Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 766 din 25 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Maria Manea, prin mandatar Constantin Manea, în Dosarul nr. 43.455/3/2010 (nr. vechi 3.862/2011) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 128D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate extrinseca, arata ca dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie se refera doar la ordonantele simple, nefiind aplicabile si ordonantelor de urgenta. Referitor la critica de neconstitutionalitate intrinseca, considera ca sunt valabile cele statuate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 261/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 octombrie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 43.455/3/2010 (nr. vechi 3.862/2011), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

Exceptia a fost ridicata de Maria Manea, prin mandatar Constantin Manea, cu prilejul solutionarii contestatiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca textul de lege criticat, care prevede ca pensionarii care obtin venituri din pensie ce depasesc suma de 740 lei lunar sunt obligati la plata unei contributii de asigurari sociale de sanatate de 5,5% din aceste venituri, este contrar prevederilor art. 47 alin. (1) din Constitutie referitor la dreptul la un nivel de trai decent. Astfel, considera ca, în realitate, se instituie o dubla impozitare a pensiei, având în vedere ca pâna la pensionare a cotizat atât pentru asigurarile sociale de sanatate, cât si pentru pensie. De asemenea, sustine ca este încalcat art. 115 alin. (1) din Constitutie, întrucât reglementarile ce fac obiectul legilor organice, asa cum sunt cele criticate, nu pot fi adoptate pe calea ordonantelor de urgenta.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata. În acest sens, arata ca dispozitiile de lege criticate nu constituie domeniu de reglementare al legii organice. Totodata, dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie se refera la ordonantele simple, nu la ordonantele de urgenta. De asemenea, considera ca nu se instituie o dubla impozitare. În plus, reglementarea avuta în vedere reprezinta o optiune a legiuitorului care dispune de o marja de apreciere destul de larga asupra relatiilor sociale pe care le reglementeaza si care nu poate fi sanctionata din punctul de vedere al constitutionalitatii potrivit art. 47 din Legea fundamentala, daca standardul dincolo de care contributia criticata este datorata nu coboara sub o anumita limita, care sa faca imposibila sau deosebit de dificila din punct de vedere material existenta individului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 257 alin. (2^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010. În realitate, Curtea constata ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010, dispozitii care introduc alin. (2^2) la art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu urmatorul continut: "Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2)."

Autorul exceptiei considera ca textul de lege criticat încalca urmatoarele prevederi din Constitutie: art. 47 alin. (1) referitor la dreptul la un nivel de trai decent si art. 115 alin. (1) privind conditiile emiterii ordonantelor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale cu exceptia de neconstitutionalitate, prevederile art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 au fost modificate prin dispozitiile art. II pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012. Aceasta modificare a intervenit pentru a pune de acord dispozitiile Legii nr. 95/2006 referitoare la contributia datorata de pensionari la fondul asigurarilor sociale de sanatate cu cele constatate de instanta de contencios constitutional prin deciziile nr. 223 si nr. 224 din 13 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, în care s-a aratat ca "dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii sunt constitutionale în masura în care se interpreteaza în sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei." Astfel, în prezent, art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 are urmatoarea redactare: "Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

Curtea apreciaza ca, din perspectiva criticii de neconstitutionalitate formulate în prezenta cauza, dispozitiile modificate ale art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 pastreaza solutia legislativa criticata.

Astfel, o prima critica formulata de autorul exceptiei priveste neconstitutionalitatea extrinseca a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2010, sens în care sunt invocate prevederile art. 115 alin. (1) din Constitutie.

Fata de aceasta critica, Curtea retine ca prevederile constitutionale invocate reglementeaza conditiile în care Guvernul poate adopta ordonante simple, iar nu ordonante de urgenta, asa cum interpreteaza autorul exceptiei. În plus, dispozitiile de lege criticate nu fac obiectul exclusiv de reglementare al legii organice.

Prin urmare, Curtea constata ca este neîntemeiata critica de neconstitutionalitate raportata la dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie.

O a doua critica vizeaza neconstitutionalitatea intrinseca a textului de lege supus analizei Curtii Constitutionale. Astfel, aceasta critica priveste obligatia ce revine pensionarilor de a plati contributia de asigurare de sanatate, autorul exceptiei considerând ca astfel se instituie o dubla impozitare de vreme ce, înainte de pensionare, a contribuit atât la constituirea fondurilor publice de pensii, cât si a celor de asigurari de sanatate.

Referitor la aceasta critica, Curtea retine ca sistemul public de pensii si sistemul public de asigurari sociale de sanatate reprezinta doua sisteme diferite de asigurari sociale ce vizeaza drepturi diferite. Astfel, sunt irelevante aspectele invocate de autorul exceptiei referitoare la contributia sa la sistemul public de pensii înainte de pensionarea sa.

Cât priveste obligatia de a contribui la sistemul de asigurari sociale de sanatate, Curtea a aratat în mod constant în jurisprudenta sa ca aceasta este expresia principiului solidaritatii sistemului asigurarilor sociale de sanatate, principiu consacrat în art. 208 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006. Astfel, datorita solidaritatii celor care contribuie, acest sistem îsi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenta medicala pentru populatie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se afla în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurari de sanatate.

De asemenea, Curtea a retinut ca dispozitiile art. 56 din Constitutie prevad obligatia cetatenilor de a contribui prin impozite si prin taxe la cheltuielile publice. În cazul sistemului public de sanatate, aceste cheltuieli publice vizeaza însasi îndeplinirea obligatiei constitutionale a statului de a asigura ocrotirea sanatatii si protectia sociala a cetatenilor. Implicarea deopotriva a statului si a cetatenilor în realizarea acestui obiectiv este reflectata în chiar dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, în care se arata ca "Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii în vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico-legislative, al programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate, precum si prin organizarea institutiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare".

În sensul celor aratate sunt si Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, Decizia nr. 775 din 12 mai 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, ori Decizia nr. 343 din 10 martie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 2 iunie 2011.

Prin urmare, obligatia de a contribui la fondul asigurarilor sociale de sanatate este independenta de calitatea de pensionar a asiguratului si nu poate fi considerata ca reprezentând în sine o atingere adusa dreptului la un nivel de trai decent. Cu toate acestea, statul, în temeiul articolului pe care însusi autorul exceptiei l-a invocat, respectiv art. 47 alin. (1) din Constitutie, dar si al prevederilor art. 1 alin. (3) referitoare la statul social, poate institui anumite masuri de protectie reprezentând reduceri ori scutiri de la obligatia de contributie la fondul asigurarilor sociale de sanatate, având în vedere situatia obiectiv deosebita a anumitor categorii sociale. În acest sens este si dispozitia potrivit carora pensionarii ale carora venituri din pensii nu depasesc suma de 740 lei lunar nu sunt tinuti de plata obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Desigur, este firesc ca orice persoana sa tinda la un nivel de trai cât mai ridicat, iar orice demers al legiuitorului care are ca efect diminuarea veniturilor unei persoane ar putea fi privit din perspectiva acelei persoane ca o atingere adusa nivelului de trai decent. Cu toate acestea, în ceea ce priveste capacitatea statului de a raspunde acestor asteptari, trebuie amintit, potrivit celor statuate în Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iulie 2011, ca "stabilirea acelui standard al nivelului de trai care poate fi considerat ca fiind decent trebuie apreciata de la caz la caz, în functie de o serie de factori conjuncturali. Situatia economica a tarii, resursele de care dispune statul în vederea atingerii acestui obiectiv, dar si nivelul de dezvoltare al societatii, gradul de cultura si civilizatie la un anumit moment si modul de organizare a societatii reprezinta deopotriva coordonate care trebuie luate în considerare atunci când se evalueaza nivelul <> al vietii. În concluzie, aprecierea modului si a masurii în care statul reuseste sa duca la îndeplinire obligatia de a asigura un nivel de trai decent trebuie sa fie raportata la acesti factori, nefiind posibila stabilirea unui standard fix, imuabil".

Având în vedere toate aceste aspecte, Curtea apreciaza ca textul de lege criticat nu poate fi considerat ca fiind contrar prevederilor art. 47 alin. (1) din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Maria Manea, prin mandatar Constantin Manea, în Dosarul nr. 43.455/3/2010 (nr. vechi 3.862/2011) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 septembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf