Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 297 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Noble House Nord" - S.R.L. în Dosarul nr. 10.952/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 176D/2013 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 martie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 10.952/3/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Noble House Nord" - S.R.L. într-o cauza ce are ca obiect o actiune în raspundere contractuala.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca ratiunea reglementarii institutiei litispendentei consta în asigurarea unei mai bune administrari a justitiei, prin evitarea solutionarii repetate a unor litigii si a pronuntarii unor hotarâri contradictorii. Arata ca limitarea sesizarii instantelor a acestui incident procedural, prin reglementarea în cuprinsul textului de lege criticat a posibilitatii invocarii exceptiei doar în fata instantelor de fond, îngradeste dreptul de a se adresa justitiei, precum si dreptul la un proces echitabil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 1.351/2009, nr. 84/2010 si nr. 582/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865, cu urmatorul continut: "Aceasta exceptie se va putea ridica de parti sau de judecator în orice stare a pricinii în fata instantelor de fond."

Textul mai sus redat priveste exceptia de procedura la care se refera alin. 1 al art. 163 din acelasi cod, potrivit caruia: "Nimeni nu poate fi chemat în judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte înaintea mai multor instante."

Curtea retine ca prevederile art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865, care constituie, conform încheierii de sesizare, obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate, se regasesc la art. 138 alin. (2) din Codul de procedura civila în vigoare la data pronuntarii deciziei, într-o formulare asemanatoare.

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, potrivit carora "dispozitiile Codului de procedura civila se aplica numai proceselor si executarilor silite începute dupa intrarea acestuia în vigoare", precum si Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care s-a retinut ca sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale este constitutionala în masura în care se interpreteaza în sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865, mai sus citate.

Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat cu privire la textul de lege criticat, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 1.351 din 22 octombrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 9 decembrie 2009, Curtea a statuat ca dispozitiile procedurale referitoare la litispendenta si la autoritatea de lucru judecat nu contravin dreptului la un proces echitabil, prin privarea partii de un grad de jurisdictie, ci, dimpotriva, constituie garantii ale respectarii acestui drept fundamental, si anume instituie o prezumtie legala absoluta ca, odata judecat un proces între aceleasi parti, având aceeasi cauza si acelasi obiect, acesta nu mai poate fi reluat.

În acelasi timp, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 69 din 16 martie 1994, Plenul Curtii Constitutionale a statuat, cu valoare de principiu, ca accesul la structurile judecatoresti si la mijloacele procedurale, inclusiv la caile de atac, se face cu respectarea regulilor de competenta si procedura de judecata stabilite de lege.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Noble House Nord" - S.R.L. în Dosarul nr. 10.952/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila si constata ca dispozitiile art. 163 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865 sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf