Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 312 din 13 iunie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Valer Dorneanu - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Daniel Marius Morar - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Mona-Maria Pivniceru - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Dacia Invest Grup" - S.R.L. din Brasov, prin administrator special, în Dosarul nr. 7.871/62/2012 al Tribunalului Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 282D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate a depus la dosarul cauzei o cerere prin care renunta la judecarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca în fata Curtii Constitutionale nu se poate renunta la exceptia de neconstitutionalitate, fiind de ordine publica.

Curtea, având în vedere dispozitiile art. 55 din Legea nr. 47/1992, respinge cererea de renuntare la judecarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, întrucât, în prezenta cauza, aspectele invocate de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate sunt probleme ce tin de modul de aplicare a prevederilor legale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 2 aprilie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 7.871/62/2012, Tribunalul Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Dacia Invest Grup" - S.R.L. din Brasov, prin administrator special, într-o cauza întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21, 24, 52 si art. 53 alin. (2) si reprezinta o discriminare în lumina art. 16 alin. (1) din Constitutie, încalcându-se pe aceasta cale si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Astfel, arata ca, în temeiul prevederilor de lege criticate, unele instante de judecata apreciaza ca actiunile în recuperarea debitelor societatii debitoare sunt un atribut exclusiv al administratorului judiciar si ca astfel de actiuni nu pot fi promovate de catre administratorul special al societatii pe perioada cât societatea se afla în procedura generala, cu cerere de reorganizare, în perioada de observatie, fara ridicarea dreptului de administrare. Or, dreptul administratorului special de a formula actiuni în justitie pentru recuperarea debitelor societatii pe perioada pastrarii dreptului de administrare al societatii nu poate fi negat si nici îngradit, societatea astfel pastrându-si calitatea procesuala. Prin negarea acestei calitati procesuale, instanta aduce atingere dreptului la aparare, respectiv dreptului administratorului special si, implicit, societatii de a beneficia de un proces echitabil.

Totodata, apreciaza ca restrângerea unor libertati si a unor drepturi trebuie expres prevazute de lege, iar faptul ca legea enumera care sunt atributiile administratorului judiciar nu înseamna ca dispozitiile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 trebuie interpretate în sens restrictiv.

Tribunalul Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt:

[...]

l) încasarea creantelor; urmarirea încasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocati;".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) cu privire la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la aparare, art. 52 referitor la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si art. 53 alin. (2) cu privire la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Prevederile criticate au mai constituit obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, raportat la critici si prevederi constitutionale identice, ridicate chiar de autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate, însa într-o alta cauza aflata pe rolul instantelor judecatoresti, sens în care este Decizia*) nr. 256 din 21 mai 2013, nepublicata înca la data pronuntarii prezentei decizii, prin care a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate.

 

*) Decizia nr. 256 din 21 mai 2013 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013.

 

Curtea a retinut ca, astfel cum reiese din economia prevederilor Legii nr. 85/2006, acestea stabilesc, la art. 5 din capitolul II - Participantii la procedura insolventei -, ca organele care aplica procedura insolventei sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul, care trebuie sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de legea mentionata, precum si realizarea, în conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni.

Totodata, la art. 18 alin. (1) din aceeasi lege, se prevede ca, dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.

Astfel, potrivit legii, respectiv art. 18 alin. (2) din Legea nr. 86/2006, administratorul special are anumite atributii, respectiv: exprima intentia debitorului de a propune un plan, participa, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea anumitor actiuni, prevazute de lege; formuleaza contestatii în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006, propune un plan de reorganizare, administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa confirmarea planului; dupa intrarea în faliment, participa la inventar, semnând actul, primeste raportul final si bilantul de închidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului; primeste notificarea închiderii procedurii.

În cadrul procedurii falimentului, administratorul judiciar si lichidatorul au o pozitie si o situatie deosebite fata de toate partile si fata de toti ceilalti participanti la procedura, nefiind parte în proces, ci participanti la procedura, cu rol si atributii determinate de lege. Acestia nu actioneaza în interes personal, ci în interesul bunei desfasurari a întregii proceduri, în interesul debitorului insolvabil, pentru reîntregirea patrimoniului acestuia, cât si în interesul creditorilor, pentru ca acestia sa îsi poata valorifica creantele în cât mai mare masura si cât mai operativ.

În virtutea atributiilor stabilite prin lege, administratorul judiciar sau lichidatorul întreprinde diverse acte si operatiuni juridice, printre care si cele cuprinse în prevederile criticate în prezenta cauza, respectiv încasarea creantelor, urmarirea încasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor înainte de deschiderea procedurii ori formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului.

În consecinta, Curtea a constatat ca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumita de modul de interpretare si aplicare a prevederilor criticate de catre instantele de judecata. Or, modul de interpretare si aplicare a normelor legale la speta dedusa judecatii este de competenta instantelor judecatoresti si nu intra în sfera contenciosului constitutional, ceea ce a determinat respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila.

Cele statuate în decizia anterior mentionata îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Dacia Invest Grup" - S.R.L. din Brasov, prin administrator special, în Dosarul nr. 7.871/62/2012 al Tribunalului Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 13 iunie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf