Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 249 din 21 iunie 2013

Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

 


 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

 

ART. 1

Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor, denumita în continuare Comisia Nationala.

ART. 2

Comisia Nationala functioneaza în subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are urmatoarele atributii:

a) valideaza/invalideaza în tot sau în parte deciziile emise de entitatile învestite de lege, care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii;

b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor;

c) emite titluri de despagubire prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor;

d) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile;

e) stabileste, în conditiile legii, procedura de solutionare a cererilor care intra în competenta sa;

f) stabileste ordinea de solutionare a dosarelor înregistrate la secretariatul Comisiei Nationale;

g) ia alte masuri legale necesare aplicarii Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ART. 3

(1) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta:

a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului;

e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

g) 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei;

h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Presedintele Comisiei Nationale este presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

ART. 4

(1) Comisia Nationala functioneaza la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, situat în municipiul Bucuresti, calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.

(2) Fondurile necesare functionarii Comisiei Nationale se asigura prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(3) Comisia Nationala are stampila proprie.

ART. 5

(1) Comisia Nationala lucreaza în sedinta în prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.

(2) Comisia Nationala îsi desfasoara lucrarile lunar si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(3) Convocarea membrilor Comisiei Nationale se face la sediul institutiei pe care acestia o reprezinta, cu cel putin 3 zile înainte de sedinta.

(4) Odata cu convocarea membrilor se comunica si ordinea de zi a sedintei.

ART. 6

(1) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

(2) Componenta Secretariatului Comisiei Nationale se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(3) Secretariatul Comisiei Nationale are, în principal, urmatoarele atributii:

a) înregistreaza dosarele care contin deciziile privind propunerea de acordare de masuri compensatorii si întreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora;

b) restituie dosarele înaintate de entitatile învestite de lege în care se constata ca nu s-a exercitat controlul de legalitate de catre prefect si dosarele solutionate de entitati necompetente potrivit legii;

c) înregistreaza cererile de convertire a titlurilor de valoare nominala si procedeaza la conexarea acestora cu dosarele de despagubire aferente;

d) analizeaza dosarele din punctul de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera îndreptatita la masuri reparatorii, pe baza documentatiei care a condus la emiterea deciziilor entitatilor învestite de lege;

e) solicita documente în completare entitatilor învestite de lege, titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine informatii relevante pentru clarificarea aspectelor din dosar;

f) evalueaza imobilele ce fac obiectul deciziilor, prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii în vigoarea a Legii nr. 165/2013;

g) deduce din valoarea actualizata a imobilului, stabilita potrivit procedurii prevazute de lege, valoarea actualizata a despagubirilor acordate sau a creditelor nerambursate;

h) propune validarea/invalidarea în tot sau în parte a deciziilor entitatilor învestite de lege;

i) redacteaza deciziile de compensare/invalidare sau, dupa caz, titlurile de despagubire emise de Comisia Nationala;

j) comunica institutiilor reprezentate în Comisia Nationala, lunar, situatia prezentei membrilor.

ART. 7

Comisia Nationala este reprezentata în instanta prin persoane din cadrul Secretariatului Comisiei Nationale, desemnate de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf