Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 302 din 13 iunie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 teza intai si art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Valer Dorneanu - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Daniel Marius Morar - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Mona-Maria Pivniceru - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor prevederilor art. 27 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Corneliu Milos în Dosarul nr. 2.215/229/2012 al Judecatoriei Fetesti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 73D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, facând referire la jurisprudenta Curtii în materie. În plus, arata ca prin Decizia nr. 10 din 10 iunie 2013 Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si a stabilit, în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) si art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, ca modalitatea de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si a înstiintarii de plata, prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiara comunicarii prin posta, cu aviz de primire. Cerinta comunicarii procesului-verbal de contraventie si a înstiintarii de plata este îndeplinita si în situatia refuzului expres al primirii corespondentei, consemnat în procesul-verbal încheiat de functionarul postal.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.215/229/2012, Judecatoria Fetesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicata de Corneliu Milos într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 aduce atingere art. 21 din Constitutie, deoarece comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata prin afisare la domiciliul contravenientului nu este efectiva, existând posibilitatea ca informarea contravenientului sa nu aiba loc. Prin urmare, accesul la justitie este îngradit, deoarece contravenientul poate depasi termenele legale pentru contestarea procesului-verbal.

Totodata, art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 îngradeste accesul liber la justitie, deoarece contravenientul este obligat sa se adreseze instantei de judecata în circumscriptia careia a savârsit fapta, iar nu instantei de judecata de la domiciliul sau.

Judecatoria Fetesti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata cu privire la dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, deoarece modalitatea de comunicare a procesului-verbal prin afisare este de natura a asigura comunicarea efectiva catre contravenient. Art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 ce reglementeaza competenta teritoriala în favoarea instantei de la locul savârsirii contraventiei este neconstitutional, deoarece contravenientul trebuie sa suporte cheltuieli nerezonabile pentru a se deplasa la sediul instantei competente.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, facând referire la jurisprudenta Curtii în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 27 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Din analiza exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata, însa, ca sunt criticate, în realitate, dispozitiile art. 27 teza întâi si art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, care au urmatorul cuprins:

- Art. 27 teza întâi: "Comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. [...].";

- Art. 32 alin. (2): "Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit de îndata judecatoriei în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia."

Curtea observa ca în cauza s-au aplicat prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, deoarece potrivit art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 "Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."

Art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost modificat prin art. 41 pct. 4 din titlul IV al Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, care a intrat în vigoare la 15 februarie 2013, preluând, în esenta, solutia legislativa criticata de autorul exceptiei, respectiv judecarea plângerii contraventionale de catre judecatoria în circumscriptia careia a fost savârsita contraventia.

Curtea mai observa ca, prin art. III pct. 1 din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, care a intrat în vigoare tot la data de 15 februarie 2013, s-a introdus art. 10^1 în Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, având urmatorul continut: "Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plângerea, însotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se introduce la judecatoria în a carei circumscriptie domiciliaza sau îsi are sediul contravenientul."

Având în vedere ca art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care preia solutia legislativa cuprinsa în art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, este înlaturat de la aplicare prin art. 10^1 în Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, în cauzele care au ca obiect solutionarea plângerilor contraventionale formulate în ceea ce priveste aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, nu mai subzista ratiunea care a stat la baza pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale nr. 160 din 12 martie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 18 iunie 2013, decizie pronuntata într-o cauza având ca obiect regimul circulatiei pe drumurile publice.

Curtea se va pronunta asupra prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 care si-au produs efectele juridice în cauza, astfel încât, în conformitate cu cele statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmeaza sa analizeze constitutionalitatea acestora.

Autorul sustine ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 privind accesul liber la justitie din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:

1. Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 467 din 6 iunie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iunie 2006, Decizia nr. 1.254 din 22 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, si Decizia nr. 261*) din 21 mai 2013, nepublicata la data pronuntarii prezentei decizii.

 

*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 261 din 21 mai 2013 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 2 iulie 2013.

 

Astfel, prin Decizia nr. 467 din 6 iunie 2006, Curtea a retinut ca, în ceea ce priveste comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si a înstiintarii de plata a amenzii corespunzatoare, regula generala este prevazuta de art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 si consta în înmânarea lor direct contravenientului. Textul de lege dedus controlului de constitutionalitate instituie o exceptie de la aceasta regula, exceptie aplicabila situatiei în care contravenientul lipseste de la domiciliul sau, dupa caz, de la sediul sau ori, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal. Curtea a statuat ca nu se poate retine critica de neconstitutionalitate privind pretinsa încalcare a prevederilor art. 21 din Legea fundamentala, întrucât dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, referitoare la afisarea procesului-verbal, nu constituie, prin ele însele, o nesocotire a dreptului de acces liber la justitie. Curtea a observat ca autorul exceptiei pleaca de la premisa ca, în practica, exista riscul sa nu ia cunostinta de existenta actului sanctionator. Aceasta e însa doar o supozitie ce se întemeiaza pe o simpla temere ipotetica potrivit careia instrumentum probationis ar putea fi distrus sau furat. În realitate, afisarea, ca modalitate de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, satisface pe deplin cerintele procedurale care sa asigure contravenientului exercitarea dreptului de acces liber la justitie.

Totodata, prin Decizia nr. 1.254 din 22 septembrie 2011, Curtea a observat ca, potrivit dispozitiilor art. 26 alin. (1), art. 26 alin. (3) si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, sunt reglementate doua modalitati tehnice de realizare a comunicarii: prin înmânare si prin posta sau afisare. Ratiunea celei din urma consta în aducerea la cunostinta persoanei care a savârsit o contraventie a documentelor mentionate, asa încât aceasta sa poata formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei. Rezulta ca aceasta modalitate de comunicare a procesului-verbal este de natura a asigura încunostintarea efectiva a contravenientului în privinta faptei savârsite si a sanctiunii contraventionale aplicate fara a îngradi accesul liber la justitie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

Distinct de cele aratate, în privinta respectarii ordinii modalitatilor de comunicare prevazute la art. 27 teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Curtea observa ca legiuitorul nu a prevazut în mod expres obligativitatea respectarii de catre organele abilitate a ordinii în care metodele de comunicare în cauza au fost enumerate.

Curtea observa însa ca prin Decizia nr. 10 din 10 iunie 2013, Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si a stabilit ca modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contraventie si a înstiintarii de plata, prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiara comunicarii prin posta, cu aviz de primire. Cerinta comunicarii procesului-verbal de contraventie si a înstiintarii de plata este îndeplinita si în situatia refuzului expres al primirii corespondentei, consemnat în procesul-verbal încheiat de functionarul postal.

2. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Curtea constata ca acestea au fost supuse controlului de constitutionalitate, de exemplu, prin Decizia nr. 927 din 7 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011.

Cu acel prilej, facând referire la jurisprudenta sa, Curtea a statuat ca textul de lege criticat nu îngradeste accesul liber la justitie, ci instituie norme de procedura privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, si anume instanta competenta sa solutioneze plângerea. Aceasta modalitate de reglementare reprezinta însa optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, privind competenta si procedura în fata instantelor judecatoresti. Neintervenind elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Corneliu Milos în Dosarul nr. 2.215/229/2012 al Judecatoriei Fetesti si constata ca dispozitiile art. 27 teza întâi si art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Fetesti si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 13 iunie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf