Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 279 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Anda Valeria Nedelea în Dosarul nr. 14.353/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 33D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 76D/2013, nr. 77D/2013 si nr. 160D/2013, având un obiect identic, exceptie ridicata de Stela Voicila, Gheorghe Negrescu si Carmen Petra Popescu în dosarele nr. 14.348/302/2012, nr. 14.367/302/2012 si nr. 14.359/302/2012 ale Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Având în vedere identitatea de obiect a exceptiei de neconstitutionalitate în dosarele mai sus mentionate, Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 76D/2013, nr. 77D/2013 si nr. 160D/2013 la Dosarul nr. 33D/2013.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 76D/2013, nr. 77D/2013 si nr. 160D/2013 la Dosarul nr. 33D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 10.023 din 14 decembrie 2012, Sentinta civila nr. 9.220 din 20 noiembrie 2012, Sentinta civila nr. 9.222 din 20 noiembrie 2012 si Sentinta civila nr. 619 din 24 ianuarie 2013, pronuntate în dosarele nr. 14.353/302/2012, nr. 14.348/302/2012, nr. 14.367/302/2012 si nr. 14.359/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Anda Valeria Nedelea, Stela Voicila, Gheorghe Negrescu si Carmen Petra Popescu în cauze având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare si, în subsidiar, a cererii de suspendare a executarii silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât prevad scutirea institutiilor si autoritatilor publice de la plata sumelor stabilite cu titlu de cautiune. Textul de lege creeaza un regim discriminatoriu care favorizeaza debitorii institutii publice si confera o protectie sporita proprietatii private a acestora, în dauna altor subiecte de drept titulare de creante certe, lichide si exigibile. Cautiunea reprezinta atât o garantie în vederea evitarii abuzului de drept, cât si o garantie pentru prejudiciile cauzate creditorului.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prin notiunea de "cetateni", folosita în cuprinsul art. 16 alin. (1) din Constitutie, s-au avut în vedere toate subiectele de drept, adica toate persoanele care se adreseaza justitiei, fie ca este vorba de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv institutiile si autoritatile publice. Ca atare, nu este justificat ca unele subiecte sa beneficieze de mai multe drepturi decât celelalte, cum este cazul institutiilor si autoritatilor publice care sunt privilegiate în mod vadit prin scutirea de la plata cautiunii cu ocazia solutionarii cererii de suspendare a executarii silite în cadrul contestatiei la executare.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, întrucât scopul instituirii cautiunii nu îsi regaseste ratiunea în cazul institutiilor si autoritatilor publice, acestea neputându-se afla în încetare de plati si neexistând astfel riscul ca partea adversa sa nu poata obtine repararea daunelor din cauza insolvabilitatii beneficiarului suspendarii executarii silite. Totodata arata ca, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale principiile egalitatii si nediscriminarii presupun ca, la situatii egale, tratamentul juridic sa fie egal, dupa cum la situatii care se deosebesc în mod obiectiv si rezonabil, tratamentul juridic corespunzator sa fie diferit.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul si-a exprimat punctul de vedere în dosarele nr. 76D/2013, nr. 77D/2013 si nr. 160D/2013 si, mentionând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Principiul egalitatii în drepturi, consacrat de art. 16 din Constitutie, nu poate primi, prin extensie, semnificatia unei egalitati între cetateni si autoritatile publice, deoarece cetatenii se bucura de drepturile prevazute de Constitutie si de legi, fiind egali în fata acestora si a autoritatilor publice, în timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create. În ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiect de drept colectiv, se afla evident într-o situatie diferita, astfel ca diferenta de tratament juridic are o justificare obiectiva si rezonabila. Ca atare, scutirea creditorilor bugetari de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le îndeplinesc în vederea realizarii creantelor fiscale nu echivaleaza cu instituirea unui regim discriminatoriu. Autoritatile respective sunt finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit la bugetul de stat, astfel ca ar fi absurd ca autoritatile în cauza sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget.

Avocatul Poporului si-a exprimat punctul de vedere în Dosarul nr. 160D/2013 si apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Încalcarea principiului egalitatii are loc atunci când se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila. În ipoteza textului de fata criticat, persoanele juridice, ca subiecte de drept colectiv, se afla într-o situatie diferita de cea a persoanelor fizice, în sensul ca cetatenii beneficiaza de drepturile prevazute în Legea fundamentala si în alte acte normative, în timp ce autoritatile publice exercita atributiile legale, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care au fost create. În plus, este o prerogativa constitutionala a legiuitorului de a stabili nu numai impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat, ci si orice exceptii de la aceste obligatii, cum este cea prevazuta de dispozitiile criticate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorii-raportori, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 92/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 8 iunie 2011. Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: "Cererile, indiferent de natura lor, formulate de institutiile si autoritatile publice în cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca solutii legislative criticate similare cu continutul normativ al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauza.

În acest sens, Curtea a retinut, prin Decizia nr. 1.259 din 27 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2012, ca, asa cum rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetatenii se bucura de drepturile prevazute în Constitutie si în legi, fiind egali în fata acestora si a autoritatilor publice, în timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create. Principiul egalitatii în drepturi prevazut de Constitutie pentru cetateni nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati între cetateni si autoritatile publice. Asa fiind, nu se poate vorbi despre încalcarea principiului egalitatii decât atunci când se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, or, în ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, se afla evident într-o situatie diferita.

De asemenea, prin Decizia nr. 10 din 17 ianuarie 2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013, Curtea a retinut ca scutirea institutiilor sau autoritatilor publice de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le îndeplinesc în vederea realizarii creantelor fiscale are o justificare obiectiva si rationala, autoritatile respective fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel ca ar fi absurd ca autoritatile în cauza sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Anda Valeria Nedelea, Stela Voicila, Gheorghe Negrescu si Carmen Petra Popescu în dosarele nr. 14.353/302/2012, nr. 14.348/302/2012, nr. 14.367/302/2012 si nr. 14.359/302/2012 ale Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si constata ca dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf