Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 789 din 27 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, exceptie ridicata de Florin Alexandru Alexe în Dosarul nr. 9.216/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 523D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal raspunde, pentru partea Agentia Nationala de Integritate, consilierul juridic Adrian Eduard Dumitru, cu delegatie depusa la dosar. Lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarul nr. 682D/2012, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identica, ridicata de Cornel-Constantin Poterasu în Dosarul nr. 9.713/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal raspunde, pentru partea Agentia Nationala de Integritate, consilierul juridic Adrian Eduard Dumitru, cu delegatie depusa la dosar. Lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 523D/2012 si nr. 682D/2012, având în vedere ca acestea au obiect identic.

Reprezentantul partii prezente si cel al Ministerului Public sunt de acord cu masura conexarii cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 682D/2012 la Dosarul nr. 523D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Agentiei Nationale de Integritate, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.606 din 15 decembrie 2011. Precizeaza ca prevederile de lege criticate vizeaza reglementarea unei situatii tranzitorii, fara a avea caracter retroactiv, de vreme ce o lege nu poate fi considerata retroactiva atunci când modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior. În sensul celor sustinute, depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata, sens în care invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.606 din 15 decembrie 2011.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.216/2/2011, si prin Încheierea din 27 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.713/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Florin Alexandru Alexe într-o cauza având ca obiect "refuzul solutionarii unei cereri" si de Cornel-Constantin Poterasu într-o cauza având ca obiect refuzul nejustificat de efectuare a unei operatiuni.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, prin care a fost constatata neconstitutionalitatea unor dispozitii din Legea nr. 144/2007, si sustin, în esenta, ca articolele vizate din aceasta lege, care au fost declarate neconstitutionale, nu mai pot produce niciun efect juridic si, prin urmare, toate cercetarile cu privire la averile, conflictele de interese si starile de incompatibilitate, efectuate în temeiul legii, au devenit neconstitutionale.

Totodata, autorii arata ca prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 reglementeaza o situatie contrara art. 15 alin. (2) din Constitutie, în conditiile în care prevederile de lege, care retroactiveaza, nu reglementeaza în materie penala ori contraventionala si nu sunt mai favorabile.

De asemenea, desi atât considerentele, cât si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si se impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept, iar autoritatile si institutiile publice urmeaza sa respecte cele stabilite de instanta de contencios constitutional, Legea nr. 176/2010, în contradictie cu art. 147 alin. (1) si (4) din Constitutie, reproduce textual tocmai acele prevederi declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în Dosarul nr. 523D/2012, în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) si art. 147 alin. (1), întrucât legiuitorul a reglementat efectele Deciziei nr. 415/2010 în considerarea art. 147 alin. (4) teza finala din Constitutie.

În Dosarul nr. 682D/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, motivând ca aspectele cu privire la care a fost invocata exceptia constituie în acelasi timp o sustinere ce tine de fondul cauzei, astfel ca exprimarea unei opinii ar putea echivala cu o antepronuntare asupra fondului cauzei, pe care instanta are datoria sa o evite. Instanta judecatoreasca considera ca exprimarea opiniei sale cu privire la constitutionalitatea art. 34 din Legea nr. 176/2010, realizând implicit o analiza cu privire la argumentele partilor, constituie o veritabila antamare a fondului cauzei, cel putin în parte, de natura a aduce atingere dreptului partilor la un proces echitabil, care presupune o instanta independenta si impartiala, precum si o eludare a dispozitiilor art. 27 pct. 7 din Codul de procedura civila.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 523D/2012, arata ca îsi mentine punctul de vedere comunicat în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 778D/2011, exprimat în sensul constitutionalitatii prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010. Cu acel prilej, Avocatul Poporului a precizat ca, între data publicarii Deciziei nr. 415 din 14 aprilie 2010 a Curtii Constitutionale si data intrarii în vigoare a Legii nr. 176/2010, activitatea Agentiei Nationale de Integritate a fost suspendata, iar acest act normativ cuprinde dispozitii care reglementeaza situatii tranzitorii, astfel încât decizia mentionata nu are nicio influenta asupra acestora.

În Dosarul nr. 682D/2012 Avocatul Poporului arata ca îsi mentine punctul de vedere exprimat anterior într-o cauza similara, în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 1.528D/2011, precizând ca argumentele de neconstitutionalitate invocate în prezenta cauza sunt similare cu cele retinute în dosarul la care s-a facut referire. Cu acel prilej, Avocatul Poporului a considerat ca dispozitiile legale criticate din Legea nr. 176/2010 încalca prevederile art. 1 alin. (3) si (4), art. 23 alin. (11), art. 26, art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (2) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutie, în masura în care mentin solutiile legislative care au fost constatate anterior ca fiind în contradictie cu prevederile Legii fundamentale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010.

Prevederile art. 34 din Legea nr. 176/2010 au urmatorul cuprins:

"(1) Verificarile aflate în curs de desfasurare la Agentie la data intrarii în vigoare a prezentei legi continua potrivit procedurii prevazute de aceasta.

(2) Actele si lucrarile efectuate în cadrul Agentiei, ramase definitive pâna la publicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, ramân valabile.

(3) Probele administrate si actele procesuale efectuate la instante si organe de urmarire penala înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se mentin.

(4) Declaratiile de avere si declaratiile de interese depuse pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi ramân valabile si vor putea fi valorificate de catre Agentie în cadrul procedurilor sale pentru exercitarea atributiilor specifice prevazute de lege."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor din Constitutie cuprinse în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, si art. 147 alin. (1) si (4) privind deciziile Curtii Constitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra prevederilor de lege criticate, constatând ca acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 9 februarie 2012).

Cu acel prilej, Curtea a retinut ca Agentia Nationala de Integritate desfasoara o activitate de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale intervenite, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute de lege, fara a desfasura o activitate de judecata, în sensul celor constatate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010.

De asemenea, Curtea a observat ca dispozitiile constatate ca neconstitutionale prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010 ar fi trebuit sa fie puse de acord cu Legea fundamentala pâna la data de 20 iunie 2010.

În conditiile în care Parlamentul nu a respectat acest termen, Legea nr. 176/2010 fiind publicata la data de 2 septembrie 2010 si intrând în vigoare la data de 5 septembrie 2010, Curtea a constatat incidenta prevederilor constitutionale ale art. 147 alin. (1), potrivit carora "Dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare [... ] constatate ca fiind neconstitutionale, îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, în acest interval, Parlamentul [...] nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei."

Prin urmare, la data de 20 iunie 2010, dispozitiile neconstitutionale din Legea nr. 144/2007 si-au încetat efectele juridice, nemaiputându-se aplica, iar prevederile criticate din Legea nr. 176/2010 nu retroactiveaza, ele aplicându-se doar începând cu 5 septembrie 2010, data intrarii în vigoare a Legii nr. 176/2010.

Curtea a mai retinut ca prevederile de lege criticate nu fac decât sa reglementeze - pe cale legala - efectele Deciziei nr. 415/2010 referitoare la actele efectuate în cadrul Agentiei, ramase definitive pâna la publicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 415/2010 în Monitorul Oficial al României, acte care ramân valabile, deoarece, potrivit art. 147 alin. (4) teza finala din Constitutie, "De la data publicarii, deciziile [...] au putere numai pentru viitor."

Având în vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionata îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

Distinct de acestea, Curtea constata ca normele cu caracter tranzitoriu cuprinse în art. 34 din Legea nr. 176/2010 clarifica situatia verificarilor aflate în curs de desfasurare la Agentie, a actelor si lucrarilor efectuate în cadrul Agentiei, a probelor administrate si actelor procesuale efectuate la instante si organe de urmarire penala, precum si a declaratiilor de avere si de interese depuse, fara a fi putea fi considerate contrare, sub niciun aspect, principiului neretroactivitatii legii.

De altfel, a accepta sustinerea autorilor exceptiei în sensul ca toate cercetarile cu privire la averile, conflictele de interese si starile de incompatibilitate, efectuate în temeiul prevederilor Legii nr. 144/2007, declarate neconstitutionale, au devenit, la rândul lor, neconstitutionale, înseamna a conferi efecte retroactive deciziei Curtii Constitutionale, ceea ce, în raport cu art. 147 alin. (4) din Constitutie si art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, este de neconceput.

În fine, referitor la aspectele retinute în Încheierea din 27 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 9.713/2/2011, în sensul ca exprimarea unei opinii, în speta de fata, ar putea echivala cu o "antepronuntare asupra fondului cauzei", Curtea reaminteste ca, în acord cu jurisprudenta sa, formularea de catre instanta de judecata a opiniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate constituie o forma de exprimare a legaturii ce trebuie sa existe, în procesul de solutionare a exceptiei, între judecatorul instantei învestite cu judecarea procesului si cel al instantei de contencios constitutional care judeca exceptia de neconstitutionalitate. Exprimarea opiniei de catre instanta asupra exceptiei de neconstitutionalitate nu poate avea semnificatia unei antepronuntari interzise instantei de fond de dispozitiile Codului de procedura civila, de vreme ce nu ea este competenta sa solutioneze exceptia, prerogativa de a hotarî asupra exceptiei de neconstitutionalitate apartinând în exclusivitate Curtii Constitutionale, conform dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 353 din 29 iunie 2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2005).

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii:

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, exceptie ridicata de Florin Alexandru Alexe în Dosarul nr. 9.216/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si de Cornel-Constantin Poterasu în Dosarul nr. 9.713/2/2011 al aceleiasi instante judecatoresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 septembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Simina Gagu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf