Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 332 din 25 iunie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Augustin Zegrean - presedinte

Valer Dorneanu - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Daniel Marius Morar - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Mona-Maria Pivniceru - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea, în sedinta publica din data de 13 iunie 2013, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Marieta Nitu si Claudia Iuliana Mamaligan în dosarele nr. 14.195/302/2012 si nr. 19.420/302/2012 ale Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul dosarelor Curtii Constitutionale nr. 311D/2013 - nr. 312D/2013.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 13 iunie 2013, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, când, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea a dispus conexarea Dosarului nr. 312D/2013 la Dosarul nr. 311D/2013 care a fost primul înregistrat, iar în temeiul art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a dispus amânarea pronuntarii pentru data de 25 iunie 2013, data la care este pronuntata prezenta decizie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 23 noiembrie 2012 si 25 aprilie 2013, pronuntate în dosarele nr. 14.195/302/2012 si nr. 19.420/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Marieta Nitu si Claudia Iuliana Mamaligan în cauze având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare, precum si a unor cereri de suspendare a executarii silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât prevad scutirea de la plata sumelor stabilite cu titlu de cautiune pentru institutiile si autoritatile publice. Totodata, prin aceste norme se creeaza un regim discriminatoriu, care favorizeaza debitorii institutii publice si confera o protectie sporita proprietatii private a institutiilor publice, în dauna altor subiecte de drept titulare de creante certe, lichide si exigibile. Cautiunea reprezinta o garantie atât în vederea evitarii abuzului de drept, cât si pentru prevenirea prejudiciilor cauzate creditorului.

De asemenea, se mai sustine ca prin notiunea de "cetateni", folosita de legiuitor în consacrarea art. 16 alin. (1) din Constitutia României, s-au avut în vedere toate subiectele de drept, adica toate persoanele care se adreseaza justitiei, fie ca este vorba de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv institutiile si autoritatile publice. Ca atare, nu se justifica ca unele subiecte sa beneficieze de mai multe drepturi decât celelalte, cum este cazul institutiilor si autoritatilor publice care sunt privilegiate în mod vadit prin scutirea de la plata cautiunii cu ocazia solutionarii cererii de suspendare a executarii silite în cadrul contestatiei la executare.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata în raport cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, neaducându-se atingere principiului egalitatii în fata legii. Totodata, arata ca legiuitorul poate interveni, în temeiul prevederilor constitutionale ale art. 139, atât pentru stabilirea unor impozite si taxe, cât si pentru instituirea unor scutiri de la plata acestora, sens în care este si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 sunt constitutionale, sens în care este si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "Cererile, indiferent de natura lor, formulate de institutiile si autoritatile publice în cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. Prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, au mai fost supuse controlului de constitutionalitate raportat la critici si prevederi constitutionale similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 10 din 17 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013, sau Decizia nr. 253 din 21 mai 2013*), nepublicata înca la data pronuntarii prezentei decizii.

 

*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 253 din 21 mai 2013 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 1 iulie 2013.

 

Astfel, Curtea, având în vedere jurisprudenta sa anterioara, a retinut ca, asa cum rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetatenii se bucura de drepturile prevazute în Constitutie si în legi, fiind egali în fata acestora si a autoritatilor publice, în timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create. Principiul egalitatii în drepturi prevazut de Constitutie pentru cetateni nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati între cetateni si autoritatile publice.

Asa fiind, nu se poate vorbi despre încalcarea principiului egalitatii decât atunci când se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, or, Curtea observa ca, în ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, se afla evident într-o situatie diferita.

Ca atare, scutirea institutiilor si autoritatilor publice de plata sumelor stabilite cu titlu de cautiune, în cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora, în calitate de debitori ai unor persoane fizice sau juridice, are o justificare obiectiva si rationala, aceste autoritati fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona.

2. Cautiunea are drept scop constituirea unei garantii pentru creditorul care a pornit executarea silita ce este oprita temporar prin formularea unei contestatii la executare de catre debitor. Or, garantia creditorului consta în faptul ca statul este solvabil, chiar daca plata datoriilor sale este posibil sa fie esalonata în functie de resursele bugetare disponibile într-un anumit an, sens în care este si art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, care prevede posibilitatea pentru institutia debitoare de a solicita instantei de judecata acordarea, în conditiile legii, a unui termen de gratie sau/si stabilirea unor termene de plata esalonata a obligatiei respective.

De altfel, prin Decizia nr. 1.259 din 27 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2012, în afara considerentelor privind interpretarea principiului egalitatii în fata legii, Curtea a aratat ca optiunea legiuitorului de a scuti organele fiscale ale statului de obligatia depunerii unei cautiuni este justificata, având în vedere ca statul nu este niciodata în încetare de plati, este întotdeauna solvabil. În aceste conditii exceptarea organelor si institutiilor statului apare ca fiind justificata.

3. Din economia dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, Curtea retine ca, daca institutiile si autoritatile publice nu ar fi fost scutite de la plata cautiunii pentru cererile formulate, ele nu ar fi avut cum sa dispuna de aceste sume de bani, atâta timp cât aceste sume de bani trebuie sa fie prevazute în bugetul acelei institutii sau autoritati. Sumele cu aceasta destinatie ar trebui avansate, respectiv prevazute în bugetul de stat. În conditiile în care nu pot fi avansate aceste sume (pentru ca nu sunt prevazute în buget), se poate ajunge la situatia în care drepturile si interesele statului si ale institutiilor sale sa fie în mod grav prejudiciate prin lipsirea de instrumentele procesuale necesare a caror utilizare este conditionata de plata unei cautiuni. De asemenea, se poate ajunge la afectarea macrostabilitatii economice, cu efecte negative asupra bunului mers al întregii societati.

Or, în aceasta situatie, statul se bucura de un regim juridic special, iar acest regim de exceptare are o justificare obiectiva si rationala.

4. De altfel, jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie reprezinta expresia unei metode de interpretare a acesteia care ia în considerare realitatile economice si sociale. Astfel, în Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, Curtea a reliefat necesitatea crearii unui echilibru între interesele generale ale societatii si interesele particulare ale persoanelor.

În acest sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care în Hotarârea din 23 februarie 2006, pronuntata în Cauza Stere si altii împotriva României a statuat ca un stat contractant, mai ales atunci când elaboreaza si pune în practica o politica în materie fiscala, se bucura de o marja larga de apreciere, cu conditia existentei unui "just echilibru" între cerintele interesului general si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale omului (paragrafele 50 si 51).

De asemenea, în Hotarârea din 4 septembrie 2012, pronuntata în Cauza Dumitru Daniel Dumitru si altii împotriva României, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca "legiuitorul trebuie sa dispuna, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale si economice, de o ampla marja de apreciere pentru a se pronunta atât asupra existentei unei probleme de interes public care necesita un act normativ, cât si asupra alegerii modalitatilor de aplicare a actului. Curtea respecta modul în care acesta concepe imperativele de interes general, cu exceptia cazului în care hotarârea se dovedeste lipsita în mod vadit de temei rational" (paragraful 41).

5. Având în vedere cele prezentate mai sus, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, urmeaza a fi respinsa ca neîntemeiata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Marieta Nitu si Claudia Iuliana Mamaligan în dosarele nr. 14.195/302/2012 si nr. 19.420/302/2012 ale Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si constata ca dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 25 iunie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf