Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 814 din 4 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata de Ana Sorohan în Dosarul nr. 7.589/314/2010* al Tribunalului Suceava - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 327D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.589/314/2010*, Tribunalul Suceava - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata de Ana Sorohan cu prilejul judecarii unei cauze având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva unei sentinte civile privind, printre altele, respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 515 alin. 1 si art. 516 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedura civila.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esenta, ca dispozitia legala criticata este neconstitutionala, întrucât încheierea poate fi atacata numai cu recurs la instanta imediat superioara, în termen de 48 de ore de la pronuntare, acest lucru reprezentând o îngradire a accesului liber la justitie.

Autorul exceptiei mai sustine ca aceasta prevedere legala ar fi putut fi constitutionala daca încheierea motivata pronuntata de judecator s-ar comunica partii care a invocat-o.

Tribunalul Suceava - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, prevederea legala criticata prin care se acorda posibilitatea exercitarii caii de atac în termen de 48 de ore de la pronuntare nu constituie o îngradire a accesului liber la justitie, în conditiile în care persoana în cauza este parte în proces. Aceasta are obligatia de a cunoaste legislatia în vigoare, iar pronuntarea hotarârii se face în sedinta publica, partea având posibilitatea de a lua cunostinta cu privire la solutia pronuntata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale si invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 1.512 din 18 noiembrie 2010.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins: "Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivata cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacata numai cu recurs la instanta imediat superioara, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judeca în termen de 3 zile."

Se apreciaza ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie si art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale au mai format obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la critici similare, spre exemplu prin Decizia nr. 1.512 din 18 noiembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2011, Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, Curtea a constatat constitutionalitatea acestora.

Astfel, Curtea Constitutionala a retinut ca dispozitiile legale criticate reprezinta norme de procedura, pe care instanta care a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate este obligata sa le aplice în vederea selectarii doar a acelor exceptii de neconstitutionalitate care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala, unica autoritate de jurisdictie constitutionala.

Asadar, aceasta procedura face posibila doar pronuntarea în situatiile date asupra oportunitatii sesizarii Curtii Constitutionale, instanta de judecata având rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de parti.

Totodata, Curtea a retinut ca natura imperativa a termenului de 48 de ore, în cadrul caruia partea interesata poate declara recurs împotriva încheierii prin care instanta de judecata a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate, are menirea de a da expresie principiului celeritatii si al solutionarii cauzelor într-un termen rezonabil, în considerarea faptului ca exceptia de neconstitutionalitate reprezinta un incident procedural în cadrul unui litigiu.

Totodata, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, în jurisprudenta sa, a statuat ca dreptul de acces la tribunale nu este absolut si ca, fiind vorba despre un drept pe care conventia l-a recunoscut fara sa îl defineasca în sensul restrâns al cuvântului, exista posibilitatea limitarilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu continutul oricarui drept (Cauza Golder împotriva Regatului Unit, 1975, paragraful 38). Pentru aceste motive nu poate fi retinuta nici încalcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata de Ana Sorohan în Dosarul nr. 7.589/314/2010* al Tribunalului Suceava - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 4 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf