Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 721 din 3 decembrie 2012

Privind sanctionarea Societatii Comerciale "PAN GABRIEL - Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 28 august 2012, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comerciala "PAN GABRIEL - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în satul Draghiceanu, Str. Principala nr. 156, Gogosari, judetul Giurgiu, înmatriculata în registrul comertului cu numarul J52/136/10.03.2011, codul unic de înregistrare 19230728, si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK - 586/19.10.2009, reprezentata de doamna Mirela Raut, în calitate de administrator/asociat unic,

a constatat urmatoarele:

1. Începând cu data de 1 septembrie 2011, societatea nu a facut dovada detinerii unei polite de asigurare de raspundere civila profesionala a brokerului de asigurare, fiind încalcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Societatea nu a actualizat Registrul personalului propriu si Jurnalul asistentilor în brokeraj, fiind încalcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si o) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Societatea deruleaza operatiunile privind încasarile si platile facute în numele sau în contul asiguratilor/reasiguratilor, reprezentând prime de asigurare/reasigurare, prin conturi deschise la institutii de credit, aceleasi prin care îsi deruleaza activitatea curenta, si nu are o evidenta a sumelor reprezentând primele de asigurare încasate si datorate asiguratorilor, fiind astfel încalcate prevederile art. 33 alin. (4^1), art. 35 alin. (5) lit. e) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. f), k) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Pentru perioada cuprinsa între data încasarii în numerar a primelor de asigurare si pâna la depunerea la asiguratori a acestora, societatea nu a înregistrat în evidentele contabile aceste prime, au fost încalcate astfel prevederile cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile, ulterioare, ceea ce constituie contraventie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Societatea a utilizat contul 404 "Furnizori de imobilizari" pentru înregistrarea mijloacelor fixe, cont care nu se regaseste în planul de conturi specific domeniului asigurarilor, fiind astfel încalcate prevederile cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce constituie contraventie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în format letric si electronic, raportarile aferente trimestrelor IV/2011, I/2012, situatiile financiare si raportarile anuale aferente anului 2011, ceea ce reprezinta încalcarea prevederilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu art. 3 pct. I si III din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Societatea nu a transmis raportarile privind taxa de functionare aferente trimestrelor IV/2011 si I/2012, ceea ce reprezinta o încalcare a prevederilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor numele, functia si responsabilitatile persoanei desemnate cu responsabilitati în aplicarea si respectarea prevederilor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor si aplicarii sanctiunilor internationale si nici politicile, procedurile si mecanismele proprii adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de pastrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, revizuite, fiind astfel încalcate prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) si (5) din Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 24/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 9 alin. (2) si (3) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurarilor, a aplicarii sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 13/2009, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Nomenclatorul arhivistic spre avizare, fiind astfel încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Normele privind organizarea activitatii de arhiva la asiguratori, reasiguratori si intermediari în asigurari si/sau în reasigurari, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2010, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii dreptului asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea Comerciala "PAN GABRIEL - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în satul Draghiceanu, Str. Principala nr. 156, Gogosari, judetul Giurgiu, înmatriculata în registrul comertului cu numarul J52/136/10.03.2011, codul unic de înregistrare 19230728, si înmatriculata în Registrul brokerilor de asigurare cu numarul RBK - 586/19.10.2009, reprezentata de doamna Mirela Raut, în calitate de administrator/asociat unic.

 

ART. 2

 

Societatea are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, ramânând direct raspunzatoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

Dupa data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comerciala "PAN GABRIEL - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf