Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 335 din 4 iulie 2013

Referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara

Cu Adresa nr. 51/3.733 din 26 iunie 2013, secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesizarea formulata de un grup de 56 de deputati apartinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal si Partidului Poporului - Dan Diaconescu, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. l) din Constitutie si art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, pentru exercitarea controlului de constitutionalitate asupra Hotarârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrata la Curtea Constitutionala sub nr. 2.426 din 26 iunie 2013 si constituie obiectul Dosarului nr. 430L/2/2013.

La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnaturile celor 56 de deputati. Potrivit acestei liste, autorii sesizarii de neconstitutionalitate sunt urmatorii: Tinel Gheorghe, Ioan Balan, Florin Mihail Secara, Gheorghe Ialomitianu, Eugen Tomac, Costica Canacheu, Vasile Gudu, Cristian-Constantin Roman, Lucian-Nicolae Bode, Camelia-Margareta Bogdanici, Iulian Vladu, Mircia Muntean, Lucian Militaru, Romeo Radulescu, Catalin-Florin Teodorescu, Maria-Andreea Paul, Stefan-Bucur Stoica, Constantin Dascalu, Dragos-Ionel Gunia, Dan-Cristian Popescu, Mircea-Nicu Toader, Sanda-Maria Ardeleanu, Florin Gheorghe, Mircea Man, Cornel-Mircea Samartinean, Claudia Boghicevici, Valeria-Diana Schelean, Danut Culetu, Petru Movila, Alin-Augustin-Florin Popoviciu, Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Clement Negrut, Catalin-Daniel Fenechiu, Eugen Chebac, Stefan-Petru Dalca, Mario-Ernest Caloianu, Maria Grecea, Ioan Hulea, Ioana-Jenica Dumitru, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Adrian-Nicolae Diaconu, Niculina Mocioi, Ion Melinte, Miron Alexandru Smarandache, Valentin Blanariu, Luminita-Pachel Adam, Maria Dragomir, Marioara Nistor, Liliana Ciobanu, Cristian-George Sefer, Cornel-George Comsa, Nutu Fonta, Liliana Minca, Gabriela-Lola Anghel, Mihai Deaconu.

Autorii sesizarii considera neconstitutionala Hotarârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, deoarece contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5). În acest sens, autorii contestatiei sustin, în esenta, ca prin aceasta hotarâre "au fost desemnati cei 10 membri ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, numai ca toti acestia sunt membri ai partidelor politice care formeaza majoritatea parlamentara actuala, propunerile opozitiei parlamentare fiind total ignorate". Apreciaza ca prin selectarea efectuata de comisiile parlamentare "a avut loc o adevarata eliminare a reprezentantilor propusi de opozitia parlamentara, ceea ce reprezinta o înlaturare a unui element de continut al principiului constitutional al democratiei, si anume necesitatea unui sistem social pluralist". Considera ca "o asemenea înlaturare are la baza chiar ignorarea vointei politice a peste 30% din electorat, mai ales ca democratia dimensioneaza atât organizarea si functionarea puterii, cât si modul de viata al cetatenilor". De asemenea, arata ca "a fost încalcat criteriul legal pentru selectarea membrilor Consiliului, acest criteriu fiind înlocuit cu cel al apartenentei politice sau cu cel al sorgintei propunerii politice a candidatilor".

În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea Constitutionala a solicitat punctele de vedere ale Birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor asupra sesizarii de neconstitutionalitate.

Cu Adresa nr. 1/2.364/vz din 1 iulie 2013, înregistrata la Curtea Constitutionala sub nr. 2.488 din 1 iulie 2013, Presedintele Camerei Deputatilor a transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputatilor, aprobat cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Biroul permanent al Camerei Deputatilor apreciaza, în esenta, ca sustinerile autorilor criticii au un caracter formal, fiind lipsite de temeinicie, motiv pentru care solicita respingerea sesizarii. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin Decizia nr. 1.094/2012 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotarârii Parlamentului României nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului.

Biroul permanent al Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra sesizarii de neconstitutionalitate.

 

CURTEA CONSTITUTIONALA,

examinând sesizarea, punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputatilor, lucrarile si documentele depuse la dosar, raportul întocmit de judecatorul-raportor, Hotarârea Parlamentului României nr. 54/2013, prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. l) din Constitutie, precum si ale art. 1, art. 2 alin. (1), art. 10, 27 si 28 din Legea nr. 47/1992, sa se pronunte asupra sesizarii de neconstitutionalitate.

Obiectul sesizarii de neconstitutionalitate îl constituie Hotarârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu urmatorul cuprins:

"Având în vedere audierea candidatilor la functiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, în conformitate cu prevederile legale si cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finante si banci si al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din Camera Deputatilor, respectiv, Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital si Comisia economica, industrii si servicii din Senat,

în temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicata, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 18 iunie 2013, 5 membri executivi, respectiv, presedintele, prim-vicepresedintele si trei vicepresedinti, precum si 6 membri neexecutivi ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, persoanele prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se abroga.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, în sedinta comuna din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata."

 

Autorii sesizarii sustin ca aceasta hotarâre contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5), care au urmatorul cuprins:

"(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. [...]

(5) În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."

Analizând sesizarea de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 aprilie 2013, aceasta este "autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care îsi exercita atributiile [...] prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.)."

Autoritatea de Supraveghere Financiara este condusa de un consiliu format din 11 membri, numiti de Parlament, în sedinta comuna a celor doua Camere, pâna la data de 30 iunie 2013, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012.

Procedura si conditiile de numire a membrilor sunt prevazute de art. 8 si 9 din aceasta ordonanta de urgenta.

În jurisprudenta sa constanta, Curtea a statuat ca pot fi supuse controlului de constitutionalitate hotarârile Parlamentului care afecteaza valori sau principii constitutionale sau organizarea si functionarea autoritatilor si institutiilor de rang constitutional.

În speta, Curtea retine ca autoritatea publica vizata, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, nu este reglementata în Constitutie, nefiind de rang constitutional, astfel ca procedura de numire a membrilor sai este de rang legal. De asemenea, prin aceasta procedura nu sunt afectate valori sau principii constitutionale.

În aceste conditii, tinând seama de jurisprudenta Curtii, concretizata prin Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 4 mai 2012, si Decizia nr. 1.094 din 20 decembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2013, hotarârea criticata poate fi cenzurata numai din punctul de vedere al exigentelor procedurale si substantiale stabilite expres prin textul Constitutiei.

Deoarece autorii criticii nu invoca nicio astfel de exigenta, rezulta ca sesizarea de neconstitutionalitate formulata nu îndeplineste conditiile de admisibilitate stabilite de Curtea Constitutionala pe cale jurisprudentiala, invocarea art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie fiind, în cauza, pur formala, iar nu efectiva si relevanta din punct de vedere constitutional.

Sustinerea autorilor sesizarii referitoare la faptul ca, prin selectarea efectuata de comisiile parlamentare, "a avut loc o adevarata eliminare a reprezentantilor propusi de opozitia parlamentara", nu poate constitui un impediment de natura constitutionala pentru numirile membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, care sa vicieze Hotarârea Parlamentului României nr. 54/2013, în situatia în care au fost respectate criteriile legale pentru selectarea membrilor Consiliului.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. l) din Constitutie, al art. 1, 3, 10 si 27 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, sesizarea de neconstitutionalitate a Hotarârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, formulata de 56 de deputati apartinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal si Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Camerei Deputatilor si Senatului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Deliberarea a avut loc la data de 18 iunie 2013 si la ea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Valer Dorneanu, Petre Lazaroiu, Mircea Stefan Minea, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Puskas Valentin Zoltan si Tudorel Toader, judecatori.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent-sef,
Doina Suliman
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf