Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 326 din 25 iunie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Valer Dorneanu - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Daniel Marius Morar - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Mona-Maria Pivniceru - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Tudor Toma, Petrica Stefan, Vasile A. Borjog, Cornel Cristinel Ispas, Vasile Bitan, Dorel Ilinca, Stefan Lazarescu, Ion I. Gheorghe, Mihai Barlog, Gheorghe Nicolae, Florin Mihai, Florin Voicila, Marin Dinu, Constantin Stancu, Gheorghe Manolache si Marin Burtan în Dosarul nr. 1.581/120/2012 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 248D/2013.

La apelul nominal se prezinta autorii exceptiei, prin avocatul Virgil Patrascu, precum si personal Vasile A. Borjog, Cornel Cristinel Ispas, Vasile Bitan si Dorel Ilinca. Lipsesc partile Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, care solicita admiterea acesteia. În acest sens, arata ca, prin intrarea în vigoare a dispozitiilor de lege criticate, s-a realizat o discriminare între persoanele care au putut beneficia de ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerva potrivit reglementarilor anterioare acestor dispozitii si cele care, în temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, nu au mai putut beneficia de aceste drepturi.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. Astfel, arata ca legiuitorul, având în vedere interesul general, poate sa suspende plata unor drepturi salariale. În acelasi sens, aminteste cele retinute de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în Decizia din 6 decembrie 2011, pronuntata în cauzele Mihaies contra României si Sentes contra României.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 martie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 1.581/120/2012, Tribunalul Dâmbovita - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Exceptia a fost ridicata de Tudor Toma, Petrica Stefan, Vasile A. Borjog, Cornel Cristinel Ispas, Vasile Bitan, Dorel Ilinca, Stefan Lazarescu, Ion I. Gheorghe, Mihai Barlog, Gheorghe Nicolae, Florin Mihai, Florin Voicila, Marin Dinu, Constantin Stancu, Gheorghe Manolache si Marin Burtan cu prilejul solutionarii unei actiuni civile având ca obiect "drepturi banesti".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, ca art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, care suspenda în anul 2011 aplicarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea unor ajutoare sau indemnizatii cu ocazia retragerii, încetarii raporturilor de serviciu ori trecerii în rezerva a personalului platit din fonduri publice, are ca efect pierderea acestor drepturi pentru totdeauna, acestea fiind acordate doar o singura data, cu ocazia pensionarii, retragerii ori trecerii în rezerva si numai în anul în care are loc acest eveniment. Astfel, aceste persoane sunt discriminate în raport cu cele care în anul 2010 au primit aceste drepturi. De asemenea, considera ca nu au fost respectate conditiile constitutionale ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertati.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând cele retinute de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1.576/2011, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata.

Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale, aplicându-se fara nicio discriminare personalului militar, politistilor ori functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare prevazuti în ipoteza normei. În plus, solutia impusa de legiuitor se încadreaza în coordonatele constitutionale impuse de exigentele art. 53 din Constitutie, fiind determinata de situatia economica grava de natura a afecta întregul sistem economic si financiar al statului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, dispozitii potrivit carora "În anul 2011, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerva nu se aplica."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca dispozitiile de lege criticate contravin urmatoarelor texte din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetatenilor si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorii exceptiei de neconstitutionalitate critica dispozitiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 din perspectiva unei pretinse inegalitati de tratament juridic între persoanele care s-au pensionat, s-au retras, au încetat raporturile de serviciu ori au trecut în rezerva în perioade diferite, respectiv în perioada anterioara intrarii în vigoare a acestei legi, pe de o parte, si perioada ulterioara acestei date, de cealalta parte. În acest sens, autorii exceptiei arata ca persoanele aflate în prima ipoteza au beneficiat de indemnizatiile ori ajutoarele acordate cu prilejul încetarii raporturilor de munca sau de serviciu, în timp ce persoanele aflate în cea de-a doua ipoteza, cea a textului de lege criticat, nu mai beneficiaza de aceste drepturi.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a aratat însa ca situatia diferita în care se gasesc persoanele în functie de aplicarea principiului tempus regit actum nu poate fi considerata ca fiind contrara dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetatenilor. În acest sens, Curtea a statuat prin Decizia nr. 70 din 18 februarie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, ca "nu se poate retine încalcarea principiului constitutional al egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice, întrucât cele doua categorii de pensionari, supuse unor regimuri juridice diferite, nu se afla într-o situatie identica, de natura sa justifice aplicarea unui tratament egal. Contrar celor sustinute de autorul exceptiei, data pensionarii, anterioara sau ulterioara intrarii în vigoare a noii reglementari în materie, genereaza situatii juridice diferite, care impun si justifica un tratament juridic diferentiat."

De asemenea, prin Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007, Curtea a retinut ca "situatia diferita în care se afla cetatenii în functie de reglementarea aplicabila potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privita ca o încalcare a dispozitiilor constitutionale care consacra egalitatea în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si discriminari."

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încalcarea art. 53 din Constitutie, Curtea constata ca acest text constitutional se refera la restrângerea exercitiului unor drepturi ori libertati fundamentale. Ajutoarele ori indemnizatiile la care se refera, însa, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 nu fac parte din aceasta categorie de drepturi, astfel ca legiuitorul este liber sa dispuna cu privire la continutul, limitele si conditiile de acordare a acestora, precum si sa dispuna diminuarea ori chiar încetarea acordarii acestora, fara a fi necesara întrunirea conditiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentala.

De altfel, în acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala si prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, când, analizând obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, a statuat ca indemnizatiile acordate cu prilejul iesirii la pensie, retragerii, încetarii raporturilor de serviciu ori trecerii în rezerva "reprezinta beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fara a avea însa un temei constitutional".

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Tudor Toma, Petrica Stefan, Vasile A. Borjog, Cornel Cristinel Ispas, Vasile Bitan, Dorel Ilinca, Stefan Lazarescu, Ion I. Gheorghe, Mihai Barlog, Gheorghe Nicolae, Florin Mihai, Florin Voicila, Marin Dinu, Constantin Stancu, Gheorghe Manolache si Marin Burtan în Dosarul nr. 1.581/120/2012 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Dâmbovita - Sectia civila care a sesizat Curtea Constitutionala si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 25 iunie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf