Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 264 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 - art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte între profesionisti, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Tesaro Properties" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.419/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 266D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 21 martie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 8.419/3/2012, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte între profesionisti, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Tesaro Properties" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauza având ca obiect emiterea unei ordonante de plata întemeiata pe dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prevederile criticate sunt contrare art. 21 alin. (1) si (3) din Constitutie, având în vedere "modalitatea de solutionare expeditiva, fara administrare de probe a cererii de ordonanta de plata".

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciaza ca prevederile art. 2 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 2 si urmatoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte între profesionisti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.

Însa, având în vedere precizarile autorului exceptiei de neconstitutionalitate din notele scrise, Curtea retine ca obiect al acesteia dispozitiile art. 2 - art. 12, care reglementeaza domeniul de aplicare al actului normativ, dobânda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte încheiate între profesionisti, precum si regulile procedurale privind solutionarea cererii privind emiterea ordonantei de plata.

Curtea observa faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 a fost abrogata prin dispozitiile art. 83 lit. i) din titlul V al Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, însa, având în vedere considerentele si solutia Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmeaza a se pronunta asupra dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007, astfel cum a fost sesizata.

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la critici si dispozitii constitutionale similare, constatând constitutionalitatea acestora, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 304 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 28 mai 2012, si Decizia nr. 188 din 2 aprilie 2013*), nepublicata înca pâna la data pronuntarii prezentei decizii.

------------

*) Decizia Curtii Constitutionale nr. 188 din 2 aprilie 2013 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 17 iunie 2013.

 

Astfel, Curtea a statuat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptata pentru a stabili masuri pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata asumate prin contracte comerciale si pentru stabilirea unei proceduri simplificate de solutionare a actiunilor în justitie având ca obiect asemenea obligatii. Or, potrivit art. 126 din Constitutie, competenta instantelor de judecata si procedura în fata acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanta de urgenta criticata.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 nu cuprinde dispozitii contrare accesului liber la justitie si dreptului partilor la un proces echitabil, ci, dimpotriva, instituie toate garantiile procedurale pentru ca atât creditorul, cât si debitorul sa beneficieze de acestea. Într-adevar, ordonanta de urgenta are în vedere necesitatea solutionarii cu operativitate a litigiilor între profesionisti, si anume ca întreaga procedura referitoare la cererea privind creanta de plata sa nu poata depasi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului.

În ceea ce priveste critica referitoare la faptul ca nu se pot administra probe, Curtea constata ca aceasta nu poate fi retinuta, întrucât, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007, judecatorul citeaza partile pentru explicatii si lamuriri si staruie în efectuarea platii sumei datorate, însa hotarârea se va da numai dupa ce judecatorul va analiza toate probele aflate la dosar, inclusiv pe cele propuse de debitor.

De asemenea, debitorul are posibilitatea sa îsi formuleze apararile si sa administreze orice proba prin parcurgerea fazelor de judecata reglementate de actul normativ, precum si prin posibilitatea formularii contestatiei la executare, potrivit dreptului comun.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate mai sus îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Tesaro Properties" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.419/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila si constata ca dispozitiile art. 2 - art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte între profesionisti sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf