Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 285 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Titus Adrian Daschievici în Dosarul nr. 5.265/102/2011 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia I civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 69D/2013 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 855/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 28 noiembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.265/102/2011, Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Titus Adrian Daschievici în recursul declarat împotriva Sentintei civile nr. 1.936 din 8 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Mures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca este "ne-juridic" a considera posibila modificarea substantiala adusa cuantumului pensiei în temeiul unor prevederi survenite ulterior recunoasterii dreptului sau la pensie. Considera ca dispozitiile de lege criticate lipsesc de efect juridic hotarârile judecatoresti pronuntate cu prilejul recalcularii pensiilor în temeiul Legii nr. 119/2010.

Arata ca decizia prin care autorului exceptiei i s-a micsorat pensia este contrara principiilor proportionalitatii rezonabile si echilibrului echitabil, fiind discretionara, disproportionata si discriminatorie.

Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, în contextul în care prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 s-a instituit o noua procedura administrativa de calcul al pensiei sociale, separata si succesiva celei prevazute de Legea nr. 119/2010. În acest sens, invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 214/2012 si nr. 215/2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi autorul exceptiei invoca neconstitutionalitatea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, în realitate, Curtea constata ca obiect al exceptiei îl reprezinta numai prevederile alin. (1) ale art. 1 din ordonanta de urgenta, cu urmatorul cuprins: "Pensiile prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, care au facut obiectul recalcularii conform prevederilor aceleiasi legi, se revizuiesc, din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii în evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta."

Autorul exceptiei sustine ca textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul român.

De asemenea, apreciaza ca sunt încalcate si prevederile art. 6, 8 si 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cele ale art. 1 din Primul Protocol aditional la conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca reglementarea legala criticata a mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, de exemplu, prin Decizia nr. 17 din 22 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013. Cu acel prilej, Curtea a statuat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 este constitutionala, întrucât prevederile de lege criticate nu fac trimitere si nici nu urmaresc anularea ori lipsirea de efect a hotarârilor judecatoresti. "Acestea îsi pastreaza valabilitatea cât priveste aplicarea Legii nr. 119/2010, asa cum a fost reglementata de Hotarârea Guvernului nr. 737/2010. Actul normativ criticat instituie însa o noua procedura administrativa de calcul al pensiei, ce trebuie vazuta ca o etapa distincta, ulterioara recalcularii. Desi au vizat, în esenta, acelasi obiectiv, respectiv recalcularea pensiilor de serviciu conform principiului contributivitatii, Hotarârea Guvernului nr. 737/2010 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 sunt acte normative distincte, procedurile instituite fiind, de asemenea, separate si succesive."

În aceste conditii, Curtea a constatat ca Guvernul nu a intervenit pe cale legislativa pentru lipsirea de efect a unor hotarâri judecatoresti, ci a instituit o noua procedura ce a urmarit stabilirea cât mai echitabila si justa a pensiilor persoanelor mentionate în dispozitiile art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010.

Totodata, prin Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012, Curtea a statuat ca actul normativ criticat nu contine prevederi legale al caror continut normativ explicit sau implicit sa determine suspendarea cursului judecatii sau executarea hotarârilor judecatoresti definitive si irevocabile, în privinta anumitor cauze determinate.

Facând referire la jurisprudenta sa anterioara, Curtea a statuat ca astfel de hotarâri judecatoresti se bucura de autoritate de lucru judecat si determina obligarea autoritatilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de catre instantele de judecata, însa aceasta obligatie subzista atâta timp cât este în vigoare si temeiul legal în baza caruia au fost pronuntate hotarârile judecatoresti definitive si irevocabile.

Mai mult, s-a aratat în decizia mentionata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 are în vedere o noua procedura de recalculare a pensiilor, distincta si ulterioara celei realizate prin Legea nr. 119/2010, act normativ care se circumscrie cadrului procesual aflat în dezbatere în litigii determinate, fara a afecta cuantumul pensiilor cuvenit în urma recalcularii în baza metodologiei reglementate prin Hotarârea Guvernului nr. 737/2010. De asemenea, Curtea a statuat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 reprezinta prevederea legala de natura procedurala prin care statul reglementeaza procedura recalcularii pensiilor si modul de calcul al drepturilor de pensie, tinând cont de specificul situatiilor categoriilor socioprofesionale în cauza.

În acelasi timp, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat, cu privire la regimul pensiilor de serviciu, ca acestea sunt compuse din doua elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, si anume: pensia contributiva si un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributiva, sa reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea speciala. Partea contributiva a pensiei de serviciu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, pe când partea care depaseste acest cuantum se suporta din bugetul de stat. S-a aratat, de asemenea, ca acordarea acestui supliment a urmarit instituirea unui regim special, compensatoriu pentru anumite categorii socioprofesionale supuse unui statut special. Aceasta compensatie, neavând ca temei contributia la sistemul de asigurari sociale, tine de politica statului în domeniul asigurarilor sociale si nu se subsumeaza dreptului constitutional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. Prin urmare, partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata, potrivit interpretarii pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în notiunea de "bun", reprezinta, totusi, din aceasta perspectiva, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

De altfel, un argument suplimentar în sensul conventionalitatii masurii de diminuare a pensiilor de serviciu îl constituie si decizia de inadmisibilitate a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronuntata în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar si Lucia Ghetu împotriva României, prin care s-a constatat ca masura de transformare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti în pensii contributive, în temeiul Legii nr. 119/2010, este conforma prevederilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, coroborat cu art. 14 din aceeasi Conventie, chiar daca acest lucru a însemnat o scadere cu 70% a cuantumului pensiilor.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Titus Adrian Daschievici în Dosarul nr. 5.265/102/2011 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia I civila si constata ca dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia I civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf