Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 298 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Elena Barbu în Dosarul nr. 7.625/105/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 226D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 260D/2013, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Marilena Pantilie în Dosarul nr. 7.706/105/2011 al Curtii de Apel Constanta - Sectia I civila (complet specializat pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale).

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 226D/2013 si nr. 260D/2013, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 260D/2013 la Dosarul nr. 226D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin Decizia nr. 687/2012, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 martie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 7.625/105/2011 de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila, si Încheierea din 2 aprilie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 7.706/105/2011 de Curtea de Apel Constanta - Sectia I civila (complet specializat pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale), Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Elena Barbu si Marilena Pantilie în cauze având ca obiect o contestatie la decizia de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 sunt neconstitutionale. În acest context, sustin ca prevederile de lege criticate sunt retroactive, afectând cuantumul pensiilor stabilite anterior intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, având în vedere ca dreptul la pensie s-a nascut sub imperiul Legii nr. 567/2004. De asemenea, considera ca actul normativ criticat contravine si dreptului la un proces echitabil în toate componentele sale, si anume respectarea principiului securitatii juridice, a egalitatii de arme si a executarii hotarârilor judecatoresti, asa cum este consacrat si de art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Totodata, autorii exceptiei sustin ca actul normativ criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6), referitoare la conditiile emiterii si domeniul de reglementare al ordonantelor de urgenta. În acest context, arata ca, în cazul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, nu poate fi vorba despre o situatie extraordinara a carei reglementare nu putea fi amânata, deoarece exista deja o metodologie de recalculare a pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010, instituita prin Hotarârea Guvernului nr. 737/2010, astfel ca nu era necesara o noua reglementare în acest sens. De asemenea, considera ca prevederile actului normativ criticat aduc atingere dreptului la pensie, drept fundamental, fiind astfel contrare si art. 115 alin. (6) din Constitutie.

În fine, apreciaza ca Guvernul nu a motivat urgenta în cuprinsul ordonantei criticate, ci a invocat, în mod neconvingator, existenta unui pretins interes public în revizuirea pensiilor de serviciu.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila si Curtea de Apel Constanta - Sectia I civila (complet specializat pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale) apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, invoca atât jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, cât si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului, în punctele de vedere transmise referitor la exceptia de neconstitutionalitate ridicata în dosarele nr. 226D/2013 si nr. 260D/2013, considera ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 sunt constitutionale. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin deciziile nr. 215/2012 si nr. 704/2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.

În opinia autorilor exceptiei, actul normativ criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) - (3) privind accesul liber la justitie, art. 47 alin. (2) potrivit caruia "cetatenii au dreptul la pensie", precum si art. 115 alin. (4) si (6) referitor la delegarea legislativa. De asemenea, apreciaza ca sunt încalcate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi norme din Constitutie si din perspectiva unor critici similare celor invocate în prezenta cauza.

În acest sens, sunt, de exemplu, Decizia nr. 486 din 10 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2012, Decizia nr. 687 din 28 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 13 august 2012, Decizia nr. 5 din 17 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013, sau Decizia nr. 26 din 24 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 7 martie 2013.

Cu acele prilejuri, analizând motivele de neconstitutionalitate extrinseca invocate, Curtea a constatat ca actul normativ criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6), întrucât, avându-se în vedere "iminenta încalcarii dreptului la pensie în lipsa unor masuri adecvate, adoptarea masurilor în cauza printr-o ordonanta de urgenta a fost modalitatea cea mai rapida si eficienta pentru a pune la adapost drepturile constitutionale ocrotite prin art. 47 din Constitutie si pentru a evita încalcarea lor."

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate intrinseca formulate de autorii exceptiei, prin deciziile citate, Curtea a constatat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 cuprinde dispozitii de natura procedurala prin care statul reglementeaza procedura recalcularii pensiilor si modul de calcul al drepturilor de pensie, tinând cont de specificul situatiilor categoriilor socioprofesionale în cauza.

Referitor la pretinsa încalcare a principiului neretroactivitatii legii civile, Curtea a retinut ca "dobândirea dreptului la pensie speciala nu poate fi considerata ca instituind o obligatie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câstigat reprezentând doar prestatiile deja realizate pâna la intrarea în vigoare a noii reglementari si asupra carora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie". Conformându-se acestor dispozitii constitutionale, prevederile de lege criticate "afecteaza pensiile speciale doar pe viitor si numai în ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie si vârsta eligibila, nu sunt afectate de noile reglementari".

Cu privire la încalcarea dreptului la un proces echitabil, prin deciziile mai sus mentionate, Curtea a constatat ca actul normativ criticat instituie o noua procedura administrativa de calcul al pensiei, ce trebuie vazuta ca o etapa distincta, ulterioara recalcularii. Desi au vizat, în esenta, acelasi obiectiv, respectiv recalcularea pensiilor de serviciu, conform principiului contributivitatii, Hotarârea Guvernului nr. 737/2010 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 sunt acte normative distincte, procedurile instituite fiind, de asemenea, separate si succesive. Prin urmare, Guvernul nu a intervenit pe cale legislativa pentru lipsirea de efect a unor hotarâri judecatoresti, ci a instituit o noua procedura ce a urmarit stabilirea cât mai echitabila si justa a pensiilor persoanelor mentionate în dispozitiile art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010.

Totodata, un argument suplimentar în sensul conventionalitatii masurii de diminuare a pensiilor de serviciu îl constituie si decizia de inadmisibilitate a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronuntata în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar si Lucia Ghetu împotriva României, prin care s-a constatat ca masura de transformare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti în pensii contributive, în temeiul Legii nr. 119/2010, este conforma prevederilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, coroborat cu art. 14 din aceeasi Conventie, chiar daca acest lucru a însemnat o scadere cu 70% a cuantumului pensiilor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi*),

------------

*) A se vedea opinia separata formulata la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Elena Barbu în Dosarul nr. 7.625/105/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila si de catre Marilena Pantilie în Dosarul nr. 7.706/105/2011 al Curtii de Apel Constanta - Sectia I civila (complet specializat pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale).

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila si Curtii de Apel Constanta - Sectia I civila (complet specializat pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale), si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf