Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 274 din 23 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Ioan Sion în Dosarul nr. 10.212/111/2011 al Curtii de Apel Oradea - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2D/2013.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 decembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 10.212/111/2011, Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Ioan Sion într-o cauza având ca obiect asigurari sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, în timp ce art. 169 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010 mentioneaza ca persoanele/pensionarii sistemului public de pensii, care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele/cei care au desfasurat activitati în locuri de munca încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, art. 169 alin. (2) din aceeasi lege excepteaza de la acest beneficiu pe cei în cazul carora, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special. În acest context, autorul exceptiei apreciaza ca "dispozitiile celor trei alineate sunt în contradictoriu, se contrazic si se anuleaza reciproc", prin art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 încalcându-se dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece instituie o situatie discriminatorie "în raport cu alti cetateni care au efectuat aceeasi munca, în aceleasi conditii".

Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata. În acest sens, arata ca prevederile de lege criticate nu contravin art. 16 din Constitutie, având în vedere faptul ca, în considerarea conditiilor speciale ori deosebite de munca reglementate de acte normative cu caracter special, persoanele carora la determinarea punctajului mediu anual li s-a utilizat o vechime mai mica sau un alt stagiu de cotizare decât stagiul complet de cotizare prevazut de Legea nr. 263/2010 au beneficiat de o majorare a drepturilor de pensie, prin urmare, prin excluderea acestora de la beneficiul cresterii punctajelor anuale prevazut de art. 169 din legea mai sus mentionata, nu se aduce atingere normei constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, potrivit carora "Prevederile alin. (1) nu se aplica în situatia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care prevad ca: "Cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari."

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 263/2010, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, reglementeaza prin textul art. 169 alin. (1) faptul ca pensionarii sistemului unitar de pensii publice ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 si care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa I si/sau grupa a II-a de munca beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade cu 50% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa I de munca si, respectiv, cu 25% pentru perioadele în care au desfasurat activitati în locuri încadrate în grupa a II-a de munca.

Categoriile de persoane care nu beneficiaza de masura de majorare prevazuta de reglementarea mai sus mentionata sunt acelea pentru care, la recalcularea pensiilor, în conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie, prevazuta de acte normative cu caracter special, precum si persoanele pensionate dupa 1 aprilie 2001 si pentru care la deschiderea drepturilor de pensie s-au utilizat alte stagii complete de cotizare.

În speta, Curtea retine ca autorului exceptiei de neconstitutionalitate i-au fost stabilite drepturile la pensie pentru munca depusa si limita de vârsta, printr-o decizie emisa în baza Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în conditii speciale, act normativ cu caracter special, începând cu data de 1 iulie 2008, iar în considerarea activitatii desfasurate în conditii speciale, prevazute de actul normativ amintit, stagiul complet de cotizare utilizat la calcularea drepturilor de pensie l-a constituit stagiul de 25 de ani.

Astfel, Curtea constata ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu poate beneficia de majorarea prevazuta de Legea nr. 263/2010, întrucât aceasta se aplica numai în situatiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile complete de cotizare si nu se aplica în situatia în care la recalcularea pensiilor s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie, prevazuta de acte normative cu caracter special.

Prin urmare, aplicarea unui tratament juridic diferentiat unor situatii diferite nu poate fi privita ca o încalcare a principiului constitutional al egalitatii în drepturi, critica de neconstitutionalitate formulata fiind, astfel, neîntemeiata.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Ioan Sion în Dosarul nr. 10.212/111/2011 al Curtii de Apel Oradea - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Curtii de Apel Oradea - Sectia I civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 23 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf