Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 767 din 25 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Viorica Doarbes în Dosarul nr. 388/103/2011 al Curtii de Apel Bacau - Sectia I civila si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 131D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 258/2010.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia nr. 1.794/2011 din 5 decembrie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 388/103/2011, Curtea de Apel Bacau - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

Exceptia a fost ridicata de Viorica Doarbes cu prilejul solutionarii recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.000/C din 20 iulie 2011, pronuntata de Tribunalul Neamt în Dosarul nr. 388/103/2011.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textul de lege criticat, care prevede ca pensionarii care obtin venituri din pensie ce depasesc suma de 740 lei lunar sunt obligati la plata unei contributii de asigurari sociale de sanatate de 5,5% din aceste venituri, este contrar art. 16 alin. (1) din Constitutie. În acest sens, arata ca se creeaza o discriminare a pensionarilor ale caror venituri din pensii depasesc suma de 740 lei lunar, acestia fiind obligati la plata unei contributii de 5,5% calculata asupra întregului venit, iar nu doar asupra sumei ce depaseste 740 de lei, asa cum prevedea reglementarea anterioara.

Curtea de Apel Bacau - Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, "statul având dreptul sa ia toate masurile ce se impun, în raport cu conditiile socioeconomice existente la un moment dat, pentru a restabili un echilibru bugetar aflat sub presiunea unei prabusiri. Conditia esentiala a nediscriminarii a fost respectata, câta vreme toate persoanele aflate într-o situatie identica sau analoaga au acelasi tratament juridic."

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit actului de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. I pct. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010. În realitate, Curtea constata ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010, prin care se modifica alin. (2) al art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, astfel: "Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei."

Autorul exceptiei considera ca textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea în drepturi a cetatenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, ulterior sesizarii sale, prin deciziile nr. 223 si nr. 224 din 13 martie 2012, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 au fost constatate ca fiind constitutionale în masura în care se interpreteaza în sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.

Ulterior, textul de lege criticat a fost abrogat prin dispozitiile art. II pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012. Prin art. II pct. 1 din aceeasi ordonanta de urgenta s-a introdus alin. (2^2) la art. 257 din Legea nr. 95/2006, care prevede ca "Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

Având în vedere cele aratate, Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Viorica Doarbes în Dosarul nr. 388/103/2011 al Curtii de Apel Bacau - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 septembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf