Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 809 din 2 octombrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Ioan Pamparau în Dosarul nr. 8.087/62/2011 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 572D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât aceasta este nemotivata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 17 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.087/62/2011, Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Exceptia a fost ridicata de intimatul Ioan Pamparau într-o cauza având ca obiect solutionarea recursului declarat de presedintele Casei Nationale de Pensii Publice împotriva Sentintei civile nr. 96/CC din 17 octombrie 2011, pronuntata de Tribunalul Brasov, prin care instanta a admis în parte cererea formulata de reclamantul Ioan Pamparau si a aplicat pârâtului, adica presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere pentru neexecutare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, în forma în vigoare la data de 19 mai 2009, a dispozitiilor Sentintei civile nr. 647/CA din 10 iunie 2009 a Curtii de Apel Brasov, amenda aplicându-se de la data de 1 ianuarie 2010 pâna la data executarii efective a respectivei hotarâri judecatoresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, daca se considera ca recurenta Domnica Doina Pârcalabu poate ocupa în continuare functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, în temeiul Deciziei nr. 68/2009 emise de prim-ministru în baza unei legi abrogate, si anume Legea nr. 19/2000.

Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal considera ca dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, recurenta Domnica Doina Pârcalabu aflându-se în exercitiul functiei de presedinte fata de Decizia nr. 68/2009 emisa de prim-ministru, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale devenind Casa Nationala de Pensii Publice, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, iar, din analiza motivarii exceptiei de neconstitutionalitate, se constata ca, în realitate, autorul acesteia nu critica aspecte de natura constitutionala, ci se refera la emiterea unui act administrativ.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins: "Presedintele CNPP este numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin urmatoarelor prevederi din Constitutie: art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) si (2) privind principiul egalitatii în fata legii, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezulta ca autorul acesteia nu aduce critici de neconstitutionalitate textului de lege criticat, ci solicita instantei de judecata sa decida daca Domnica-Doina Pârcalabu poate ocupa în continuare functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, în temeiul Deciziei prim-ministrului nr. 68/2009. Aceste aspecte, însa, nu intra în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata.

Pe de alta parte, cât priveste încalcarea dispozitiilor din Constitutie, Curtea constata ca autorul exceptiei nu a precizat în ce mod dispozitiile de lege criticate ar contraveni acestora. Or, potrivit jurisprudentei sale constante, Curtea Constitutionala a statuat ca simpla enumerare a dispozitiilor constitutionale considerate a fi încalcate, fara a preciza în concret motivele pe care se întemeiaza contrarietatea cu Legea fundamentala, nu satisface conditia motivarii exceptiei. În acest sens este Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost invocata, este inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Ioan Pamparau în Dosarul nr. 8.087/62/2011 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 2 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf