Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 295 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, exceptie ridicata de Mariana V. Florica Ardelean în Dosarul nr. 2.679/100/2012 al Tribunalului Maramures - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 163D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 2.679/100/2012, Tribunalul Maramures - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Exceptia a fost ridicata de Mariana V. Florica Ardelean într-o cauza având ca obiect o contestatie împotriva deciziei de revizuire a pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca decizia de revizuire a pensiei pe care o contesta a fost emisa de catre Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Român de Informatii cu încalcarea art. 15 din Constitutie si art. 1 din Codul civil, încalcându-se principiul neretroactivitatii legii civile. Aceasta decizie a fost emisa în temeiul art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, care prevede ca pensiile stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011.

Autorul exceptiei arata ca, examinând contestatia formulata, comisia a aplicat retroactiv prevederile Legii nr. 119/2010, neluând în considerare incidenta si a altor acte normative cu prevederi imperative si forta juridica superioara. Asa fiind, autorul exceptiei critica modul în care s-a aplicat legea de catre Comisia de contestatii din cadrul Serviciului Român de Informatii si arata ca prin decizia de revizuire a pensiei s-a exercitat o ingerinta nepermisa asupra dreptului de proprietate, prin diminuarea cuantumului pensiei ce constituie un drept de creanta nascut dintr-un raport juridic valabil încheiat în temeiul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

Tribunalul Maramures - Sectia I civila si-a exprimat opinia în sensul ca prevederile Legii nr. 263/2010 si cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 nu încalca dispozitiile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, arata ca, de fapt, criticile formulate de autorul acesteia vizeaza probleme de aplicare a legii, fiind nemultumit de hotarârea Comisiei de contestatii din cadrul Serviciului Român de Informatii prin care i-a fost solutionata contestatia împotriva deciziei de pensie, ca urmare a revizuirii dispuse în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011. În ceea ce priveste critica referitoare la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, Guvernul invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, precum Decizia nr. 407/2012 sau Decizia nr. 772/2012, prin care s-a statuat ca aceasta reglementare legala instituie o procedura de revizuire a pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, procedura ulterioara recalcularii pensiilor potrivit principiului contributivitatii, dispusa de legea amintita.

Avocatul Poporului considera ca prevederile Legii nr. 263/2010 si cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 sunt constitutionale. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin numeroase decizii pronuntate atât pe calea controlului a priori, precum Decizia nr. 1.612/2010 si Decizia nr. 1.237/2010, cât si pe calea controlului a posteriori, în acest sens fiind, de exemplu, Deciziile nr. 287/2011, nr. 297/2012, nr. 1.084/2012 sau Deciziile nr. 406/2012, nr. 407/2012 si nr. 772/2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate invoca încalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul român, art. 11 alin. (2) potrivit carora "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern", art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 20 alin. (2) care stipuleaza ca, "Daca exista neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile", art. 44 alin. (1) referitor la dreptul de proprietate privata si ale art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie. Totodata, sustine ca actele normative criticate contravin art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 14 din acelasi document juridic.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorul exceptiei este nemultumit de modalitatea de solutionare, de catre Comisia de contestatii din cadrul Serviciului Român de Informatii, a contestatiei formulate împotriva deciziei de revizuire, sustinând ca "prevederile referitoare la comisiile de contestatii din cuprinsul Legii nr. 263/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 sunt neconstitutionale". Prin critica formulata, acesta se rezuma însa la aprecieri personale ce privesc modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, precum si la modalitatea de solutionare a contestatiilor de catre aceste comisii.

Asa fiind, Curtea constata ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu formuleaza veritabile critici de neconstitutionalitate, ci este nemultumit, în realitate, de modul de interpretare si aplicare a prevederilor de lege criticate de catre autoritatile competente. În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, întrucât verificarea modalitatii concrete de aplicare a legii la cazuri individual determinate excedeaza competentei Curtii Constitutionale.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, exceptie ridicata de Mariana V. Florica Ardelean în Dosarul nr. 2.679/100/2012 al Tribunalului Maramures - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Maramures - Sectia I civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf