Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 250 din 21 mai 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 7 si art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Lidia Iulia Bleoanca în Dosarul nr. 4.547/229/2012 al Tribunalul Ialomita si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 129D/2013.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 37R din 21 ianuarie 2013, astfel cum a fost completata prin Decizia civila nr. 142/R din 18 februarie 2013, pronuntata în Dosarul nr. 4.547/229/2012, Tribunalul Ialomita a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 7 si art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Lidia Iulia Bleoanca într-o cauza având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, reglementata prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate sunt neconstitutionale, respectiv prin faptul ca responsabilitatea detinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorului. Astfel, utilizatorul este contravenient chiar daca nu el conduce automobilul fara rovinieta, instituindu-se o forma de raspundere penala pentru fapta altei persoane, ceea ce contravine art. 23 din Constitutie, întrucât raspunderea este personala, iar nu pentru fapta altuia.

Tribunalul Ialomita opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. Totodata, arata ca, în ceea priveste art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, utilizator este si persoana fizica ce foloseste vehiculul în baza unui drept legal, iar în cazul schimbarii utilizatorului vehiculului trebuie informata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România, în vederea operarii modificarii în baza de date, astfel cum este si în cazul schimbarii numarului de înmatriculare al vehiculului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, mentionând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 7 si art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare. În realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, care au urmatorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1) lit. b): "(1) În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza: [...]

b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dupa caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dupa caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori straini;"

- Art. 7: "Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor straini, aceasta revine în exclusivitate conducatorului auto al vehiculului."

- Art. 8 alin. (1): "(1) Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (1), (8), (11) si (12) cu privire la libertatea individuala.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 a introdus tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru toate vehiculele înmatriculate si pentru toti utilizatorii români si straini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totala maxima autorizata si numarul de axe, dupa caz, ca urmare a transpunerii Directivei 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 187/42 din 20 iulie 1999, în ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier.

Art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 se refera la termenii si expresiile utilizate de acest act normativ, sens în care le defineste. Astfel, la art. 1 alin. (1) lit. b) defineste termenul de "utilizator", în întelesul acestei ordonante, ca fiind persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dupa caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România - utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, dupa caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state - utilizatori straini.

De asemenea, potrivit art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor straini, aceasta revine în exclusivitate conducatorului auto al vehiculului, constituind contraventie continua fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila, care se sanctioneaza cu amenda, astfel cum prevede art. 8 alin. (1) din acelasi act normativ.

2. Autoarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate este nemultumita de faptul ca responsabilitatea, respectiv sanctiunea pentru nerespectarea obligativitatii detinerii unei roviniete pentru circulatia pe reteaua de drumuri nationale din România apartine utilizatorului, chiar daca acesta nu este cel care a condus autovehiculul pe drumurile publice.

Aceasta critica nu poate fi retinuta, întrucât, pe de o parte, certificatul de înmatriculare al autovehiculului este acel act în baza caruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, astfel încât se poate prezuma, cum de altfel reiese si din textul criticat, ca autovehiculul se afla în proprietatea persoanei sau, dupa caz, în folosinta persoanei înscrise în acest certificat.

Pe de alta parte, nicio norma legala nu interzice încredintarea spre folosinta a autovehiculului unei alte persoane, cu singura conditie sa posede permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicul. În acest din urma caz, persoana înscrisa în certificatul de înmatriculare îsi asuma întreaga responsabilitate, inclusiv riscul ca autovehiculul sa fie folosit si pe reteaua de drumuri nationale, unde detinerea unei roviniete este obligatorie, asa încât vina de a nu detine rovinieta îi apartine.

Totodata, detinatorul, respectiv proprietarul autovehiculului sau, dupa caz, cel care foloseste în mod legal autovehiculul, se poate îndrepta printr-o actiune în regres împotriva persoanei careia i-a fost încredintat autovehiculul, daca aceasta a depasit termenii si conditiile în care i-a fost încredintat autovehiculul si a circulat pe reteaua de drumuri nationale fara rovinieta valabila. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, spre exemplu Decizia nr. 623 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 iulie 2012.

3. Fata de cele prezentate, Curtea constata ca prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România nu contin norme contrare dispozitiilor constitutionale privind libertatea individuala, iar exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca neîntemeiata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Lidia Iulia Bleoanca în Dosarul nr. 4.547/229/2012 al Tribunalului Ialomita si constata ca dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România sunt constitutionale în raport cu criticile formulate.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Ialomita si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntata în sedinta din data de 21 mai 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf