Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 309 din 13 iunie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865

Augustin Zegrean - presedinte

Valer Dorneanu - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Daniel Marius Morar - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Mona-Maria Pivniceru - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea în sedinta publica a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865, exceptie ridicata de Gabriel Emanuel Nitulescu în Dosarul nr. 22.241/3/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 236D/2013.

La apelul nominal, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca partea Agentia de Plati si Interventie în Agricultura a depus o cerere prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 234 din 4 martie 2008 si nr. 307 din 3 martie 2011, pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 853 din 25 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 22.241/3/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865.

Exceptia a fost invocata de Gabriel Emanuel Nitulescu într-o cauza având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva încheierii prin care a fost respinsa cererea autorului exceptiei de asigurare a unor dovezi, cerere formulata în cursul judecarii caii extraordinare de atac a revizuirii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale întrucât conduc la întârzieri în asigurarea dovezilor ce ar putea sa îl priveze pe cel ce se apara de constituirea unor dovezi favorabile apararii si sustinerilor sale. Cum dreptul la aparare al justitiabilului este garantat, procedura de asigurare a dovezilor ar trebui sa fie una efectiva, care sa se desfasoare cu celeritate. O procedura de admitere a asigurarii dovezilor care se întinde pe un interval mare de timp ar putea sa o faca pe aceasta inefectiva, în conditiile în care dovezile ce se doresc a fi asigurate pot sa piara pâna la parcurgerea întregului ciclu procesual (fond-recurs).

Asadar, recursul prin care s-ar urmari contestarea unei respingeri a unei cereri de asigurare a dovezilor ar putea sa ramâna fara obiect pâna la solutionarea acestuia, având în vedere timpul destul de lung (cel putin câteva luni) necesar exercitarii caii de atac a recursului.

Autorul exceptiei mai arata ca noul Cod de procedura civila prevede un termen de 5 zile pentru atacarea încheierii de respingere a cererii de asigurare dovezi, indiferent de instanta competenta. Totusi, chiar daca termenul de recurs s-a modificat pentru încheierile judecate de instantele care solutioneaza si pricina, pentru procesele aflate pe rol respectivul text de lege ramâne în vigoare si de aceea este necesara analizarea constitutionalitatii acestuia în forma de dinaintea modificarii sale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata. Instanta arata ca posibilitatea exercitarii caii de atac a recursului numai odata cu fondul împotriva încheierii prin care se solutioneaza cererea de asigurare a dovezilor, în ipoteza în care aceasta cerere este formulata pe cale incidentala, are în vedere tocmai respectarea exigentei judecatii cauzei cu celeritate, prin neîntreruperea cursului judecatii în urma formularii pe cale separata a caii de atac.

În opinia instantei, solutionarea cu celeritate si într-un termen rezonabil este un principiu constitutional care guverneaza procesul în cadrul caruia, pe cale incidentala, s-a formulat o cerere de asigurare dovezi. Or, recunoasterea dreptului de a exercita pe cale separata o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a solutionat aceasta cerere incidentala ar fi de natura sa tergiverseze judecarea cererii principale care formeaza obiectul cauzei în urma întreruperii cursului judecatii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Acesta arata ca ele constituie o garantie a aplicarii principiului prevazut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlaturarii oricaror abuzuri din partea partilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificata a solutionarii unui proces. În plus, reglementarile internationale în materie nu impun accesul la totalitatea gradelor de jurisdictie sau la toate caile de atac prevazute de legislatiile nationale, art. 13 din aceeasi conventie consacrând numai dreptul persoanei la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, deci posibilitatea de a accede la un grad de jurisdictie, or, în speta, acesta este respectat.

În aceste conditii, liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale, pentru situatii deosebite, si implica existenta unor proceduri unice pentru situatii deosebite, asa cum este atât cea a asigurarii dovezilor, cât si cea a exercitarii caii de atac împotriva încheierii pronuntate de instanta de judecata. De altfel, art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicata, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecata, inclusiv a conditiilor de exercitare a cailor de atac.

Pe de alta parte, se observa ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate doreste ca în speta sa se faca aplicarea prevederilor art. 238 alin. 1 din Codul de procedura civila din 1865, care, în opinia acestuia, "s-ar impune în cazul constatarii neconstitutionalitatii", or, acest lucru nu este posibil, textul de lege invocat fiind aplicabil numai în cazul exercitarii caii de atac a recursului formulat în cazul cererii de asigurare a dovezilor pe cale principala.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865, dispozitii ce au urmatoarea redactare: "Încheierea data în timpul judecarii unei pricini nu poate fi atacata decât odata cu fondul."

Se observa ca la data de 15 februarie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dar si dispozitiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, Curtea constata ca obiect al exceptiei îl constituie articolele din Codul de procedura civila din 1865.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind liberul acces la justitie si în art. 24 privind dreptul la aparare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, constatând ca sunt constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 234 din 4 martie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008, Curtea a retinut ca dispozitiile procedurale criticate stabilesc ca, atunci când asigurarea probelor în procesul civil se cere pe cale incidentala - în timpul judecarii unei pricini, încheierea data de instanta de judecata se poate ataca numai odata cu hotarârea data asupra fondului. Aceste dispozitii nu încalca dreptul la un proces echitabil, deoarece toate actele procesuale care urmeaza încheierii la care se refera textul atacat se efectueaza cu respectarea garantiilor prevazute de lege pentru toate partile din litigiu.

Totodata, Curtea a retinut ca reglementarea criticata împiedica prelungirea excesiva a duratei procesului si contribuie astfel la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa duca la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Gabriel Emanuel Nitulescu în Dosarul nr. 22.241/3/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865 sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 13 iunie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf