Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 4 din 14 ianuarie 2013

Privind regulile de acces al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva privind exercitarea functiei de citire

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeana si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2011,

având în vedere:

- consultarile publice avute de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu organismele de gestiune colectiva la datele de 27, 29 noiembrie si 6 decembrie 2012, având ca tema informatizarea organismelor de gestiune colectiva si regulile de acces al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice ale acestora;

- prezentarea catre organismele de gestiune colectiva, la întâlnirea din data de 10 ianuarie 2013, a formei finale a regulilor de acces al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva privind exercitarea functiei de citire;

- Referatul Directiei registre, gestiune colectiva si relatii publice nr. RG II/225 din 10 ianuarie 2013,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Pentru organizarea evidentei si simplificarea platii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre utilizatori, precum si a repartitiei remuneratiilor colectate, organismul de gestiune colectiva este obligat sa se informatizeze.

 

ART. 2

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifica activitatea organismului de gestiune colectiva prin intermediul sistemului informatic al acestuia, verificarea implicând doar o functie de citire si nu de interventie în sistem.

 

ART. 3

 

Prin functie de citire se întelege acordarea unui drept de acces Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva, în conditiile prevazute de art. 1, asupra modului de evidentiere a încasarilor pe categorii de utilizatori si a repartitiilor catre titularii de drepturi, la rapoartele informatice cuprinzând evidenta remuneratiilor colectate si repartizate de organismul de gestiune colectiva, la rezultatele prelucrarii acestor date fara a exista posibilitatea de a sterge, modifica sau descarca datele existente ori de a adauga date noi.

 

ART. 4

 

Accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva pentru exercitarea functiei de citire se face de la sediul Oficiului, prin intermediul retelei internet, în timpul programului legal de lucru, de la o singura unitate IT dedicata, pe baza de user si parola furnizate de catre organismul de gestiune colectiva.

 

ART. 5

 

În scopul asigurarii protectiei accesului la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunica acestora adresa IP utilizata de Oficiu.

 

ART. 6

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va exercita functia de citire prin intermediul functionarilor publici desemnati de conducere.

 

ART. 7

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunica organismului de gestiune colectiva, cu cel putin 24 de ore înainte, începerea exercitarii functiei de citire.

 

ART. 8

 

Pentru evidenta activitatii de verificare prin exercitarea functiei de citire, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor constituie un registru special intern în care se mentioneaza cel putin urmatoarele date: numele functionarului public, data, denumirea organismului de gestiune colectiva, intervalul orar în care a fost desfasurata verificarea, observatii.

 

ART. 9

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor comunica organismului de gestiune colectiva încheierea exercitarii functiei de citire.

 

ART. 10

 

În cazul în care prin exercitarea functiei de citire sunt constatate posibile nereguli referitoare la activitatea organismului de gestiune colectiva, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor solicita, în scris, clarificari, documente etc.

 

ART. 11

 

În situatia în care apar întreruperi cu privire la posibilitatea de exercitare de catre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a functiei de citire, cauzate de nefunctionarea sistemului informatic al organismelor de gestiune colectiva, acestea sunt obligate sa anunte Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în cel mai scurt timp cu privire la respectiva situatie si sa ia toate masurile necesare în vederea remedierii urgente a disfunctionalitatilor aparute.

 

ART. 12

 

Organismele de gestiune colectiva vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic, fiind raspunzatoare ca acesta sa fie posibil numai pentru exercitarea functiei de citire, pe baza de user si parola furnizate de catre organisme Oficiului, precum si de corectitudinea datelor din sistem.

 

ART. 13

 

În termen de 15 zile de la publicarea prezentei decizii, organismele de gestiune colectiva au obligatia sa asigure accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic, sa comunice userul, parola de acces, precum si persoana responsabila de functionarea sistemului informatic în raport cu Oficiul.

 

ART. 14

 

Prezenta decizie poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ.

 

ART. 15

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor,
Adriana Dontu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf