Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 257 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, precum si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, in ansamblul sau

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Geadina Trans Com" - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 25.403/281/2012 al Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 168D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 169D/2013, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Autosig" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 7.623/299/2012 al Judecatoriei Alexandria - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 169D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere conexitatea de obiect al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 169D/2013 la Dosarul nr. 168D/2013.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu masura conexarii dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 169D/2013 la Dosarul nr. 168D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, facând trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale si aratând ca nu au intervenit elemente noi, de natura a determina modificarea acesteia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 14 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 25.403/281/2012, Judecatoria Ploiesti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Geadina Trans Com" - S.R.L. din Târgu Mures într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2012.

Prin Încheierea din 21 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 7.623/299/2012, Judecatoria Alexandria a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Autosig" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2012.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, ca art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 încalca dispozitiile constitutionale invocate, întrucât duc la restrângerea dreptului de a utiliza reteaua de drumuri nationale, în situatia schimbarii numarului de înmatriculare a autovehiculului. Se arata ca valabilitatea rovinietei achitata în avans se pastreaza doar daca utilizatorul comunica aceasta schimbare, în scris, contra cost, Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. Se sustine ca îngradirea dreptului anterior referit are loc, prin textele criticate, fara a fi îndeplinit vreunul dintre criteriile prevazute la art. 53 din Legea fundamentala. Se arata, de asemenea, ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, prin reglementarea în sarcina utilizatorilor de autovehicule a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale, discrimineaza proprietarii care sunt trecuti ca utilizatori în certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor pe care le au în proprietate în raport cu acele persoane care, nerespectând dispozitiile legale, nu figureaza ca utilizatoare ale autovehiculelor ai caror proprietari sunt, dar si utilizatorii de autovehicule români în raport cu cei straini, pentru care stabilesc regimuri juridice diferite. Se arata ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 sunt echivoce, deoarece permit sa fie trecute în certificatele de înmatriculare, ca utilizatori ai autovehiculelor, si persoane fizice decedate sau persoane juridice radiate din Registrul Comertului. Se mai sustine ca ordonanta criticata încalca art. 25, 44, 45 si 135 din Legea fundamentala, prin faptul ca permite sanctionarea contraventionala a persoanelor juridice fara realizarea unor cercetari prealabile si fara sa existe o culpa reala a acestora, blocându-le astfel activitatea economica. Se arata ca Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. s-ar putea prevala de dispozitiile legale referitoare la executarea silita pentru a obtine plata sumelor de bani pretinse, fara a afecta activitatea operatorilor economici în cauza.

Judecatoria Ploiesti - Sectia civila opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata ca rovinietele achizitionate îsi mentin valabilitatea în cazul schimbarii numarului de înmatriculare al autovehiculului, ca scopul dispozitiilor criticate este acela de a permite întocmirea unei baze de date actualizate si ca taxele pe care proprietarul autovehiculului trebuie sa le plateasca sunt minime.

Judecatoria Alexandria - Sectia civila opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se sustine ca textele criticate nu sunt de natura a crea discriminare între categoriile de utilizatori de autovehicule enumerate de catre autorul exceptiei, întrucât acestea se afla în situatii juridice diferite, motiv pentru care legiuitorul a prevazut în ceea ce le priveste un regim juridic diferit. Se arata ca nu poate fi retinuta nici încalcarea, prin prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, a dreptului la libera circulatie si a libertatii economice, actul normativ criticat stabilind cadrul legal al conditiilor de exercitare a acestor libertati. Se mai sustine ca dispozitiile ordonantei criticate nu încalca dreptul de proprietate privata si ca prevederile art. 135 din Constitutie nu au incidenta în cauza.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 sunt constitutionale. Se sustine ca acestea nu contravin prevederilor art. 16, 20, 25, 44, 45 si 135 din Constitutie si ca dispozitiile constitutionale ale art. 23 nu au incidenta în cauza. Se face trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.376 din 16 decembrie 2008, nr. 1.368 din 26 octombrie 2010, nr. 1.384 din 20 octombrie 2011, nr. 351 din 24 aprilie 2012, nr. 385 din 26 aprilie 2012, nr. 623 din 12 iunie 2012 si nr. 860 din 18 octombrie 2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, precum si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul sau. Prevederile art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 au urmatorul cuprins: " Începând cu data de 1 octombrie 2010, în cazul schimbarii numarului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea numai în conditiile în care utilizatorul informeaza în scris Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. cu privire la schimbarea numarului de înmatriculare, în vederea operarii modificarii în baza de date. Documentele necesare si conditiile de efectuare a modificarii, precum si tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 cu privire la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 23 privind libertatea individuala, art. 25 referitor la libera circulatie, art. 44 cu privire la dreptul de proprietate privata, art. 45 privind libertatea economica, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si art. 135 cu privire la economie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2002, prin Decizia nr. 624 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 7 august 2012, prin care a retinut ca acestea prevad posibilitatea ca, în cazul schimbarii numarului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sa îsi mentina valabilitatea, cu conditia ca utilizatorul sa informeze în scris Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. cu privire la schimbarea numarului de înmatriculare, în vederea operarii modificarii în baza de date a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. De asemenea, textul de lege prevede ca documentele necesare si conditiile de efectuare a modificarii, precum si tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. Asadar, normele criticate instituie reguli speciale privind valabilitatea rovinietei, pentru toate categoriile de vehicule si conditiile ce trebuie îndeplinite în cazul schimbarii numarului de înmatriculare al vehiculului pentru pastrarea valabilitatii rovinietei, necontravenind dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

Referitor la pretinsa încalcare, prin textele criticate, a prevederilor art. 25 din Constitutie, Curtea a observat ca aceasta nu poate fi retinuta, întrucât dreptul la libera circulatie se refera la miscarea transfrontaliera a persoanelor si la cea din interiorul frontierelor unui stat, vizând atât libertatea de miscare propriu-zisa, cât si libertatea oricarui cetatean de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tara, precum si dreptul de a emigra si de a reveni în tara. Stabilirea regulii potrivit careia utilizatorul unui vehicul trebuie sa informeze în scris Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. cu privire la schimbarea numarului de înmatriculare, pentru ca rovinieta sa îsi mentina valabilitatea, nu este de natura sa încalce dreptul fundamental reglementat la art. 25 din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionata îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

Distinct de cele aratate, Curtea retine ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2002 instituie reguli speciale privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, pentru diferite categorii de autovehicule si de proprietari si utilizatori ai acestora, stabilind acelasi regim juridic în cadrul fiecarei categorii si prevazând în mod diferit de la o categorie la alta, în functie de particularitatile acestora. Astfel, persoanele enumerate de catre autorul exceptiei, respectiv proprietari, care sunt si utilizatori ai autovehiculelor pe care le detin, utilizatori ai acestora care nu sunt proprietari, utilizatori români si utilizatori straini, se afla în situatii juridice diferite, pentru ele legiuitorul reglementând solutii legislative diferite, în realizarea scopului actului normativ criticat, acela al colectarii efective a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale, de la beneficiarii reali ai acestui serviciu. Pentru aceste motive, Curtea constata ca textele criticate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16.

De asemenea, Curtea constata ca prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 au ca obiect tarifarea utilizarii si a trecerii pe reteaua de drumuri nationale din România, neafectând în niciun fel dreptul de proprietate asupra autovehiculelor folosite în acest scop. Prin urmare, Curtea retine ca textele criticate nu contravin dispozitiilor art. 44 din Constitutie. De altfel, prin numeroase decizii, Curtea a retinut ca, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege si ca masura obligarii la plata unei amenzi nu aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 44, chiar daca are ca efect diminuarea patrimoniului contravenientului (a se vedea Decizia nr. 1.343 din 22 octombrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 7 decembrie 2009, si Decizia nr. 385 din 26 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 7 iunie 2012).

Pentru considerentele invocate, Curtea constata ca textele criticate, prin domeniul reglementat, nu vizeaza aspecte apartinând sferei libertatii individuale si nici celei a libertatii economice, astfel încât nu poate fi retinuta incidenta în cauza a prevederilor art. 23 si art. 45 din Constitutie.

Curtea retine ca dispozitiile constitutionale ale art. 135 nu sunt incidente în cauza, Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, prin obiectul sau, nevizând aspecte referitoare la obligatiile statului în domeniul economiei.

Întrucât nu s-a constatat restrângerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati fundamentale, Curtea constata ca dispozitiile art. 53 alin. (1) din Constitutie nu au incidenta în cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala "Geadina Trans Com" - S.R.L. din Târgu Mures în Dosarul nr. 25.403/281/2012 al Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila si de Societatea Comerciala "Autosig" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 7.623/299/2012 al Judecatoriei Alexandria - Sectia civila si constata ca prevederile art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 în ansamblul sau sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila si Judecatoriei Alexandria - Sectia civila si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf