Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 345 din 12 iulie 2013

Privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare a Societatii "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.)

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, municipiul Bucuresti, cod de înregistrare fiscala 31588130, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

în urma analizarii rezultatelor controlului efectuat la Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.), cu sediul în piata Dorobanti nr. 4, sc. B, et. 2, ap. 8, municipiul Bucuresti, sectorul 1, J40/19605/30.11.2006, CUI 19274759/04.12.2006, autorizata prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 341/2007, RBK-410/24.05.2007,

a constatat urmatoarele:

1. În perioada supusa verificarii, Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) a modificat conditiile de autorizare si de mentinere a acesteia, prin schimbarea obiectului de activitate, a denumirii societatii si a sediului social, si a înregistrat în registrul comertului aceste modificari, fara aprobarea/avizul prealabil al autoritatii de supraveghere.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) si (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. La data controlului, Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) nu mai îndeplineste conditiile de autorizare, în sensul ca în denumirea societatii nu este cuprinsa sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", dupa caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare, si nu are ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau reasigurare.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. a) si d) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. La data controlului, Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) nu a depus la asiguratori toate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 63 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Taxa de functionare aferenta trimestrului IV 2011 a fost achitata cu întârziere fata de termenul prevazut prin norme, respectiv pâna în ultima zi lucratoare a lunii urmatoare trimestrului.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 36 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Normele privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 11/2009.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru achitarea cu întârziere, fata de termenul prevazut prin norme, a taxei de functionare au fost calculate majorari de întârziere potrivit art. 36 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 11/2009, în cuantum de 418 lei.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

se decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.), cu sediul în piata Dorobanti nr. 4, sc. B, et. 2, ap. 8, municipiul Bucuresti, sectorul 1, J40/19605/30.11.2006, CUI 19274759/04.12.2006, autorizata prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 341/2007, RBK-410/24.05.2007.

 

ART. 2

 

(1) Dupa data retragerii autorizatiei de functionare, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) are obligatia sa îsi notifice clientii în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asiguratori.

(3) Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

(1) În termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) are obligatia de a achita catre Autoritatea de Supraveghere Financiara suma de 418 lei, reprezentând dobânzi pentru neachitarea la termenul scadent a taxei de functionare aferente trimestrului IV 2011, calculate pentru perioada 1 februarie 2012 - 9 februarie 2012.

(2) Suma de 418 lei va fi achitata în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis pe seama Autoritatii de Supraveghere Financiara la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(3) În conformitate cu art. 43 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanta. La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, în baza caruia Autoritatea de Supraveghere Financiara va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.

 

ART. 4

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea "Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. (cu denumirea actuala "Fidelity Real Estate" - S.R.L.) poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf