Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 7 din 17 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor*)

*) A se vedea opinia separata de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de contestatorul Dumitru Bulboaca, prin reprezentant Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere, în Dosarul nr. 2.152/40/2012 al Tribunalului Botosani - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.422D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 792/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 24 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.152/40/2012, Tribunalul Botosani - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. Exceptia a fost ridicata de contestatorul Dumitru Bulboaca, prin reprezentant Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere, în cadrul unui litigiu de asigurari sociale având ca obiect solutionarea contestatiei la decizia de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate încalca principiul neretroactivitatii legii prevazut de art. 15 din Constitutie si principiul egalitatii în drepturi prevazut de art. 16 din Legea fundamentala.

În acest sens arata ca textul de lege criticat creeaza discriminare între pensionarii încadrati în "conditii speciale" si cei încadrati la "alte conditii", întrucât, desi este vorba despre conditii de munca si risc diferite, totusi procentul de majorare a punctajului lunar realizat este identic pentru cele doua categorii de grupe de munca.

Totodata, sustine ca recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plata la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, nu se poate face decât prin încalcarea principiului neretroactivitatii legii si prin încalcarea principiului drepturilor câstigate, consacrat în jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Tribunalul Botosani - Sectia I civila opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece, chiar daca procentul de majorare a punctajului lunar realizat este de 50% atât pentru grupa "conditii speciale", cât si pentru grupa "alte conditii", perioadele suplimentare luate în considerare la vechimea în munca/serviciu sunt diferite, potrivit art. 8 lit. b) si c) din aceeasi lege, astfel încât nu se poate retine ca persoanele aflate în situatii diferite au fost tratate în mod similar din punct de vedere juridic.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, care au urmatorul cuprins: "Beneficiarii pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b) care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupa cum urmeaza:

[...] c) cu 50% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în alte conditii de munca, potrivit legii."

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 15 privind neretroactivitatea legii si ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor de lege criticate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale ca si cele invocate prin prezenta cauza, prin Decizia nr. 792 din 27 septembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 21 noiembrie 2012, si prin Decizia nr. 933 din 13 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 14 ianuarie 2013.

Astfel, prin Decizia nr. 792/2012, Curtea a statuat ca "între categoriile de locuri de munca încadrate în conditii deosebite, speciale si cele încadrate în «alte condiții» exista o deosebire data de gradul diferit de risc pentru sanatate si nivelul de solicitare al celui care desfasoara astfel de activitati.

Curtea a observat ca dispozitiile art. 8 din aceeasi lege stabilesc beneficiul acordarii unor perioade suplimentare la vechimea în munca sau la vechimea în serviciu în mod diferentiat pentru cele 3 categorii de activitati, astfel:

<<a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în conditii deosebite de munca;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în conditii speciale de munca;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte conditii de munca [...].>>"

Prin urmare, conditiile de calcul al pensiilor militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor sunt diferite dupa cum acestia au lucrat în conditii deosebite, speciale ori în "alte conditii", reflectând diferentele obiective în care aceste persoane au desfasurat activitatea.

Prin Decizia nr. 933/2012, Curtea a retinut - în ceea ce priveste pretinsa încalcare a art. 16 din Constitutie - ca, asa cum a statuat în mod constant în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, acest principiu constitutional presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmarit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotriva, presupune solutii diferite pentru situatii diferite. În acelasi sens este si jurisprudenta constanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat, în aplicarea prevederilor art. 14 privind interzicerea discriminarii din Conventia privind apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ca reprezinta o încalcare a acestor prevederi orice diferenta de tratament savârsita de stat între indivizi aflati în situatii analoage, fara o justificare obiectiva si rezonabila (de exemplu, prin Hotarârea din 13 iunie 1979, pronuntata în Cauza Marckx împotriva Belgiei, si prin Hotarârea din 29 aprilie 2008, pronuntata în Cauza Burden împotriva Regatului Unit al Marii Britanii).

Aplicând aceste principii la speta de fata, Curtea a constatat ca procentul de majorare a punctajelor lunare realizate în perioadele în care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în grupele I si II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, este acelasi, de 50%.

Totodata, a retinut ca legiuitorul a tinut cont de munca desfasurata în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, adoptând solutii diferite pentru situatii diferite.

Faptul ca dispozitiile de lege criticate stabilesc ca beneficiarii pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b) care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în grupele I si II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, cu acelasi procent de 50%, stabilit pentru toate situatiile, nu contravine principiului egalitatii în fata legii, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenta Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, atâta vreme cât acest procent se aplica unor punctaje lunare realizate în perioada care se calculeaza diferentiat, tinându-se cont de munca desfasurata în conditii deosebite, speciale sau în alte conditii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de contestatorul Dumitru Bulboaca, prin reprezentant Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere, în Dosarul nr. 2.152/40/2012 al Tribunalului Botosani - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 17 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf