Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 746 din 20 septembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Ioan Trif, prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezerva si în Retragere Hunedoara, în Dosarul nr. 1.883/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 890D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin Decizia nr. 301/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 1.154/2012 din 19 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.883/97/2011, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de reclamantul Ioan Trif, prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezerva si în Retragere Hunedoara, în cadrul unui litigiu având ca obiect anularea deciziei de pensionare prin care i-a fost recalculata pensia, conform dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, suprimând dreptul de a formula recurs împotriva hotarârii judecatoresti prin care o instanta se declara necompetenta, textul de lege criticat lasa judecatorilor posibilitatea de a se situa deasupra legii, conferindu-le astfel o pozitie privilegiata si încalcându-se prevederile constitutionale ale art. 16. De asemenea, arata ca art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila permite instantelor sa se desesizeze, fara ca hotarârile prin care acestea se declara necompetente sa poata fi atacate, fapt ce contravine dispozitiilor constitutionale referitoare la accesul liber la justitie.

Cu referire la art. 1 alin. (3) din Constitutie, autorul exceptiei sustine ca prin refuzul de a judeca se încalca principii ale statului de drept, inclusiv principiul disponibilitatii, îngradindu-se, astfel, drepturile si libertatile cetatenilor.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Astfel, referitor la pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, instanta arata ca textul de lege criticat nu instituie nicio discriminare, ci un regim juridic diferit pentru situatii procesuale diferite, aspect ce tine de competenta exclusiva a legiuitorului. De asemenea, arata ca prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila nu încalca accesul liber la justitie si nici principiul dublului grad de jurisdictie, întrucât caracterul irevocabil al hotarârii de declinare a competentei nu vizeaza fondul cauzei, aceasta urmând a fi judecata potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, coroborate cu cele ale Legii nr. 263/2010 si ale Legii nr. 164/2001. Totodata, subliniaza faptul ca scopul textelor de lege criticate este acela de crestere a celeritatii judecarii cauzelor, prin împiedicarea tergiversarii solutionarii lor ca urmare a exercitarii abuzive a caii de atac a recursului împotriva hotarârilor judecatoresti de declinare a competentei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila sunt constitutionale. Astfel, referitor la pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, sustine ca hotarârile de declinare a competentei sunt irevocabile atât pentru reclamanti, cât si pentru pârâti, textul de lege criticat instituind regimuri juridice diferite doar pentru categorii de persoane aflate în situatii diferite.

În ceea ce priveste încalcarea art. 21 din Legea fundamentala, Avocatul Poporului arata ca accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac, iar stabilirea normelor de procedura este de competenta exclusiva a legiuitorului, care, în considerarea unor situatii deosebite, poate stabili reguli speciale derogatorii de la cele generale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, potrivit carora: "Daca instanta se declara necompetenta, hotarârea nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de îndata instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent."

Autorul exceptiei sustine ca acest text de lege contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia, Curtea constata ca prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, din perspectiva unor critici similare.

În acest sens este Decizia nr. 251 din 15 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 mai 2012, Decizia nr. 301 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2012, sau Decizia nr. 65 din 31 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 9 martie 2012, prin care Curtea a statuat ca acest text de lege este constitutional.

Prin aceste decizii, Curtea a retinut ca, în materia exceptiei de necompetenta, în scopul solutionarii cu celeritate a cauzei, legiuitorul a eliminat calea de atac a recursului care putea fi exercitata împotriva hotarârii prin care instanta se declara necompetenta. Astfel, în cazul în care instanta se declara necompetenta, hotarârea nu mai este supusa niciunei cai de atac, dosarul urmând a fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent.

Curtea a constatat ca normele legale criticate nu vin în contradictie cu Legea fundamentala, acestea fiind edictate pentru a evita tergiversarea solutionarii cauzei, pentru a asigura celeritatea procesului si dreptul la un proces echitabil, or atingerea acestor deziderate presupune solutionarea neîntârziata a oricarui litigiu de catre instanta judecatoreasca competenta. Dreptul la un proces echitabil si dreptul la folosirea cailor de atac sunt, însa, asigurate prin art. 159^1 alin. 4 din Codul de procedura civila, care instituie în sarcina instantei învestite prin hotarârea de declinare a competentei atributia de a verifica si de a stabili, din oficiu, daca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate, iar prin art. 304 pct. 3 din Codul de procedura civila se confera partii interesate posibilitatea de a critica nelegalitatea sentintei pronuntate asupra fondului prin invocarea motivului de recurs, respectiv daca hotarârea s-a dat cu încalcarea competentei altei instante, invocata în conditiile legii.

Totodata, prin aceleasi decizii, Curtea a mai retinut ca, în fata instantei considerate competenta prin hotarârea de declinare a competentei, se aplica în mod corespunzator prevederile art. 159^1 alin. 4 si 5 din Codul de procedura civila, potrivit carora, la prima zi de înfatisare, aceasta este obligata sa verifice daca este competenta general, material si teritorial sa judece cauza, precizând în încheierea de sedinta temeiurile de drept pentru care se considera competenta, demers ce nu împiedica formularea de exceptii de necompetenta în cazurile si în conditiile prevazute de alin. 1 al aceluiasi articol. Împotriva hotarârii pronuntate în solutionarea litigiului de catre instanta astfel învestita, partea interesata poate formula recurs, potrivit dispozitiilor art. 304 pct. 3 din Codul de procedura civila. De asemenea, daca instanta învestita prin hotarârea de declinare a competentei se declara, la rândul sau, necompetenta, conflictul negativ de competenta va fi solutionat de instanta ierarhic superioara.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Ioan Trif, prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezerva si în Retragere Hunedoara, în Dosarul nr. 1.883/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 20 septembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf