Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 281 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela-Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicata de Constantina Boaca în Dosarul nr. 73.838/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 59D/2013.

La apelul nominal raspunde autoarea exceptiei, personal, lipsind celelalte parti. Procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, aratând, în esenta, ca actul normativ criticat nu prevede o despagubire pentru persoanele a caror proprietate a fost confiscata în perioada regimului comunist.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiata, invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.615 din 16 decembrie 2010.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 18 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 73.838/3/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicata de Constantina Boaca într-o cauza având ca obiect solutionarea unei contestatii întemeiate pe dispozitiile Legii nr. 10/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat stabileste un regim juridic discriminatoriu între cetateni si stat, deoarece limiteaza termenul legal pentru depunerea notificarii, nerespectarea acestui termen fiind sanctionata, în final, cu pierderea dreptului de proprietate. În acest mod, în opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, sunt încalcate si prevederile constitutionale referitoare la garantarea si ocrotirea proprietatii private în mod egal de lege, indiferent de titular, precum si dispozitiile Codului civil referitoare la imprescriptibilitatea dreptului de proprietate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând în acest sens considerentele deciziilor Curtii Constitutionale nr. 1.385 din 13 decembrie 2008 si nr. 1.615 din 16 decembrie 2010.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, potrivit carora: "(1) Persoana îndreptatita va notifica în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitând restituirea în natura a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil."

Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv, cu câte 3 luni, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea proprietatii private în mod egal de lege, indiferent de titular.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Textul de lege criticat a mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauza, si cu o motivare identica.

Astfel, prin deciziile nr. 388 din 9 mai 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 12 iunie 2006, nr. 533 din 13 mai 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2008, nr. 1.105 din 8 septembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009, sau nr. 1.615 din 16 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, Curtea a statuat ca Legea nr. 10/2001 este o lege speciala în materia revendicarii imobiliare, prin care legiuitorul a urmarit sa evite perpetuarea starii de incertitudine în ceea ce priveste situatia juridica a imobilelor preluate în mod abuziv, cu sau fara titlu valabil, de catre stat sau de catre alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. În acest scop a fost instituita, prin art. 22 si urmatoarele din acelasi act normativ, o procedura administrativa ce are ca scop restituirea în natura a imobilelor - terenuri sau constructii - de catre persoana juridica detinatoare, prin decizie sau dispozitie motivata a organelor sale de conducere. Legiuitorul a conditionat exercitarea dreptului la restituire a imobilelor de respectarea unor termene, cum este si termenul de 6 luni, prevazut de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, înauntrul caruia trebuie trimisa notificarea catre persoana juridica detinatoare a imobilului. Acest termen nu este, însa, de natura sa aduca atingere dreptului de proprietate privata, asa cum sustine autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece recunoasterea sine die a posibilitatii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de catre stat ar fi fost de natura sa genereze un climat de insecuritate juridica în domeniul proprietatii imobiliare. Potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie sa se faca în limitele legii, iar în acord cu jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale, legiuitorul ordinar este competent sa stabileasca cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principiala conferita de Constitutie, în asa fel încât sa nu vina în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Constantina Boaca în Dosarul nr. 73.838/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale si constata ca dispozitiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela-Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf