Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 4 din 17 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Mariana Dascalu în Dosarul nr. 5.623/180/2012 al Judecatoriei Bacau - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.326D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 1.047/2010.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 20 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.623/180/2012, Judecatoria Bacau - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Mariana Dascalu într-o cauza ce are ca obiect o plângere contraventionala.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca sanctiunea complementara prevazuta în cuprinsul textului de lege criticat se aplica automat, fara a oferi instantei posibilitatea de a cenzura aceasta masura, independent de sanctiunea principala a amenzii contraventionale. În acelasi sens, arata ca, în situatia în care o persoana este nemultumita numai de aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, aceasta nu poate fi atacata separat în justitie, fapt ce îngradeste accesul liber la justitie al partii nemultumite.

Judecatoria Bacau - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece procesul-verbal de contraventie prin care se aplica atât sanctiunea principala, cât si cea complementara, este supus controlului instantelor judecatoresti.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece prevederile art. 100 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind liberul acces la justitie.

Avocatul Poporului considera, pe de o parte, ca prevederile art. 100 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 sunt constitutionale prin raportare la dispozitiile art. 21 din Constitutie, iar pe de alta parte, ca obiectul exceptiei nu are continutul invocat de autorul acesteia în motivele de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, însa, din argumentele autorului exceptiei, reiese ca, în realitate, acesta critica prevederile alin. (3) al art. 100, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007, cu urmatorul continut: "Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;

b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depasirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu;

g) neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 79 alin. (2)."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor prevederi, autorul exceptiei invoca încalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prin Decizia nr. 1.047 din 13 noiembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007, a statuat ca, "în cazul savârsirii unor contraventii la regulile de circulatie rutiera, reglementarea prin lege, pe lânga sanctiunea principala - amenda, si a uneia sau mai multor sanctiuni complementare nu este de natura a încalca dispozitiile constitutionale, aceste sanctiuni având drept scop înlaturarea starii de pericol si preîntâmpinarea savârsirii altor fapte interzise de lege".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceasta decizie îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

În acelasi timp, Curtea constata ca, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, persoana nemultumita de sanctiunile aplicate prin procesul-verbal de contraventie are deschisa calea plângerii la instanta de judecata. Dupa cum lesne se poate observa, nu exista în cuprinsul textului de lege criticat nicio prevedere ce ar putea conduce la concluzia ca petentul nu îsi poate formula plângerea în asa maniera încât sa evidentieze intentia sa de a contesta numai sanctiunea complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul sau tramvai, astfel încât nu poate fi retinuta critica autorului exceptiei potrivit careia textul de lege criticat îngradeste liberul acces la justitie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Mariana Dascalu în Dosarul nr. 5.623/180/2012 al Judecatoriei Bacau - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 17 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf