Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 277 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Eugenia Berescu în Dosarul nr. 7.422/121/2012 al Tribunalului Galati - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 26D/2013.

La apelul nominal se prezinta, personal, Eugenia Berescu, autor al exceptiei, lipsa fiind partea Casa Teritoriala de Pensii Galati, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul autorului exceptiei, care, reiterând criticile formulate în fata instantei de judecata, solicita admiterea criticii de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.422/121/2012, Tribunalul Galati - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Eugenia Berescu într-o cauza având ca obiect un litigiu de munca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 si art. 20, deoarece, în opinia sa, creeaza o discriminare între persoanele sanatoase si cele cu handicap. În continuare, arata ca "din punct de vedere constitutional are dreptul sa fie diferentiata ca persoana cu handicap care a lucrat în grupa de munca fata de alte persoane cu handicap care nu au lucrat în grupa de munca".

Tribunalul Galati - Sectia I civila opineaza în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arata ca pentru a fi discriminare trebuie ca persoanele între care are loc comparatia sa se afle în situatii analoage si sa beneficieze de un tratament diferentiat. Astfel, arata ca între o persoana pensionata pe baza unei legi speciale, în conditii derogatorii de la stagiul complet de cotizare, si un pensionar care a iesit din câmpul muncii pe baza unui stagiu de cotizare mai mare nu exista analogie, astfel încât critica formulata este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, ordonanta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, potrivit carora "Beneficiaza de un numar suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata în activitatea desfasurata în grupa I de munca, precum si de 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02063 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata în activitatea desfasurata în grupa II de munca, urmatoarele categorii de persoane: [...]

b) ale caror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 30 septembrie 2008 si pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, în functie de data nasterii sau, dupa caz, stagiile complete de cotizare, în functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167^1 din aceeasi lege."

De asemenea, constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, care prevede ca:

"(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa I si/sau grupa a II-a de munca, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, dupa cum urmeaza:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa I de munca;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa a II-a de munca.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în situatia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.

(3) De cresterea punctajelor anuale prevazuta la alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situatiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia în vigoare în perioada respectiva.

(4) Prevederile alin. (1) se aplica prin acordarea diferentei dintre cresterea punctajului mediu anual rezultata si cea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009.

(5) În situatia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicarii prevederilor alin. (1) - (4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se mentine acest cuantum pâna la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se obtine un cuantum al pensiei mai mare.

(6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, se aplica si persoanelor înscrise la pensie anterior intrarii în vigoare a prezentei legi."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 care consacra egalitatea în drepturi si art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008, pentru a beneficia de sporul acordat pentru munca prestata în grupele speciale, trebuie îndeplinite doua conditii, si anume: dreptul la pensie sa se fi deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 30 septembrie 2008, iar la determinarea punctajului mediu anual sa se fi utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de Legea nr. 19/2000.

De asemenea, Curtea constata ca Legea nr. 263/2010, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, reglementeaza prin textul art. 169 faptul ca pensionarii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 si care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa I si/sau grupa a II-a de munca beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, cu 50% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa I de munca si, respectiv, cu 25% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa a II-a de munca.

În speta, Curtea retine ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate este o persoana cu handicap, pensionata la limita de vârsta, printr-o decizie emisa în anul 2000, în conditiile Legii nr. 57/1992 privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala. De asemenea, Curtea retine ca acesta a fost încadrat în conditii de handicap mediu gradul III, iar la pensionare i s-a aplicat un stagiu de cotizare de 20 de ani.

Întrucât la determinarea punctajului mediu anual nu s-a utilizat stagiul complet de cotizare prevazut de Legea-cadru nr. 3/1977, adica cel de 25 de ani, ci un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, prevazut de Legea nr. 57/1992, act normativ cu caracter special, Curtea constata ca autorul exceptiei nu poate beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 si, respectiv, de cele ale Legii nr. 263/2010, referitoare la majorarea punctajului mediu anual corespunzator grupelor de munca.

Cu privire la pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, Curtea constata ca cele doua categorii de pensionari la care se refera autorul exceptiei, si anume o persoana pensionata pe baza unei legi cu caracter special, în conditii derogatorii de la stagiul complet de cotizare, si un pensionar care a iesit din câmpul muncii pe baza unui stagiu de cotizare mai mare, se afla în situatii juridice diferite, astfel încât nu poate fi retinuta critica privind încalcarea normei constitutionale de referinta.

De altfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Curtea constata ca acestea au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, iar prin Decizia nr. 119 din 16 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 5 mai 2012, a retinut ca "tratamentul juridic diferit nu poate avea semnificatia discriminarii, cele doua categorii de persoane aflându-se în situatii obiectiv diferite prin prisma conditiilor în care au desfasurat activitatea si care se reflecta si asupra conditiilor privind acordarea dreptului la pensie".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziei amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

În ceea ce priveste sustinerea privind încalcarea art. 20 din Constitutie, Curtea constata ca aceasta nu poate fi retinuta, dat fiind faptul ca autorul exceptiei nu indica carei dispozitii conventionale sau internationale contravine reglementarea legala criticata.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Eugenia Berescu în Dosarul nr. 7.422/121/2012 al Tribunalului Galati - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Galati - Sectia I civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf