publice, ceea ce aduce atingere dreptului la aparare si dreptului la un proces echitabil. Totodata, prin textele de lege criticate, se consacra norme discriminatorii, deoarece vor fi pronuntate hotarâri definitive si irevocabile în cauzele care se aflau pe rolul instantelor de judecata înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale, deoarece eliminarea caii de atac a recursului împotriva hotarârii judecatoresti prin care a fost solutionata, în prima instanta, plângerea contraventionala, nu îngradeste accesul liber la justitie, care nu are semnificatia, în toate cazurile, a accesului la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac. De asemenea, reglementarile internationale în materie nu impun accesul la totalitatea gradelor de jurisdictie sau la toate caile de atac prevazute de legislatiile nationale, art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale consacrând numai dreptul persoanei la un recurs efectiv în fata instantei nationale, deci posibilitatea de a accede la un grad de jurisdictie.

Mai mult, prevederile legale criticate constituie norme de procedura, or, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala, stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecata constituie atributul exclusiv al legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, ca si modalitatile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngradita a celor interesati de a utiliza aceste proceduri în formele si modalitatile instituite de lege.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost retinut în încheierea de sesizare a Curtii, îl constituie prevederile art. X pct. 2 si art. XI din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.

Având în vedere art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, Curtea constata ca, în realitate, obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, introduse prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, introduse prin art. XI din Legea nr. 202/2010.

Curtea observa ca, ulterior intrarii în vigoare a Legii nr. 202/2010, Legea nr. 61/1991 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011, dându-se textelor o noua numerotare. În prezent prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 se regasesc, în urma renumerotarii, în art. 8 alin. (2) din acest act normativ.

Prin urmare, Curtea urmeaza sa se pronunte, prin prezenta decizie, asupra art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, care au urmatorul cuprins:

- Art. 118 alin. (3^1): "Hotarârea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plângerea este definitiva si irevocabila".

- Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991: "Hotarârea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plângerea este definitiva si irevocabila."

Autorul apreciaza ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare si art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, precum si art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine urmatoarele:

1. Ulterior sesizarii sale, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, Curtea a constatat ca prevederile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 sunt neconstitutionale.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale".

Prin urmare, exceptia va fi respinsa ca devenita inadmisibila, cazul de inadmisibilitate intervenind între momentul sesizarii Curtii Constitutionale si momentul pronuntarii instantei de contencios constitutional asupra acesteia.

2. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, Curtea observa ca aceasta este inadmisibila, deoarece nu are legatura cu solutionarea cauzei. Astfel, din examinarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei rezulta ca autorul acesteia a fost sanctionat contraventional în temeiul art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, deoarece nu a comunicat datele de identificare ale persoanei care a savârsit o contraventie prevazuta de acelasi act normativ. Or, Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice are un alt continut normativ, fara ca, în acesta, sa se regaseasca fapta contraventionala savârsita de autorul exceptiei.

Prin urmare, constatând ca nu este îndeplinita conditia de admisibilitate prevazuta de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit caruia "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei în orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia", exceptia va fi respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Tribeca Distributie - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 15.871/300/CV/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

2. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie ridicata de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 4 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf