Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 268 din 22 mai 2013

Referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 2^2

Cu Adresa nr. 2.595 din 16 aprilie 2013, Secretarul general al Senatului a transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, formulata de un numar de 25 de senatori, dupa cum urmeaza: Ion Ariton, Viorel Riceard Badea, Marius Balu, Vasile Blaga, Anca Daniela Boagiu, Leonard Cadar, Gigi Christian Chiru, Marinica Dinca, Cristian Daniel Florian, Gheorghe Flutur, Gavrila Ghilea, Constantin Traian Igas, Marius Ovidiu Isaila, Dan Mihai Marian, Dumitru Oprea, Emil Marius Pascan, Alexandru Peres, Vlad Nicolae Popa, Cristian Radulescu, Mihai Ciprian Rogojan, Alin Paunel Tise, Valeriu Todirascu, Mihai Razvan Ungureanu, Andrei Liviu Volosevici si Tudor Barbu.

Sesizarea a fost formulata în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 11 alin. (1) lit. A.a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 1.513 din 16 aprilie 2013 si constituie obiectul Dosarului nr. 268A/2013.

În motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorii sustin ca dispozitiile art. 86 alin. 2^2 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt contrare prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie, pentru urmatoarele argumente:

La data de 19 iunie 2012, Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata, a respins proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, proiectul fiind trimis spre dezbatere la Senat. Pe data de 12 februarie 2013, Senatul l-a adoptat si a fost trimis spre promulgare Presedintelui României.

Presedintele României a formulat cerere de reexaminare a Legii în cauza, Cerere care a fost înregistrata la Senat cu nr. 188 din 21 martie 2013, care în rezumat cuprindea urmatoarele:

- aprobarea anuala a conducatorului institutiei pentru mentinerea în activitate a generalilor si a amiralilor, dupa împlinirea vârstei standard de pensionare, pâna la vârsta de 60 de ani, nu este oportuna, aducând atingere exigentelor de stabilitate în ceea ce priveste managementul fortelor armate. O asemenea conditionare ar avea darul de a transforma armata într-o masa usor de manevrat si supusa factorului politic, iar, din cauza lipsei de predictibilitate, de a avea efecte negative asupra conducerii eficiente a structurilor militare;

- legea nu prevede criterii clare de apreciere pentru obtinerea avizului conform, ceea ce poate genera aprecieri subiective;

- nu exista corelare între dispozitiile legale criticate si cele din art. 41^1 alin. 5 din Legea nr. 80/1995;

- nu se prevede daca legea criticata este aplicabila si actualilor generali si amirali dupa ce acestia vor împlini vârsta de pensionare sau numai dupa intrarea în vigoare a acestei legi. Oricum, legea trebuie sa asigure o reglementare nediscriminatorie;

- trecerea în rezerva a cadrelor militare care nu pot promova baremurile de pregatire fizica nu este oportuna, întrucât exista structuri militarizate care nu conditioneaza pregatirea fizica de îndeplinirea atributiilor profesionale, existând alte criterii care tin de aptitudini si de competente:

- este necesara consultarea institutiilor competente în domeniu referitoare la solutiile legislative reglementate pentru cunoasterea impactului acestor prevederi si pentru luarea masurilor necesare diminuarii posibilelor efecte negative cauzate de numarul mare de generali care ocupa functii de conducere si a caror situatie profesionala va deveni incerta de la data intrarii în vigoare a legii.

Ca urmare a dezbaterii cererii de reexaminare, Camera Deputatilor, în calitate de prima Camera sesizata, a mentinut solutia trecerii în rezerva sau direct în retragere, dupa caz, în situatia în care nu sunt promovate baremurile de pregatire fizica, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei si cu aprobarea conducatorului institutiei pentru mentinerea în activitate a cadrelor militare dupa împlinirea vârstei de pensionare.

Pe cale de consecinta, Camera Deputatilor a respins cererea de reexaminare a Presedintelui României, cu toate ca în Adresa sa de comunicare a legii catre Senat, cu nr. Pl-x 130/2012/2013 din 26 martie 2013, a mentionat ca a adoptat cererea în cauza. Desigur ca o asemenea inconsecventa nu are caracter neconstitutional, dar poate demonstra modalitatea defectuoasa în care se desfasoara activitatea la Departamentul legislativ al acestei Camere.

Ajunsa la Senat, Legea criticata în cererea de reexaminare a fost adoptata, dar cu un amendament care are urmatorul continut:

"La articolul 86, dupa alineatul 2^1 se introduce un nou alineat, alineatul 2^2, cu urmatorul cuprins:

Prevederile alineatului 2 se aplica exclusiv Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne."

Textul adoptat de Senat este neconform cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constitutie si, astfel, neconstitutional.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a decis ca, din analiza prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie, "rezulta ca trebuie examinate textele cuprinse în cererea Presedintelui României, precum si cele care au legatura cu acestea, fiind necesar corelarea tehnico-legislativa a tuturor dispozitiilor din lege. În acest context pot fi modificate chiar si unele dispozitii ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare. Parlamentul delibereaza numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligatia sa se exprime cu privire la toate textele din lege care se refera la o problema ridicata de Presedintele României, chiar în absenta unei mentiuni exprese în solicitarea acestuia. Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a tarii, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, în raport cu solicitarile cuprinse în cererea de reexaminare a Presedintelui României, poate adopta orice solutie pe care o va considera necesara. Astfel, poate admite în întregime sau partial solicitarea, poate sa o respinga sau poate sa modifice în totalitate sau partial anumite texte care au legatura cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispozitiilor legii" (Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008).

În situatia de fata, Parlamentul a adoptat un alineat 2^2 la art. 86 în legea criticata de neconstitutionalitate, la dezbaterea cererii de reexaminare a Presedintelui României, al carui continut nu are nicio legatura cu continutul cererii de reexaminare în cauza.

Astfel, textul adaugat se refera la ministerele la care sunt aplicabile prevederile alineatului 2 din art. 86, în timp ce cererea de reexaminare are un cu totul alt continut si nu se refera la art. 86 alin. 2 din legea criticata pentru neconstitutionalitate.

Cu alte cuvinte, continutul cererii de reexaminare se refera la aprobarea anuala a conducatorului institutiei pentru mentinerea în activitate a generalilor si a amiralilor, dupa împlinirea vârstei standard de pensionare, pâna la vârsta de 60 de ani, si la trecerea în rezerva a cadrelor militare care nu pot promova baremurile de pregatire fizica, în timp ce textul adaugat la legea rezultata dupa reexaminare se refera la ministerele carora li se aplica dispozitiile din art. 86 alin. 2 care privesc conditiile în care generalii si amiralii pot fi mentinuti în activitate.

În aceste conditii, Parlamentul a depasit limitele stabilite în cererea de reexaminare a Presedintelui României, întrucât adaugirea textului în cauza nu este rezultatul vreunei corelari sau recorelari tehnico-legislative si nici nu are legatura cu continutul cererii de reexaminare formulate.

În sensul celor de mai sus, Curtea Constitutionala a decis ca potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) din Constitutie, "Parlamentul trebuia sa se pronunte strict fata de problemele ridicate de catre Presedinte în cererea de reexaminare. Or, prin adaugarea unor noi articole legii supuse reexaminarii, Parlamentul a depasit limitele învestirii" (Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2007).

În concluzie, autorii solicita Curtii Constitutionale sa constate ca reexaminarea legii s-a facut cu depasirea limitelor cererii de reexaminare formulate de Presedintele României si, ca urmare, aceasta este neconforma cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constitutie, fiind neconstitutionala.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctul lor de vedere.

Guvernul a transmis cu Adresa nr. 5/2.618/2013, înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 1.607 din 25 aprilie 2013, punctul sau de vedere, în care se arata ca sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

În raport cu solicitarile cuprinse în cererea de reexaminare a Presedintelui României, Parlamentul "poate adopta orice fel de solutie pe care o va considera necesara", putând deci "admite în întregime sau partial solicitarea" sau, dimpotriva, poate sa o respinga ori poate sa modifice în totalitate sau partial anumite texte care au legatura cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispozitiilor legii.

Parlamentul, fiind unica autoritate legiuitoare a tarii, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, poate adopta orice fel de solutie pe care o va considera necesara în forma rezultata dupa reexaminare în raport cu solicitarile cuprinse în cererea de reexaminare a Presedintelui României.

În contextul în care cererea de reexaminare viza chiar existenta unei situatii discriminatorii "prin raportare la celelalte structuri din cadrul sistemului national de aparare", prin introducerea amendamentului criticat nu sunt încalcate dispozitiile constitutionale ale art. 77 alin. (2).

 

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, prevederile legii criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sa se pronunte asupra constitutionalitatii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constitutionalitate, astfel cum rezulta din sesizarea formulata, îl constituie dispozitiile articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce alin. 2^2 la art. 86, cu urmatorul cuprins: "Prevederile alin. 2 se aplica exclusiv Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne." Alineatul 2 al art. 86 la care face trimitere dispozitia legala criticata are urmatorul continut: "Limitele de vârsta în grad pâna la care generalii si amiralii pot fi mentinuti în activitate sunt:

a) pentru general de brigada - cu o stea, respectiv general de flotila aeriana - cu o stea, pentru cei din arma aviatie si contraamiral de flotila - cu o stea, pentru cei din arma marina - 56 de ani;

b) pentru general-maior - cu doua stele, respectiv contraamiral - cu doua stele, pentru cei din arma marina - 57 de ani;

c) pentru general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marina - 58 de ani;

d) pentru general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marina - 59 de ani."

Dispozitiile constitutionale pretins încalcate sunt cele ale art. 77 alin. (2) care prevad posibilitatea Presedintelui României de a cere, o singura data, reexaminarea legii înainte de promulgare.

Înainte de a proceda la analiza obiectiei de neconstitutionalitate, Curtea urmeaza sa constate ca sesizarea formulata îndeplineste conditiile prevazute de art. 146 lit. a) din Constitutie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta, astfel cum rezulta din lista anexata sesizarii de neconstitutionalitate, a fost semnata de un numar de 25 de senatori.

Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca legea supusa controlului a fost depusa ca initiativa legislativa de catre 24 de parlamentari la data de 14 mai 2012.

Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata, a respins proiectul de lege la 19 iunie 2012, iar Senatul, în calitate de Camera decizionala, a adoptat legea la data de 19 februarie 2013. Legea a fost trimisa la promulgare la data de 2 martie 2013. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constitutie, Presedintele României a cerut Parlamentului, la data de 22 martie 2013, reexaminarea legii.

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic privind trecerea în rezerva a cadrelor militare, în situatia în care nu promoveaza baremele de pregatire fizica, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului, precum si cu privire la trecerea în rezerva a generalilor si amiralilor dupa împlinirea vârstei standard de pensionare pâna la vârsta de 60 de ani.

Autorii sesizarii sustin ca, dupa adoptarea în data de 26 martie 2013 a proiectului de lege de catre Camera Deputatilor, potrivit solicitarilor din Cererea de reexaminare formulata de Presedintele României, Senatul, în calitate de Camera decizionala, a adoptat în data de 9 aprilie 2013, legea în forma finala, depasind "limitele stabilite în cererea de reexaminare, întrucât adaugirea textului în cauza (art. 86 alin. 2^2) nu este rezultatul vreunei corelari sau recorelari tehnico-legislative si nici nu are legatura cu continutul cererii de reexaminare formulate".

Analizând procesul legislativ, Curtea retine ca în Camera Deputatilor, în urma reexaminarii legii, au fost adoptate 5 amendamente (potrivit stenogramei de sedinta, la votul final, s-au înregistrat 302 voturi pentru, 13 abtineri, doua voturi împotriva), iar în plenul Senatului, s-a mai adoptat un amendament (potrivit stenogramei de sedinta, la votul final s-au înregistrat 103 voturi pentru, 3 abtineri, 28 voturi împotriva).

Examinând legea adoptata de Senat, Curtea constata ca atât amendamentele admise de Camera Deputatilor, cât si cele admise de Senat au legatura cu observatiile formulate de Presedintele României în cererea de reexaminare.

Astfel, în cererea de reexaminare formulata de Presedinte, la punctul 3, se arata: "Semnalam faptul ca în prezent, potrivit art. 86 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, regula o reprezinta mentinerea în activitate a generalilor si amiralilor dupa împlinirea vârstei standard de pensionare, pâna la vârsta de 60 de ani, iar exceptia o reprezinta trecerea în rezerva, la solicitarea acestora. Legea venita la promulgare nu prevede daca noua reglementare va fi aplicabila si acestor generali sau amirali care se afla în activitate dupa vârsta standard de pensionare ori numai în cazul celor care îndeplinesc conditiile de pensionare dupa intrarea în vigoare a prezentei legi. O asemenea precizare în textul legii este utila pentru a se evita o aplicare retroactiva a efectelor acesteia."

În considerarea acestor obiectiuni, legiuitorul a admis amendamentele referitoare la completarea dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 80/1995, modificând alin. 2 al acestui articol în sensul stabilirii în concret a limitelor de vârsta în grad pâna la care generalii si amiralii pot fi mentinuti în activitate si reglementând aplicarea acestor dispozitii cu privire la generalii si amiralii Ministerului Apararii Nationale si ai Ministerului Afacerilor Interne, prin dispozitiile alin. 2^2 al art. 86.

În legatura cu sustinerile autorilor sesizarii referitoare la încalcarea art. 77 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "înainte de promulgare, Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data, reexaminarea legii", Curtea constata ca acest text constitutional nu dispune cu privire la prevederile ce trebuie sa fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Presedintele României. Din analiza textului rezulta ca trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Presedintelui României, precum si cele care au legatura cu acestea, fiind necesara corelarea tehnico-legislativa a tuturor dispozitiilor din lege. În acest context pot fi modificate chiar si unele dispozitii ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare.

Parlamentul delibereaza numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligatia sa se exprime cu privire la toate textele din lege care se refera la o problema ridicata de Presedintele României, chiar în absenta unei mentiuni exprese în solicitarea acestuia.

Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a tarii, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, în raport cu solicitarile cuprinse în cererea de reexaminare a Presedintelui României, poate adopta orice fel de solutie pe care o va considera necesara. Astfel, poate admite în întregime sau partial solicitarea, poate sa o respinga ori poate sa modifice în totalitate sau partial anumite texte care au legatura cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispozitiilor legii (a se vedea în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 991 din 1 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008).

Din analiza sistematica a dispozitiilor constitutionale referitoare la exercitarea unor competente ale autoritatilor publice, Curtea retine ca limitele exercitarii lor sunt prevazute în mod expres în Legea fundamentala. Examinând conceptia legiuitorului constituant cu privire la exercitarea de catre Parlament a atributiilor sale de legiferare prevazute de dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie, se constata ca, în cazul procedurii legislative de reexaminare a legii, acolo unde acesta a dorit, a stabilit în mod expres limitele reexaminarii. Astfel, Constitutia reglementeaza procedura legislativa de reexaminare a legii prin dispozitiile cuprinse la art. 77 alin. (2) si la cele ale art. 147 alin. (2). Aceste din urma dispozitii se refera la reexaminarea unei legi sau a unor dispozitii legale a caror neconstitutionalitate a fost constatata printr-o decizie a Curtii Constitutionale, pronuntata cu ocazia controlului de constitutionalitate a priori, al carei cuprins este urmatorul: "În cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale".

Acest text limiteaza reluarea procesului legislativ de reexaminare numai cu privire la dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala. Rezulta, asadar, ca restrictiile referitoare la exercitarea competentei de sorginte constitutionala trebuie sa fie expres prevazute de Constitutie. Or, dispozitiile art. 77 alin. (2) din Constitutie nu stabilesc, în mod expres, o limita de natura sa aduca vreo restrângere a competentei Parlamentului cu privire la reluarea procesului legislativ, ca urmare a cererii de reexaminare formulata de Presedintele României. O interpretare contrara a dispozitiilor constitutionale anterior mentionate ar avea semnificatia adaugarii la normele Constitutiei, ceea ce este inadmisibil, întrucât s-ar realiza, pe aceasta cale, un act de revizuire a Legii fundamentale (a se vedea în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 515 din 24 noiembrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004).

În concluzie, Curtea constata ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare respecta exigentele constitutionale consacrate de art. 77 alin. (2) referitoare la posibilitatea Presedintelui României de a cere, o singura data, reexaminarea legii înainte de promulgare.

 

Pentru considerentele aratate, în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 2^2, în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Presedintelui României si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterile au avut loc la data de 22 mai 2013 si la acestea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Acsinte Gaspar, Petre Lazaroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan si Tudorel Toader, judecatori.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent-sef,
Mihaela Senia Costinescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf