Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 291 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor "art. 9 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar", exceptie ridicata de Rodica Arhip în Dosarul nr. 7.468/121/2012 al Tribunalului Galati - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 147D/2013.

La apelul nominal se prezinta personal Rodica Arhip, autor al exceptiei de neconstitutionalitate. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul autorului exceptiei care, reiterând criticile formulate în fata instantei de judecata, solicita admiterea criticii de neconstitutionalitate, sens în care depune note scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin Decizia nr. 1.576/2011.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 22 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 7.468/121/2012, Tribunalul Galati - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor "art. 9 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar", exceptie ridicata de Rodica Arhip cu ocazia solutionarii unei cauze civile având ca obiect "drepturi salariale ale personalului din justitie".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca, potrivit art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, la data pensionarii, avea dreptul la acordarea unei indemnizatii egale cu 7 indemnizatii de încadrare lunare brute. În temeiul textului de lege criticat nu i-au fost acordate însa aceste drepturi, motiv pentru care considera ca acesta este neconstitutional, încalcând dreptul la munca, dreptul la pensie si la alte drepturi aferente, independenta justitiei, precum si unele dispozitii cuprinse în documente juridice internationale, respectiv art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 2 alin. (2) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Arata, de asemenea, ca, desi masura impusa are un caracter temporar, numai pentru anul 2012, acest fapt constituie totusi o restrângere a exercitarii dreptului constitutional la munca si contravine independentei judecatorului, atât din punct de vedere functional, cât si personal, deoarece judecatorii pensionati anterior crizei financiare au încasat aceste indemnizatii, autorul exceptiei considerându-se astfel discriminat.

Tribunalul Galati - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, arata ca textul de lege criticat nu încalca dreptul la munca, ci amâna doar la plata indemnizatia de pensionare la care are dreptul magistratul, în conformitate cu art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. Aceasta amânare este justificata de contextul economic actual, fiind însa o masura cu caracter temporar, tocmai pentru a nu afecta substanta dreptului protejat de art. 41 din Constitutie, restrângerea urmând a dura atâta timp cât se mentine situatia în considerarea careia a fost luata masura edictata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizata prin Decizia nr. 765/2011.

Avocatul Poporului considera ca textul de lege criticat nu contravine normelor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate. Astfel, arata ca prevederile de lege criticate nu neaga dreptul magistratilor la plata indemnizatiilor acordate la iesirea la pensie, ci doar amâna plata acestora, masura având un caracter temporar si fiind justificata de contextul economico-financiar cu care se confrunta statul. Avocatul Poporului mentioneaza, de asemenea, faptul ca aceste indemnizatii reprezinta beneficii acordate unor categorii socio-profesionale în virtutea statutului pe care acestea îl au, si nu drepturi fundamentale, iar acordarea si diminuarea acestora într-o perioada de timp, modificarea sau încetarea acordarii, stabilirea categoriilor de personal salarizat care beneficiaza de aceste indemnizatii, precum si alte conditii si criterii de acordare sunt de competenta exclusiva a legiuitorului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile autorului exceptiei prezent, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile "art. 9 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar".

Curtea retine ca Legea nr. 283/2011 aproba, cu modificari si completari, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008. Astfel, Legea nr. 283/2011, prin articolul sau unic, pe de-o parte, modifica titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, titlu care va avea urmatorul cuprins: "Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar", iar, pe de alta parte, introduce un nou articol, art. II, în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010.

Asa fiind, Curtea constata ca, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, si aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 283/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.

Prevederile de lege criticate prevad ca "În anul 2012 nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerva".

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca acest text de lege aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii, art. 47 alin. (2) referitoare la dreptul la pensie si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale. De asemenea, arata ca sunt încalcate si dispozitiile art. 20 din Constitutie, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, prin raportare la art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 2 alin. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra unor critici similare, privind amânarea acordarii unor indemnizatii, statuând ca aceasta masura are un caracter temporar si este justificata de contextul economico-financiar cu care se confrunta statul.

Astfel, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Curtea a retinut ca masurile financiare criticate sunt prevazute prin Legea nr. 283/2011 "al carei continut urmareste nu doar aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 care modifica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008, dar si completarea masurilor financiare dispuse prin aceste acte normative în sensul adaptarii acestora la conditiile economice actuale marcate de traversarea unei perioade de criza, atât la nivel national, cât si mondial, si de imperativul reechilibrarii situatiei economice a tarii, care impune, între altele, reducerea ori limitarea unor cheltuieli bugetare destinate platii unor drepturi banesti".

Cu acest prilej, Curtea a constatat ca Legea nr. 283/2011 reglementeaza o serie de masuri cu caracter financiar având impact asupra unei game largi de drepturi de natura baneasca de care se bucura o serie de categorii socio-profesionale, drepturi ce îsi au izvor fie în Legea fundamentala, fie în alte acte normative.

Referitor la prevederile de lege criticate, prin decizia mentionata, Curtea a retinut ca acestea se refera la indemnizatiile acordate cu prilejul iesirii la pensie, retragerii, încetarii raporturilor de serviciu ori trecerii în rezerva. Or, aceste drepturi reprezinta beneficii acordate anumitor categorii socio-profesionale în virtutea statutului special al acestora, fara a avea însa un temei constitutional. Asa fiind, Curtea a constatat ca drepturile afectate de textul de lege criticat nu sunt consacrate la nivel constitutional, neavând în consecinta un caracter fundamental, astfel încât dispozitiile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente, acestea având în vedere doar restrângerea exercitiului unor drepturi fundamentale.

Curtea a constatat, totodata, ca prevederile de lege criticate nu creeaza discriminari între persoane aflate într-o situatie identica.

În acest context, Curtea a retinut ca masurile financiare dispuse prin Legea nr. 283/2011 nu aduc atingere însesi substantei drepturilor banesti vizate, ci doar amâna acordarea acestor indemnizatii pe o durata limitata de timp, pentru a nu se crea o datorie bugetara imposibil de acoperit, în contextul unui echilibru financiar marcat de criza.

De altfel, Curtea a statuat ca masurile financiare criticate sunt necesare într-o societate democratica tocmai pentru mentinerea democratiei si salvgardarea fiintei statului, fiind în acelasi timp proportionale cu scopul legitim urmarit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat). În egala masura, Curtea a considerat ca exista un echilibru echitabil între cerintele de interes general ale colectivitatii si protectia drepturilor fundamentale ale individului.

În fine, Curtea a retinut ca "legiuitorul este liber sa aleaga, în functie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmarite si de necesitatea îndeplinirii si a altor obligatii ale statului consacrate deopotriva la nivel constitutional, care sunt masurile prin care va asigura cetatenilor un nivel de trai decent si sa stabileasca conditiile si limitele acordarii lor. De asemenea, va putea dispune modificarea sau chiar încetarea acordarii masurilor de protectie sociala luate, fara a fi necesar sa se supuna conditiilor art. 53 din Constitutie, întrucât acest text constitutional priveste numai drepturile consacrate de Legea fundamentala, iar nu si cele stabilite prin legi".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, apreciem ca atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionata îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 283/2011, exceptie ridicata de Rodica Arhip în Dosarul nr. 7.468/121/2012 al Tribunalului Galati - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Galati - Sectia I civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf